„Напоителни системи“ генерирало дългове от близо 40 млн. лв. за една година

„Напоителни системи“ генерирало дългове от близо 40 млн. лв. за една година

„Напоителни системи“ генерирало дългове от близо 40 млн. лв. за една година

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост, а размерът на задълженията му е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията. Това показва одит на фирмата, извършен от Сметната палата. Проверката е за периода от началото на 2018 г. до края на 2019 г. Дружеството е държавна собственост, като целия му капитал от 25,5 млн. лв. е собственост на Министерството на земеделието. От 2016 г. представител на „Напоителни системи“ е Снежина Динева, а от началото на август е назначен  Димо Чопков.

Задълженията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. – 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и др.

В резултат на одита, от палатата установяват още, че заради липса на модернизация на измервателните устройства дружеството търпи сериозни загуби на вода. Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

„Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика – „Напоителни системи“ ЕАД, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001– 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г.“, става ясно от одита.

В резултат на това са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване. През 2019 г. например разликата е около 135,4 млн. куб. м. при потребление за напояване и близо 13,3 млн. куб. м при потребление за промишлени цели.

Сметната палата констатира проблеми в тази област още през 2010 г., когато отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които 11 язовира.

„Вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. – близо 20,8 млн. лв., формирани от: свързани лица в лицето на Министерството на земеделието храните и горите, продажби, предоставени аванси, съдебни спорове и други текущи вземания. През 2019 г. вземанията от Министерството на земеделието храните и горите по договорите за обществената услуга нарастват с 20 на сто спрямо тези през 2018 г. заради неизплатени задължения от страна на министерството към дружеството по посочените по-горе договори за изпълнение на услугата. Дружеството има вземания и по неразпределени суми от частни съдебни изпълнители в размер на около 1,1 млн. лв. за 2018 г., които нарастват с 2 млн. лв. през 2019 г. и достигат 3,1 млн. лв.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ