Над 45% от българските домакинства нямат достъп до интернет

Над 45% от българските домакинства нямат достъп до интернет

Над 45% от българските домакинства нямат достъп до интернет

Над 45% от българските домакинства все още нямат достъп до интернет. Това показват резултати от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата, от Националния статистически институт (НСИ). Анкетирани са 4 161 обикновени домакинства и 9 198 лица на възраст 16 - 74 навършени години.

През 2013 г. малко повече от половината (53,7%) от домакинства в България имат достъп до интернет, което е с 2,8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. С 2,8% се увеличава относителния дял на домакинствата, използващи широколентов достъп, до 53,6%, или почти всички домакинства, имащи достъп до интернет, са с осигурена бърза и надеждна връзка.

Показателна е тенденцията за навлизането на новите технологии - за петгодишен период относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 24,1 процентни пункта, а използването на широколентова връзка бележи ръст от 27,5 процентни пункта.

В сравнение с предходната година в регионален аспект също се наблюдава повишаване в относителните дялове на домакинствата с интернет достъп за всички статистически райони, с изключение на Югоизточния район, където се наблюдава намаление с 3,1 процентни пункта.

С най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет - 64,3%, е Югозападният район, към който принадлежи и столицата. След него се нареждат Южният централен и Североизточният район, в които малко повече от половината домакинства имат достъп до интернет - съответно 52,7 и 51,5%. От тенденцията за страната значително изостават домакинствата от Северозападния район, където 42,8% от домакинствата имат достъп до интернет.

Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като на базата на предходната година се отбелязва слаб ръст от 0,9 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2013 г. повече от половината (51,2%) от населението на възраст 16 - 74 навършени години използват редовно интернет.

Данните от проведените до момента изследвания за използване на ИКТ от лицата показват, че най-активните потребители в мрежата са младежите на възраст между 16 и 24 години, като през 2013 г. 79.5% от тях използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Констатира се обратнопропорционална зависимост между възрастовите групи и честотата на регулярното използване на интернет - при по-високите възрастови групи се наблюдават по-ниски стойности на този показател, като от населението в най-високата възрастова група (65 - 74 навършени години) едва 8,3% използват глобалната мрежа.

Мъжете са по-активни при редовното ползване на интернет в сравнение с жените - съответно 52,6 и 50%.

Значителни са и различията за редовно използващите интернет по образование. Докато 86,1% от лицата с високо образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19,2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които интернет предоставя.

Електронна търговия

Данните от изследването за използването на ИКТ от домакинствата и лицата за 2013 г. показват, че постепенно се увеличава делът на хората, които пазаруват за лични (неслужебни) нужди онлайн. За текущата година 12,1% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години са направили онлайн покупки през последните дванадесет месеца, което е с 2,9 процентни пункта повече спрямо предходната година.

Няма съществени различия между мъжете и жените при онлайн пазаруването - съответно 12,3 и 12%.

Най-често пазарувани онлайн са дрехите и спортните стоки, като 68,1% от пазарувалите по интернет са закупили такива артикули. На следващо място се подреждат поръчките, свързани с пътувания или хотелски резервации (32,9%), стоки за дома (31,1%) и покупките на билети за различни развлекателни събития (22,5%).

Използване на ИКТ в предприятията

През януари 2013 г. делът на предприятията, които имат достъп до интернет, достига до 89,1%, или с 1,7 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Подобряват се видът и скоростта на използваната връзка – 77,9% от предприятията използват фиксирана широколентова връзка. Мобилна широколентова връзка чрез преносимо устройство имат 33,3% от предприятията. В сравнение с 2012 г. по този показател се отчита растеж от 7,9 процентни пункта.

ИКТ са най-широко използвани в големите компании с над 250 заети лица, 99,1% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия (10 - 49 заети лица) този относителен дял е 87,4%.

През 2013 г. 27,8% от заетите лица са използвали компютър поне веднъж седмично за изпълнение на своите служебни задължения, а за 23,9% е осигурен достъп до интернет, като в сравнение с предходната година се наблюдава увеличение съответно с 1,2 и 1,4 процентни пункта.

При малките предприятия (10 - 49 заети лица) се наблюдава най-висок относителен дял на заетите лица, използващи компютри (30%), както и на заетите, използващи интернет (26,8%).

Повече от половината предприятия (52,3%) поддържат своя уебстраница или уебсайт. От големите предприятия 78,7% имат своя собствена интернет страница, докато при средните този относителен дял е 64,7%, а за малките – 48,6%.

Използване на социални медии

През 2013 г. за първи път в изследването е включен специален модул за използването на социални медии от предприятията. Социалните медии се отнасят до използването на уеб-базирани или мобилни приложения за свързване, създаване и обмен на съдържание онлайн с клиенти, доставчици или партньори, както и в рамките на предприятието.

С най-висок относителен дял (33,4%) са предприятията, използващи социалните мрежи (Facebook, LinkedIn и др.), или всяко трето предприятие използва възможността да поддържа свой профил в социална мрежа. Предприятията, използващи уебсайтове за споделяне на мултимедия (YouTube, Picasa и др.), са 10,2%, като от тази възможност се възползват предимно големите предприятия (15%). Употребата на блогове и уики-базирани средства не е широко разпространена, използвали са ги съответно 5,4 и 4,9% от предприятията.

Водещи в използването на социални медии са предприятията с 250 и повече заети лица - 15% са използвали уебсайтове за споделяне на мултимедия, 8% - блог на предприятието или микроблогове, и 7,8% са споделяли информация чрез уики-базирани средства. Единствено в употребата на социалните мрежи големите предприятия отстъпват на средните (от 50 до 249 заети лица), като относителните дялове са съответно 35,9 и 36,4%. азвитието на имиджа или продуктовия пазар на предприятието е посочено като цел за използването на социална медия от повече от половината предприятия (52%)

От възможностите на социалните медии за взаимодействие с потребители чрез обмен на мнения и преглед на въпроси от клиенти се възползват 42,8%. За 18,7% от предприятията употребата е с цел включване на клиенти в разработване или нововъведение на стоки или услуги.

Електронна търговия на предприятията

Все повече предприятия използват интернет, за да подобрят своя бизнес и да улеснят клиентите и доставчиците си.

Данните от проведеното изследване показват, че онлайн продажбите на предприятията увеличават своя дял с 0,2 процентни пункта спрямо предходната година, като поръчки онлайн са получили 8% от предприятията. Стойността на осъществените продажби по мрежата е 4,409 млрд. лева.

Наблюдава се спад от 0,56 процентни пункта в относителния дял на предприятията, осъществили покупки онлайн, 6,8% от предприятията са закупили стоки или услуги, но общата стойност на направените покупки се увеличава в сравнение с миналата година и е в размер на 2,285 млрд. лева.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ