Само 6% от българите отчитат по-добро качество на живот през последната година

Само 6% от българите отчитат по-добро качество на живот през последната година

Само 6% от българите отчитат по-добро качество на живот през последната година

48% от българите са на мнение, че качеството им на живот се е влошило през последната една година.

Това показва резултати от национално представително проучване на НЦИОМ, поръчано от новосформираната Асоциация „Качество на живот”. Изследването е проведено в края на септември сред 1000 души на възраст над 18 години.

Влошено качество на живота най-вече посочват хората над 59 години - 53%, нискообразованите (61% от интервюираните с основно образование), безработните (68%), представителите на малцинствените етнически групи (64% от турците и 78% от ромите) и бедните (60% от живеещите с доход под 200 лв. на член от домакинството).

22% от анкетираните са на мнение, че няма промяна в качеството им на живот, което определят като трайно лошо. 21 на сто посочват, че е непроменено, но оставащо добро, а едва 6% от респондентите са на мнение, че качеството им на живот се е подобрило през последната една година.

„Икономическата криза трансформира начина на мислене за качеството на живот и допълнително формира представи за „умереност”, „приличие” и „свиване на колана”. Ако НЦИОМ не бе провел това изследване в условията на криза, резултатите вероятно биха били различни и измерващи размаха и на мечтите за стандарт на българина”, заяви Елена Дариева, главен експерт на НЦИОМ, по време на първата пресконференция на новата Асоциация „Качество на живот”.

В изследването над три четвърти от респондентите дават минималистичен тип определения на понятието „качество на живот”. Например: "да имам достатъчно пари за живот", "да имам достъп до качествени здравни услуги", "да мога да покривам битовите си разходи"," да имам дрехи за всички сезони", "да се храня с добра храна", "да имам автомобил", "да притежавам основни електроуреди за домакинството" и т.н.

Под 2% са хората, които включват в понятието "добро качество на живот" скъпи бижута, добри условия при кредитиране, висококачествени административни услуги и др.

За целите на изследването от НЦИОМ  са въвели 14 индикатора, разпределени в три групи:  „Да имаш”, „Да обичаш” и „Да бъдеш”, които отразяват разбирането на българите за състоянието, постиженията и успеха на индивида и обществото.

Най-многообразни са отговорите в групата „Да бъдеш”. Данните показват, че онези, които посочват, че имат успешна кариера и участват активно в дейността на различни сдружения и организации, се чувстват по-полезни и признати. Това се отнася най-вече до високообразованите, трудовоактивните и заможните българи. Когато става дума за професионалното развитие и кариерата, резултатите показват, че едно от условията за успешно професионално развитие и добра кариера е да живееш в София или в големите градове. Високото образование също е в основата на кариерата - 61% от висшистите в проучването преценяват реализацията си като успешна.

Потребността човек да е полезен на другите е декларирана най-често от жителите на малките населени места, от трудовоактивните, от високообразованите и от хората на възраст между 40 и 49 години.

Положителни самооценки се регистрират най-често с индикаторите, които мерят партньорските и приятелските взаимоотношения (в групата „Да обичаш”). 90% от запитаните посочват, че имат приятелски отношения със съседите си, 77% споделят, че общуват често с децата си, а 70% – че са в добри отношения с партньора си.

Изследването отчита значими разлики в обществените преценки за индикаторите от групата „Да имаш”. Става дума за достъпа до добро образование и знания, интересна работа и пълноценен отдих, както и наличието на собственост и пари. Най-често хората твърдят, че притежават добро жилище – 80% от всички интервюирани. Най-рядко проучването регистрира удовлетвореност от добра работа и достатъчно време за отдих, а близо 64% от запитаните посочват че образованието им е добро.

Асоциация „Качество на живот” е създадена през август от представители на бизнеса у нас с идеята да работи активно за повишаването на личната  удовлетвореност на българите от начина им на живот и за това да имат пълноценно човешко развитие, възможности за реализация и лично щастие.

„Масовото приравняване на понятието „качеството на живот” със стандарт на живот е симптом, че предстои много работа и прави създаването на нашата асоциация изключително навременно. Ние искаме да постигнем осъзната преценка сред хората за качеството на собствения им живот и стремеж към постигането на по-добър и пълноценен такъв, като ще търсим достигане до максимално широк кръг от личности и организации и ще привличаме съмишленици сред бизнеса, неправителствения сектор, институциите и хората. И се надявам, благодарение на работата ни, следващото изследване да покаже друга обществена картина”, това заяви председателят на Асоциацията Любен Станев.

По думите му качеството на живот е изключително важен показател за съзряването и развитието на едно общество, защото поставя нещата в контекст, изяснява взаимната свързаност на различните обществени процеси и, в крайна сметка, повишава взискателността, очакванията, активността и степента на отговорност за общото добруване на всеки от нас.

Под този текст можете да се запознаете подробно с въпросите и резултатите от проучването на НЦИОМ.

Какво според вас е добро качество на живот?

(Въпросът е открит. На респондентите не се предлагани готови варианти на отговор.) 

да разполагам с достатъчно средства (добри покупателни възможности; да имам достатъчно пари) 

51,3%

да имам добра работа (сигурна, доходна и приятна работа) 

27,7%

добро здраве (достъп до качествени здравни услуги) 

19,5%

спокойствие и сигурност 

13,2%

достатъчен и приятен отдих 

6,2%

добро образование (достъп до добро образование за децата) 

5,4%

добър семеен живот (добри семейни отношения; добри взаимоотношения с партньора и с децата; здраво семейство) 

5,3%

да се храня с качествена храна

3,6%

да си покривам битовите разходи (да имам отопление през зимата и пр.)

3,6%

да имам добро жилище

2,9%

достойно съществуване (достойни старини)

2,6%

да мога да отделям средства за културно развлечение

2,3%

да имам възможност да пътувам

1,9%

достатъчно дрехи за всички сезони

1,6%

да има работа за децата ми (да не се налага да емигрират)

1,4%

да живея в социална държава (по-високи социални помощи, повече социални придобивки)

1,4%

добро управление (честни управляващи, по-малко партии и народни представители)

1,1%

да общувам често с децата си

1,0%

да имам успешна кариера

1,0%

да имам лек автомобил

0,9%

да нямам нерешени проблеми

0,9%

да получаваш признание от страна на околните (уважение)

0,8%

стабилно икономическо положение на страната

0,7%

да имам добри приятели

0,7%

да мога да си ползвам годишната отпуска

0,6%

да участвам в обществения живот (сдружения, организации и пр.)

0,6%

да излизам достатъчно често навън с приятели и със семейството ми

0,4%

чиста околна среда

0,3%

да водя здравословен живот

0,3%

добро качество на административното обслужване

0,3%

да няма корупция

0,3%

липса на задължения към кредитни институции

0,2%

да имам скъпи бижута

0,1%

по-добри условия при кредитиране

0,1%

да съм доволен от живота си

0,1%

да няма разделение „столица-провинция”

0,1%

свобода на словото и печата

0,1%

да притежавам основните електрически уреди за дома

0,1%

не мога да преценя

7,3%

 

Подобри ли се или се влоши през последната една година вашето качество на живот?

Подобри се

6,4%

Остана без промяна – добро

20,6%

Остана без промяна – лошо

21,5%

Влоши се

47,4%

Нямам мнение

4,1%

Общо

100,0%

 

Бихте ли казали за себе си, че:

 

 

Да

Не

Въпросът не се отнася до мен

общо

имате добра работа

34,9%

32,4%

32,7%

100,0%

имате добро жилище

80,1%

17,7%

2,2%

100,0%

имате добро образование (достъп до добро образование)

63,9%

25,7%

10,4%

100,0%

получавате достатъчен и приятен отдих

35,2%

57,4%

7,3%

100,0%

излизате достатъчно често навън с приятели и със семейството си

42,3%

55,9%

1,8%

100,0%

имате поне една отпуска през годината

48,5%

16,2%

35,2%

100,0%

живеете в добри отношения с партньора си

69,8%

6,8%

23,4%

100,0%

се виждате достатъчно често с приятелите си

63,9%

34,1%

1,9%

100,0%

сте в приятелски отношения със съседите

89,5%

9,6%

0,9%

100,0%

общувате често с децата си

76,9%

7,4%

15,7%

100,0%

сте полезен на другите

86,1%

10,7%

3,2%

100,0%

получавате признание от страна на околните

72,4%

23,4%

4,2%

100,0%

имате успешна кариера

30,6%

42,4%

27,0%

100,0%

участвате в дейността на сдружения, съюзи, организации

10,8%

79,8%

9,4%

100,0%

 

Според вас, подобри ли се или се влоши през последната една година положението в България във всяка от следните области?

 

 

Подобри се

Влоши се

Остана без промяна

Не мога да преценя

Общо

Трудовата заетост

4,6%

72,1%

17,3%

6,0%

100,0%

Благосъстоянието на хората

3,7%

77,2%

14,6%

4,5%

100,0%

Инфраструктурата и благоустрояването

42,3%

28,0%

20,2%

9,5%

100,0%

Обществения ред и сигурността

26,9%

32,0%

32,2%

9,0%

100,0%

Културния живот

21,9%

29,4%

26,7%

22,0%

100,0%

Гражданските свободи

17,9%

22,1%

35,7%

24,3%

100,0%

Социалното участие (социални отношения, общуване)

15,0%

28,8%

31,5%

24,7%

100,0%

Икономиката

8,0%

63,8%

19,7%

8,5%

100,0%

Транспорта

21,4%

38,0%

30,3%

10,3%

100,0%

Околната среда

14,1%

38,1%

32,5%

15,3%

100,0%

Здравеопазването

6,4%

62,0%

24,2%

7,4%

100,0%

Образованието

10,3%

38,6%

30,0%

21,1%

100,0%

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ