"Продължаваме Промяната" разпространиха управленската си програма за следващите 6 месеца

Продължаваме Промяната разпространиха управленската си програма за следващите 6 месеца

"Продължаваме Промяната" разпространиха управленската си програма за следващите 6 месеца

"Продължаваме Промяната" разпространиха чернова със съдържанието на управленската си програма. Тя е разделена в две части. Първата обобщава основните приоритети, а втората, законопроектите, които ще гарантират тяхното изпълнение. Те са общо 40 на брой и трябва да се приемат до края на януари следващата година. Ето какво съдържа документът като приоритети с разписани срокове:

Програма за управление юли 2022 г. – декември 2022 г.

Финанси и икономика

 • Избор на независими и компетентни членове на водещите органи и институции(КЗК, БНБ, КФН, Сметна палата) с цел премахване на злоупотребите с цените на горивата и основните стоки. – 30/9
 • Повишаване прага за регистрация по ДДС на 100 000 лв от 1 януари 2023 г. и на 166000от януари 2024г – 30/9
 • Продължаване на оперативната работа по техническата подготовка за приемане наеврото на 1 януари 2024 г. Изготвяне на анализ на последствията от въвеждането на еврото, който да е основа на мащабна разяснителна кампания. – 30/9
 • Финализиране и одобрение на всички оперативни програми за периода 2021-2027г. и ускорено започване на тяхното изпълнение. – 30/9
 • Изваждане на Дирекция Финансово разузнаване от ДАНС и прехвърлянето му обратно към МФ и ангажирането й с борбата срещу изпирането на пари, придобити от
 • незаконна дейност – 31/7
 • [възможно добавяне на дейности] 

Енергетика

 • Гарантиране на сигурността на газовите доставки, включително чрез диверсификация и подписването на дългосрочни договори за доставка. Запълване на капацитета на газохранилището в Чирен. – 30/9
 • Ускоряване на процесите, свързани с изграждане на нови ядрени мощности и активна работа по процеса на преминаване на АЕЦ „Козлодуй“ на алтернативно ядрено гориво. Бърза рехабилитация на авариралите мощности на ПАВЕЦ Чаира и приоритетно изграждане на проект Яденица. Приемане на законодателни промени и борсови правила за осигуряване на дългосрочни договори за електроенергия на поне 80% от потреблението в страната – 31/12
 • Две тарифи за ток и парно. Първата да покрива базово потребление, на по-ниска цена. – 31/12
 • Финализиране и одобряване на Плановете за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник – 15/9

Правосъдие

 • Избор на нови членове на ВСС и на Инспектората към ВСС, чиито мандати са изтекли или предстои да изтекат през 2022 г. при наличие на конституционно мнозинство.
 • Въвеждане на единен държавен изпит за придобиване на юридическа квалификация. 
 • Намаляване на нотариалните такси с 25% – 30/9
 • Намаляване на размера на таксите, които се събират от съдилищата по ГПК и намаляване на таксата за граждански дела на 2% - 30/9
 • Въвеждане на задължително електронното връчване за юридическите лица и възможност за електронно връчване на физически лица – 31/12

Труд и социална политика 

 • Увеличаване на процента, с който се изчислява т.нар. вдовишка добавка – от 26,5%на28%. – с бюджет 2023 г.
 • Увеличаване на добавката от Учителския пенсионен фонд, изплащана на пенсионирани учители при общите условия – от 0,33% на 0,5%. – с бюджет 2023 г.
 • Въвеждане на блок тарифи за електроенергия, вода и парно за битови потребители–31/12
 • Изработване на нормативната база за преминаване от ТЕЛК/НЕЛК към ECF система–31/12
 • Приемане на формула за автоматично определяне на размера на минималната работна заплата за страната и максималния осигурителен доход – 30/9

Образование

 • Изготвяне на анализ на оптималния брой учебници по предмет за всеки клас и промяна в системата за оценяване на пригодността на учебниците. – 31/12
 • Безплатни учебници до 12 клас включително. Постепенно въвеждане с бюджет 2023 г.
 • Повишаване на стипендиите за висше образование за ученици и студенти с нисък социално-икономически статус и/или високи постижения – с бюджет 2023 г.
 • Промени в учебните програми от І до Х клас и преразглеждане на методите на преподаване като за основа за създаване на електронни учебници и учебни помагала–31/12. 
 • Създаване на образователен “облак” с достъпни материали за ученици, учители и родители – 31/12 

Здраве

 • Въвеждане в експлоатация на първа от шест въздушни линейка и определяне на локациите на десет центъра за спешна помощ при инсулти – 31/12
 • Оптимизиране на разположението на екипите по спешна помощ с цел средно време за пристигане до пациент в населени места под 10 мин. – 31/12
 • Одобрение на финален план за националната детска болница – 31/10
 • Оценка на статута на лечебни заведения и тяхното финансиране – 31/12;
 • Промяна в софтуера на електронните рецепти, които да включват най-евтиния генеричен заместител и неговата цена – 31/10

Регионално развитие и транспорт

 • Намиране на най-доброто решение без загуба на европейски средства за участъка на магистрала "Струма" през Кресненското дефиле – 30/9
 • Подписване на споразумение с Румъния за проектирането и изграждането на 5 моста над Дунав и подобряване на водоплаването по реката – 31/10
 • Възлагане на проектирането на тунела през Петрохан и тунела при Прохода на Република – 31/12
 • Възлагане за довършването на проектирането на автомагистрала Хемус – 31/12
 • Възлагане на проектиране на продължението на автомагистрала Черно море от турска до румънска граница – 31/12
 • Въвеждане на методология за оценка и ред и условие за кандидатстване за общински проекти – 31/7
 • Въвеждане на немските изисквания за пътно строителство, включително стандартите за текущ ремонт и поддръжка – 31/10
 • Разработване на типова документация за обществени поръчки в областта на пътнотостроителство и текущ ремонт, включващи стандартите от т.2, оценявани по критерий най-ниска цена – 31/10
 • Разработване на методика за приемане на текущи ремонти и пътно-строителни дейности, включително видеонаблюдение и лабораторни проби от независими лаборатории – 31/10
 • Отделяне на Дирекция за национален строителен контрол като отделна агенция към Министерски съвет – 31/7
 • Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни възлагания поТРП–31/12
 • Финално правно решение на казуса със съществуващите незаконни инхаус възлагания–31/12

Електронно управление

 • Оценка на мрежовата и информационна сигурност на службите за сигурност и изготвяне на препоръки – 30/9
 • Дигитализация на ваучери (за храна) за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване и осъществяване на дейност като оператор – 30/9
 • 20 от най-използваните удостоверителни услуги да бъдат превърнати във вътрешноадминистративни електронни услуги – 31/12
 • Публикуване на всички СЕБРА плащания – 31/7
 • Дигитализация и оптимизация на ключови процеси, включително вписване на имот на партида, регистрация на МПС, заявяване и получаване на БДС, издаване и съгласуванена строителни разрешения – 31/12
 • Създаване на центрове за споделени услуги за ИКТ, финанси, и човешки ресурси. –31/12
 • Въвеждане на централизиран подбор на държавни служители чрез стандартизирани тестове по модела на Европейската комисия – 31/10
 • Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики – 31/10

Сигурност и вътрешни работи

 • Оптимизиране на регионалната структура на МВР в съответствие на данните от новото преброяване на населението. 30/10
 • Промяна на Инструкцията за назначаване и за израстване в системата на МВР с цел отваряне на системата и прозрачност на избора. МВР. – 30/9
 • Оценка на качествата и съвместимостта на ръководния и средния ръководен състав по инструкцията за назначаване и за кариерно израстване в системата. – 31/12
 • План за поддържащо (осъвременено) обучение в АМВР всяка година. – 31/10
 • Изграждане на проект за електронно наблюдение и контрол върху престъпността в отдалечените райони. – 30/11
 • Проект за връзка между ТОЛ системата и КАТ с цел автоматизиран контрол на трафика. 31/12
 • Прекратяване на съществуващата забавена поръчка за електронна идентификация и пускане на нови обществени поръчки – 30/9

Култура

 • Изготвяне на Стратегия за развитие на културата за 10 годишен период
 • Проектно финансиране на конкурентен принцип на творчески инициативи и/или проекти
 • Въвеждане на фонд за радио и телевизия – с бюджет 2023 г.
 • Разработване на промени в Закона за електронни медии: включване в обхвата на закона на онлайн медиите и социалните мрежи, персонална солидарна отговорност на авторите и издателите за съдържанието, блокиране на медии при липса на верни данни в Публичния регистър на медиите, публикуване на месечни отчети.

Земеделие

 • Финализиране и одобрение на Стратегическия план за България за развитието на земеделието и селските райони – 31/12
 • Пилотен комбиниран център между митнически и фитосанитарен контрол с тържище–31/10
 • Стартиране на национална кампания за консумиране на местни плодове, зеленчуци, месо, мляко и други храни – 31/12
 • Увеличаване на капацитета на лабораторните комплекси за фитосанитарен контрол–31/12
 • Разработване на нови стандарти за етикетиране на хранителни продукти с лесенначинза комуникация („светофар“) – 31/12

Околна среда

 • Публичен достъп в реално време на данните от измервателните станции на големите замърсители. – 30/9
 • Преглед на случаите на замърсяване от големите замърсители и предприемане на всички законови мерки за прекратяването на случаите на промишлено замърсяване –31/10
 • Удвояване на глобите към нарушителите и отговорните лица за контрол над незаконните сметища – 30/11
 • Картографиране и нанасяне в кадастъра на дюните и плажовете по Черноморието–31/10

Международни отношения и отбрана

 • Изпълнение на решенията от срещата на върха на НАТО в Мадрид – 31/12
 • Изпълнение на програмата за преструктуриране на армията, приета от МС – 31/123.
 • Създаване на фонд за акумулиране на неизразходваните бюджетни средства в сектор Отбрана – 31/12
 • Активна работа за присъединяване към Шенген и прилагане на новата ИТ архитектура и оперативна съвместимост за управление на границите - 31/12
 • Работа по изпълнението на Пътната карта за присъединявате към ОИСР – 31/12
 • Виртуален консулски отдел, предоставящ онлайн услуги за всички българи в чужбина–31/12
 • Удължаване на срока на паспортите на 10 г. – 31/12

Хоризонтални мерки

 • Приемане на нови устройствени правилници за всички първостепенни разпоредители с бюджета, със съкращение на щата от поне 5% - 30/9
 • Действия за продължаването на включването на българите в чужбина във връзка с правилник за Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина – 31/12
 • Мерки във връзка с второто плащане по Плана за възстановяване. Изпълнението на мерките и целите в Националния план за възстановяване е основен приоритет. Във връзка с второто плащане по Плана е необходимо следните мерки да бъдат изпълнени до края на 2022 г., като списъкът не е изчерпателен:

1. Енергетика

a. Представяне на доклад за сценариите и препоръки и одобрение от Народното събрание на пътна карта за неутралност по отношение на климата въз основа на доклада и препоръките на Комисията за енергиен преход за завършване напостепенното преустановяване използването на въглища най-късно до 2038 г.

b. Оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група във връзка с Националния фонд за декарбонизация.

c. Подпомагане на домакинства чрез създаване на национална схема за финансиране на енергията от възобновяеми източници за поне 10 000 домакинства

d. Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление чрез подписване на договори за обновяване на обществени осветителни системиe. Подписване на договори за модернизация и цифровизация на националнитеелектропреносни системи

f. Завършване на свързването на пазара на електроенергия „ден напред“ и в рамките на деня с Румъния и Гърция

g. Обявяване на търг за изграждане на капацитет от 285 MW за производство на електроенергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия)

2. Регионално развитие

a. Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно-ефективнообновяване на жилищни и нежилищни сгради и покана за представяне на предложения. Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия.

b. Създаване на пилотно обслужване на едно гише за енергийно обновяване

c. Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието

3. Здравеопазване

a. Национална карта на дългосрочните нужди на сектор „Здравеопазване“

b. Национална здравна стратегия 2021—2030 г. и план за действие за изпълнениена стратегията

c. Национална стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа в Република България 2021—2030 г. и план за действие за изпълнение на стратегията

d. Национален план за борба с рака в Република България 2021—2027 г. e. Измененията на регулаторната рамка за електронно здравеопазване

f. Национален план за здравно образование в българското училище 2021—2027г.

4. Транспорт

a. Укрепване на капацитета за управление и изпълнение на железопътни проекти за TEN-T на базата на независим одит на НКЖИ, АПИ и МТС.

b. Механизъм за подбор на подпомагани оператори за железопътни превози за бордово оборудване за ERTMS/ETCS

c. Сключени договори за инсталиране на бордово оборудване за ERTMS (ETCS) 

d. Договори за техническо проектиране и изграждане на цифрови системи в железопътния участък Русе — Каспичан

e. Договори за техническо проектиране и изграждане на нов интермодален терминал в Северна България

f. Приключване на отдаването на спектър в обхвата 26 GHz

5. Образование и наука 

a. План за действие за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021—2030 г.

b. Създаване на национален център за НТИМ и иновации в образованието
c. План за действие за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021—2030 г.)
d. Подписване на договори с научно изследователски висши учебни заведения въз основа на представените от висшите учебни заведения програми за иновации

6. Труд и социална политика

a. Финализиране на доклад за схемата за минимален доход за разширяване на ефективното покритие, стимулиране на започването на платена заетост, подобряване на свързаните мерки за активизиране и намаляване на административната тежест

b. Приемане на методика, определяща процедура за подбор с цел разпределяне на помощни средства за лица с трайни увреждания

c. Изграждане и оборудване на 6 регионални фокус-точки

7. Финанси и икономика

a. Актуализация на националната оценка на риска от изпирането на пари ифинансирането на тероризма, включително секторни оценки на риска за сектора на организациите с нестопанска цел, на виртуалните активи и на схемите за предоставяне на гражданство на инвеститори.

b. Намаляване на дела на договорите, възложени на базата на единствен оферентдо най-много 25%.

c. Приемане на политика за държавната собственост с цели за участието на държавата в държавни предприятия (ДП), както и ролята на държавата в управлението на ДП и в изпълнението на политиката

d. Приемане на годишната обобщена отчетност за резултатите от дейността надържавните предприятия за 2020 и 2021 г.

e. Подписване на споразумение за финансово участие между Европейския инвестиционен фонд и правителството на България по отношение на изпълнението на финансови инструменти 

f. Приключили процедури за подбор за безвъзмездни средства за технологичнамодернизация и за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

g. Въвеждане на процедура и изисквания за издаване и отнемане на визи за стартъп компании;

8. Правосъдие и съдебна система

a. Укрепване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт без те да водят до увеличаване на дисциплинарните правомощия

9. Хоризонтални мерки: Създаване на Съвет за икономически анализи към МС

Законодателната програма за периода юли 2022 г. – януари 2023 г. можете да видите ТУК

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ