Пазарът на застраховане с ръст, по-голям от предпандемичната 2019-та

Пазарът на застраховане с ръст, по-голям от предпандемичната 2019-та

Пазарът на застраховане с ръст, по-голям от предпандемичната 2019-та

Трайна тенденция към динамичен растеж, регистриран в началото на годината бележи застрахователният пазар. Това става ясно от данните на Комисията за финансов надзор за първите 6 месеца на 2021 г.

Премийният приход общо за пазара достига 1,635 млн. лв., а ръстът на годишна база е близо 13%. Увеличение има и при изплатените обезщетения, които нарастват с 8,6% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 637 млн. лв.

Прави впечатление, че секторът е във възходящ тренд не само спрямо  кризисната 2020 г., но и спрямо успешната „предпандемичната“ 2019 г. – премийният приход към шестмесечието на 2021 г. бележи 10,6% ръст спрямо този от същия период през 2019 г.

Сред основните фактори за позитивните резултати от Асоциацията на българските застрахователи открояват наред с общите процесите на възстановяване и общ икономически ръст, адекватната реакция на застрахователите по време на пандемията, скоростната дигитализация и предлагане на удобни за клиентите решения.

Пазарът на общо застраховане

постига ръст на премийния приход за първите шест месеца на годината от 9,7 % на годишна база - най-високият за последните 12 месеца. Към юни т.г. премийният приход е в размер на 1, 338 млн. лв., а изплатените обезщетения са 526 млн. лв., като изменението на годишна база е 5,3%.      

Слабата динамика по линия на най-масовите автомобилни застраховки в първите месеци на годината е последвана от ръст на премийния приход към юни 2021 г. от 6,1% на годишна база при застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като събраните премии са 583 млн. лв. Паралелно се забелязва и изпреварващ ръст при изплатените обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“, който достига до 8 % спрямо същия период на 2020 г. Ръстът на премийния приход по „Каско“ е 9,6% до 352 млн. лв.

Продължава и позитивното развитие по линия на застраховка „Пожар и други опасности“, при която се отбелязва ръст на премийния приход от 19,2 %, на годишна база, като събраните премии достигат 51 млн. лв. С положителен знак са и пазарните резултати по линия на „Кражба, грабеж, вандализъм“, където ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 5%.

В животозастраховането

Динамичен ръст в прихода от застраховки се наблюдава и тук след значителния спад през 2020 г. заради пандемията. Растежът дори се движи с изпреварващи темпове спрямо общото застраховане, което е сравнително рядка ситуация за българския пазар. Към юни 2021 г. премийният приход в животозастраховането достига 296 млн., като ръстът спрямо същия период на 2020 г. е 30,2%. Наред с това, обаче, се отчита и съпоставим ръст от 27% на изплатените обезщетения, които са в размер на 112 млн. лв. Продължава интензивното развитие по линия на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд. Ръстът на годишна база на премийния приход към юни 2021 г. е 133%. Събраните премии възлизат на близо 113 млн. лв. или близо 2,5 пъти повече в сравнение с м. юни 2019 г., когато премийният приход е бил 46 млн. лв. Това развитие се дължи на редица причини, включително и търсенето на по-изгодни алтернативи за управление на спестяванията в ситуация на нулеви и дори отрицателни лихви по депозитите.

И през тази година се запазва тендецията за повишен интерес към здравните застраховки през 2021 г. По линия на застраховка „Заболяване“, към м. юни 2021 премийният приход е над 42 млн. лв. или с 8% по-висок на годишна база.

Ръстът на изплатените обезщетения в животозастраховането също е значителен и дори изпреварващ, най-вече под влияние на пандемият. Ръстът в обезщетенията през първите шест месеца на 2021 г. спрямо същия период на „предпандемичната“ 2019 г. се движи в рамките на около 50%. На двугодишна база за м. юни ръстът е 45 %, а през февруари е достигнал 60%. Същевременно, на двугодишна база се отчита и ръст на премийния приход, но в значително по-нисък размер – 11,6% към м. юни 2021.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ