Средната заплата през третото тримесечие намалява с 1%

Средната заплата през третото тримесечие намалява с 1%

Средната заплата през третото тримесечие намалява с 1%

Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. е 693 лв., което е с с 0.9% по малко в сравнение с предходното тримесечие. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). За юли тя е 691 лв., за август - 683 лв., и за септември 2011 г. - 704 лв.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата на тримесечна база, са:„Операции с недвижими имоти”- с 11,1%, и „Финансови и застрахователни дейности” - с 6,2%, докато в „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство” е отчетен ръст от съответно 5,5% и 1,9%.

На годишна база средната месечна работна заплата нараства с 8,6% като ай-голямо най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - с 21,4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 21,1%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2011 г.са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономическидейности:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 558 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 429 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 340 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • Административни и спомагателни дейности” - 438 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 458 лева;
  • „Други дейности” - 486 лева.

Спрямо третото тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2011 г. в обществения сектор нараства с 3%, а в частния сектор - с 10.7%.

Според НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2011 г. намаляват с 10,7 хил., или с 0,5% спрямо края на юни 2011 г., като достигат 2,19 млн.

Спрямо края на второто тримесечие на 2011 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” - с 13,2%, „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 12,7%, и „Други дейности” - с 2,1%. Увеличението на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голямо в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство” - с 2,8%, и в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 1,6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22,7 и 17,8%.

Данните на НСИ показват, че в края на септември наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 9,3 хил., или с 0,4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Преработваща промишленост“ - със 17,5 хил., „Строителство“ - с 12,4 хил., и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11 хил. В процентно изражение намалението е най-голямо в икономическите дейности „Строителство“ - с 8,6%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - с 5,6%, и „Преработваща промишленост” - с 3,4%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ