НСИ: Българите - 5 118 494 души, ромите са най-младият етнос

НСИ: Българите - 5 118 494 души, ромите са най-младият етнос

НСИ: Българите - 5 118 494 души, ромите са най-младият етнос

Tрите основни етноса в България - българи, турци и роми са намалели като дял от населението на страната за последните 10 г. Ромите обаче са с най-млад възрастов състав. 

5 118 494 граждани са се определили като българи при последното преброяване на населението през септември 2021 г. .За десет години делът им от цялото население  на страната обаче намалял с 0,2 процентни пункта до 84,6 на сто. Това показват резултатите от националното преброяване през 2021 година за етнокултурните характеристики на населението у нас, представени днес от Националния статистически институт (НСИ). 

Като роми се самоопределят 266 720 български граждани. Ромите са 4,4 на сто от населението на страната, като делът им  е намалял с половин процент за 10 години. Турската етническа група е 508 378 граждани или  8,4% от населението на България,  като за десет години делът й е намалял с 0,4 процентни пункта.  Сред другите етнически групи най-голяма е тази на хората, които са записали "помак" - близо 15 000 души. Следва руската етническа група - 14 000 души, след това са българо-мохамеданите - почти 11 000 души, арменската група е от 5306 души, следва украинската - 3239 души, македонска - 1143, румънска - 683.

Хората, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 или 0,3 на сто. Отговор "Не желая да отговоря" са са дали 63 767 души, или 1 на сто от отговорилите.

НСИ отчита съществена разлика  във възрастовия състав между  основни етнически групи у нас.  Най млад е ромският етнос.  26,6% от хората, самоопределили се като роми, са на възраст между 0 и 14 години, докато при турската етническа група на тази възраст са двойно по-малко – 13,8%. Сред българите хората във възрастовата група 0-14 години са още по-малко – 12%.

Според Магдалена Костова, директор на Дирекция "Демографска и социална статистика"  в НСИ негативните демографски тенденции, които наблюдаваме през последните години в страната, оказват влияние както върху населението, така и върху всички етнически групи и заради това трите основни етнически групи в страната – българска, турска и ромска, намаляват като абсолютен брой спрямо предишното преброяване. Като относителни дялове структурата се запазва относително непроменена.

Данните на статистиката сочат, че българският език е майчин за 5 037 607 души, или 85.3% от населението, турският - за  514 386 души, или за 8,7%, а ромският - за 227 974 души, или за 3.9% . Друг майчин език пък са посочили 62 906 души, или само 1,1% от населението на страната. 

Турският етнос у нас  живее предимно в  в селата,  главно в пет области – Кърджали, Разград, Търговище, Силистра и Шумен. Малко над половината от ромите пък живеят в градовете. В градовете живеят и над 72% от етническите българи. 

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29% и 39,7% от населението на областта Хората от ромската етническа група са разпределени териториално във всички области на страната. Най-голям е делът на ромския етнос в областите Сливен - 15.3%, и Монтана - 11.5%, следвани от Шумен - 8.0%, Добрич - 7,2%, и Ямбол - 7,1%.

Към 7 септември 2021 г. 11,8 на сто от самоопределилите се към ромската етническа група на възраст 9 и повече навършени години са неграмотни. Този дял е 3,4 на сто и 0,5 на сто съответно за самоопределилите се към турската и българската етническа група.  Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението по етническа принадлежност, посочи експертът. Докато при самоопределилите се като българи на седем и повече навършени години 79,7 на сто са с високо образование.От тях 29,2 на сто с висше и 50,5 на сто със средно образованиие. При населението от турската етническа група с високо образование са 44 на сто (8,1 на сто с висше и 35,9 на сто със средно), а при ромския етнос относителният дял на този показател е 15,2 на сто. В сравнение с 2011 г. и при трите основни етнически групи се наблюдава положителна тенденция на увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на хората със завършено висше и средно образование, коментира Костова.

Според данните на НСИ от преброояваането за десет години делът на населението със завършено висше образование нараства от 0,3 на 0,8 на сто сред ромската етническа група, от 4,1 на 8,1 на сто сред турската и от 22,8 на сто през 2011 г. на 29,2 на сто през 2021 г. сред самоопределилите се към българската етническа група.

От хората на 15 и повече навършени години никога не са посещавали училище 0,3 на сто от самоопределилите се към българската етническа група, 1,9 на сто от турската и 6,4 на сто от ромската етническа група.

Децата в задължителна училищна възраст (7 - 15 навършени години), останали извън образователния процес, са 8 на сто при ромската общност, 4,4 на сто при турската и 1,3 на сто от самоопределилите се към българската етническа група в тази възрастова група.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ