Влошаване на бизнес климата през март

Влошаване на бизнес климата през март

През март 2022 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 4,8 пункта в сравнение с февруари в резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През март бизнес климатът в промишлеността спада със 7,1 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се влошават. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са песимистични. Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила, фактора „други“ и недостатъчното търсене от страната, като анкетата отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор. В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 29,4%.

В строителството бизнес климатът запазва нивото си от предходния месец . Очакванията на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са благоприятни. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора. По отношение на продажните цени в строителството 53,2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца

През март бизнес климатът в търговията на дребно намалява със 7,8 пункта, което се дължи на резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Оценките им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, също са по-умерени. Най-сериозната пречка, затрудняваща дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочена от 70,7% от предприятията. На заден план остават затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Очакванията на търговците на дребно относно продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

В сектора на услугите бизнес климатът се понижава с 2,1 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени в сектора 23,6% от мениджърите очакват те да се повишат през следващите три месеца.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ