ЕК пита Газпром за пазара в България

ЕК пита Газпром за пазара в България

ЕК пита Газпром за пазара в България

Европейската комисия отправи покана към всички заинтересовани страни да предоставят становища относно представените от Газпром ангажименти в отговор на опасенията на комисията, свързани с конкуренцията на газовите пазари в Централна и Източна Европа, съобщи пресслужбата на ЕК. Ангажиментите ще гарантират наличието на трансгранични потоци на газ на конкурентни цени.

По какъв начин ангажиментите ще доведат до ползи за пазара на газ в България?

Основните опасения на комисията са, че Газпром е изолирал българския пазар на газ и вероятно е налагал прекомерно високи цени в България в сравнение със западноевропейските референтни стойности, особено в газоразпределителните центрове за втечнен газ.

Газпром е основен участник на българския пазар за продажба на газ на едро нагоре по веригата. Изолирането на българския газов пазар се дължеше отчасти на налаганите от Газпром териториални ограничения, които се съдържат в неговите договори за доставка на газ, сключени с клиенти от Централна и Източна Европа. Друга причина, поради която не се извършваше свободен пренос на газ през българската граница, е липсата на междусистемни газопроводи и на споразумения за междусистемно свързване със съседните държави на съществуващите точки на междусистемно свързване. И наличието на междусистемни газопроводи, и сключването на споразумения за междусистемно свързване, могат дадат възможност за по-диверсифициран внос на газ.

И все пак, през последните години във функционирането на газовия пазар в България бе отбелязано известно подобрение. След като комисията започна антитръстово производство, Газпром премахна изричната забрана за износ от всички свои договори за доставка в България, чийто срок все още не беше изтекъл. Заради спада на цените на петрола цените, които Газпром налага съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също се понижиха. Освен това през последните месеци българският и гръцкият оператор на преносни системи сключиха временно споразумение за междусистемно свързване на гръцко-българската точка на междусистемно свързване, за да може да се извършва обратен поток на газ от Гърция към България. Сключването и изпълнението на споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България обаче са затруднени заради някои разпоредби в договорите за доставка, сключени от Газпром с двете държави, както и заради договора на дружеството за транспорт на газ в България.

В този контекст ангажиментите на Газпром предоставят ясна рамка, която улеснява свободния пренос на газ през България и гарантира, че българските клиенти могат да получават газ на конкурентни цени сега и за в бъдеще. Освен това те допринасят активно за интегрирането на българския пазар на газ, включително чрез премахване на пречките пред сключването на посоченото по-горе споразумение за цялостно междусистемно свързване между Гърция и България.

Гарантиране на конкурентни цени на българския газов пазар

Ако цената на петрола отново започне да се увеличава в бъдеще, цените на газа съгласно действащия български договор за доставка, индексиран към цените на петрола, също ще започнат да растат. В хода на разследването си комисията установи, че невъзможността да се направи връзка с цените в конкурентните газоразпределителни възли е една от основните причини за по-високите цени в Централна и Източна Европа. В резултат на ангажиментите, поети от Газпром, българските клиенти могат да бъдат сигурни, че плащаната от тях цена е конкурентна. Те ще могат да поискат предоговаряне на цената на газа за тях, ако тази цена се различава от ценовите референтни стойности в Западна Европа, включително цените в конкурентните газоразпределителни възли. Това ще гарантира, че българските цени на газа са по-тясно обвързани с цените, определени в онези части на ЕС, в които има и други източници на газ и цените са конкурентни. Подобно преразглеждане на цените, заложено в договорите, ще се прави по-често и графикът за извършването му ще се рационализира. А един по-интегриран газов пазар в Централна и Източна Европа, за който ще допринесат ангажиментите на Газпром, е сам по себе си стимул за гарантирането на конкурентни цени.

Оттегляне на исканията на Газпром във връзка с прекратяването на проекта „Южен поток”, получени чрез използване на пазарна позиция

Газпром се ангажира да не иска обезщетения от българските си партньори заради прекратяването на проекта "Южен поток". Без да се засяга въпросът дали тези искания са били валидни на първо място, това ще даде на засегнатите български дружества така необходимата сигурност за бизнеса.

Осигуряване на свободен пренос на газ през българските граници

Газпром окончателно ще премахне всички клаузи за сегметиране на пазара от договорите си за доставка на газ с клиенти от Централна и Източна Европа, включително, разбира се, с българските клиенти. Това ще даде възможност за извършването на свободен пренос на газ в Централна и Източна Европа. Българските клиенти ще могат да изнасят газ за други пазари в ЕС и да внасят газ от тях без никакви ограничения, произтичащи от договорите за доставка на Газпром.

Улесняване на пазарните взаимовръзки между България и съседните държави от ЕС

Разпоредбите относно мониторинга и измерването на потреблението на газ в България, съдържащи се в договорите на Газпром за доставка и транспорт, допринесоха за изолирането на българския газов пазар от пазарите на газ в съседните държави от ЕС. Газпром пое ангажимента да внесе промени в съответните разпоредби от договорите, за да може да се извършва трансграничен пренос на газ в България. Това ще предостави на българския оператор на газопреносната инфраструктура контрол над трансграничните потоци на газ и ще улесни сключването на споразумения за междусистемно свързване между България и съседните й държави от ЕС, по-специално Гърция.

Създаване на възможности за по-голям пренос на газ към България

Понастоящем българските клиенти разполагат с ограничена възможност за търсене на алтернативни доставчици на газ, тъй като тези доставчици нямат достъп до инфраструктура, чрез която да могат да доставят препродадения газ до България. Ангажиментът на Газпром ще даде възможност за извършването на пренос на газ от други части на Централна и Източна Европа до България чрез операции, подобни на размяна. По този начин българските клиенти ще могат да търсят алтернативни доставчици на газ дори преди да бъде готова свързващата инфраструктура.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ