Константин Атанасов: Юридическите екипи днес са не само правни, а стратегически партньори на бизнеса

Константин Атанасов: Юридическите екипи днес са не само правни, а стратегически партньори на бизнеса

Константин Атанасов: Юридическите екипи днес са не само правни, а стратегически партньори на бизнеса

Всеки служител в Кока-Кола ХБК България е насърчаван да дава идеи и да прилага нови начини за оптимизиране на процесите, споделя Константин Атанасов, директор отдел „Правни въпроси” в компанията. Той се присъединява към екипа през 2012 г. като експерт „Правни въпроси”, идвайки от Кремиковци АД. През годините преминава през позиции с нарастващи отговорности, а от 2016 г. оглавява Правния отдел на компанията. Той е магистър по „Право”, завършил Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е преминал следдипломен курс по „Конкурентно право“ към King‘s College London. Сред личните му страсти са алпинизъм и участието в български и международни маратони.

- Тази година отбелязвате 10 години като част от екипа на Кока-Кола ХБК. Кои са най-големите предизвикателства, пред които сте се изправяли и които стоят пред вас в професионалното ви ежедневие в компанията?

- 10 години в динамична компания като Кока-Кола ХБК са немалко време - научих много ценни уроци за този период и до голяма степен се изградих като личност и професионалист. Имах и много забавни моменти и се запознах с много интересни и стойностни хора. Несъмнено, първото голямо предизвикателство беше стартирането ми в правния екип на компанията. Когато си част от лидера в производството и разпространението на напитки в България, се стремиш ежедневно да даваш най-доброто от себе си и да спомагаш за постоянното подобряване на бизнес резултатите. От нас се очаква да се справяме с предизвикателствата и вярваме, че за всяка поставена задача има работещо решение. Това, което ми помогна да успея, беше изключително позитивната атмосфера, помощта от страна на колегите и търпението към мен да натрупам необходимата рутина, за да нося ползи за бизнеса. Другото, което винаги ме е впечатлявало и карало да се чувствам горд като юрист, е дисциплината на колегите, уважението и спазването на правилата.

През 2016 г. поех ръководството на Правния отдел на компанията за България и това изискваше от мен да развия уменията си да делегирам задачи към екипа, да го развивам и мотивирам за постигане на все по-високи резултати. Стремя се да постигам това с постоянна комуникация, с надграждане на умението ми да слушам, да давам и получавам обратна връзка, да разбирам и реагирам на нуждите на колегите в и извън работата, и не на последно място, да стимулирам самостоятелността им при взимане на решения. Истината е, че през годините съм получил много полезна обратна връзка от моя екип, която ми помогна изключително много да подобря уменията си като мениджър. Благодаря им за това и всичко, което дават от себе си всеки ден!      

В днешно време сме изправени пред редица бизнес предизвикателства, разрешаването на които е основен приоритет и за нашия екип, чиито отговорности отдавна се простират далеч отвъд традиционното схващане за Правен отдел и изискват стратегически подход и всеобхватност на познанията по широк набор от теми. От дискусии с доставчици във връзка с нарастващите разходи за суровини и енергоносители, през нарастващата инфлация, до променящите се бизнес модели на нашите клиенти и еволюиращите потребителски нагласи. В резултат на тази постепенна трансформация, към юридическите екипи има все по-големи очаквания и днес те са не само правни, а стратегически партньори на бизнеса.

Друго голямо предизвикателство в момента са усложняващите се регулации, свързани с растящата комплексност на обществената и бизнес среда и с повишените очаквания към бизнеса. Защита на личните данни и киберсигурност, конкурентно право, антикорупция, подаване на сигнали за нарушения, са само част от значимите теми, с които трябва да се съобразяваме на ежедневна база. Сложната геополитическа обстановка доведе и до множество санкционни режими, които също изискват вниманието ни. Отделно, има и специфично за нашия бизнес законодателство: за храни и напитки, кръгова икономика и други. В следващите години предстоят и още регулации, които ще доведат до нови задължения за големите компании да контролират веригите си на доставки (т.нар. corporate sustainability due diligence), регулации за изкуствен интелект, големи масиви от данни и дигитални платформи.

Освен че в Кока-Кола се стремим стриктно да спазваме всички регулации, ние си поставяме и още по-високи цели. Постигнатите до момента резултати ни дават стимул да поемаме все по-смели ангажименти по отношение на устойчивото ни развитие, а именно - до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които пускаме на пазара. А до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии. През последните две години постигнахме предсрочно две от целите ни до 2025 г. - 100% от опаковките на всички Кока-Кола продукти вече са рециклируеми, като отчетохме и намаляване на преките въглеродни емисии с 30%. Този напредък е още едно доказателство, че сме на прав път и знам, че колкото и дълъг да е той, ще го извървим докрай в името на общото ни по-добро утре.

- Да ръководиш Правния отдел на динамична компания като Кока-Кола звучи преди всичко отговорно. По какъв начин правните нужди на компанията се променят в процеса на нейното развитие?

- Бизнесът става все по-динамичен и сложен. Портфолиото на нашата компания постоянно се разширява. Когато стартирах през 2012 г. то обхващаше газирани напитки, сокове, вода и енергийни напитки. След това стартирахме дистрибуцията на високоалкохолни напитки, а в последните години изградихме силно 24/7 портфолио, като прибавихме и категорията „кафе“, с дистрибуцията на Costa Coffee и Caffe Vergnano. Oсвен че добавят стойност, новите категории създават и повече комплексност, както като вътрешни процеси, така и като законови правила, които трябва да се спазват.

От друга страна, основно изискване за успеха на бизнеса е процесите да са максимално прости и нещата да се случват бързо и лесно. Стремим се да разрешим това противоречие, като използваме погледа си върху целия бизнес, за да улесним комуникацията между отделите и да постигнем опростяване на процеси, документи и договори, като и спазване на правилата, без излишна бюрокрация. С други думи, изграждаме визията и стратегията на Правния отдел не като „разходен център“, а като „генератор на стойност“ за бизнеса. Разбира се, стремим се да добавяме стойност не само във вид на спестено време и усилия на компанията, но и като търсим възможности за подобряване на финансовите й резултати. Така например, отскоро развихме усъвършенстван процес за управление на хладилните ни съоръжения, с който успяхме да подобрим многократно връщането им от пазара, когато те се ползват в нарушение на сключените договори. По този начин те могат да се използват по-ефективно и да носят повече приходи на компанията.

- Начело сте на неголям, но ефективен екип. Как с юристите в него успявате да отговорите на нуждите на всички отдели и всички 1000 служители на компанията?

- Главната причина, разбира се, е в моя екип, съставен от изключителни професионалисти, които постоянно надграждат знанията си за правото и бизнеса, и са в непрекъсната комуникация с колегите от всички отдели. Това ни помага да сме проактивни, бързи и да взимаме най-правилните решения, заедно с колегите по цялата верига. Не мога да пропусна и Правния ни екип на ниво Група, с който сме в постоянен контакт, и който подпомага всички 29 държави, в които Кока-Кола ХБК оперира, с обучения и съвети по важни за бизнеса теми.

На местно ниво екипът ни отговаря за правното обслужване на служителите в България, участва активно и в групови проекти, с което допринася за подобряване на правните процеси в групата като цяло.

Радвам се, че през годините показваме устойчиво високи резултати и по отношение на удовлетвореността на колегите от работата с нас в годишната анкета за удовлетвореност на т.нар. вътрешни клиенти от всички отдели в компанията. Проучването е адресирано до всички служители и освен че измерваме удовлетвореността им, ние анализираме резултатите и заедно с колегите от различните звена изработваме планове за адресиране на евентуални проблеми и подобряване на представянето.  

Друг важен елемент са и външните ни правни съветници, които допринасят за качеството на нашите решения, подкрепят ни при водене на съдебни дела, и ни помагат проактивно да наблюдаваме развитието на правната рамка в България и Европейския съюз.

Не мога да не спомена и високата правна култура на колегите в компанията. Ние, като Правен екип, допринасяме за това като правим редица обучения, от момента на постъпване на нови хора и на периодична база, по ключови за бизнеса теми като управление на договори, конкурентно право, етично бизнес поведение и антикорупция, подаване на сигнали за нарушения, защита на личните данни, трудови отношения и други. Това спомага всички да са наясно къде са основните рискове за бизнеса и да могат да взимат правилните решения на момента, а ако се колебаят – да се обръщат към нас за съвет и съдействие.

- Кока-Кола дължи голяма част от популярността си на непрекъснатите си иновации в редица направления. Интегрирате ли иновативни системи и по отношение на управлението на правните въпроси в компанията?

- Всеки служител в компанията е насърчаван да дава идеи и да прилага нови начини за оптимизиране на процесите. Важно е и, че се стремим да работим така, че да удовлетворяваме нуждите на клиентите, без да робуваме на понякога излишна йерархия и бюрокрация. Иновативният дух в компанията ни мотивира да търсим нови начини да доставяме ползи за бизнеса и да способстваме за ускоряване на растежа му.

В нашия отдел иновациите също са съзнателен и целенасочен процес, като се стремим постоянно да предлагаме нови идеи и подобрения, имаме смелостта да тестваме различни варианти и да поемаме калкулирани рискове. През годините въведохме и постоянно развиваме стандартни образци или така наречените темплейти за голяма част от договорите и документите в компанията. Имаме система за електронно одобрение на договорите, която създава прозрачност в процеса и ни дава възможност да следим за скоростта на тяхното създаване и одобрение, както и нивото на използваемост на темплейтите. Така разбираме къде процесът се нуждае от подобрения.

В последните две години бяхме едни от „пионерите“ сред компаниите за бързооборотни стоки, като въведохме електронно подписване на договорите, с максимално автоматизиран процес. Това значително ускори и улесни процеса, което е предимство както за нас, така и за нашите клиенти. Въведохме и автоматизирана система с елементи на изкуствен интелект за проверка относно спазването на регулациите от нашите доставчици. В момента работим по дигитализацията на трудовите документи, което ще подобри изживяването на служителите и ще позиционира компанията ни още по-пълноценно като иновативен работодател, ангажиран към служителите си. За следващата година планираме да работим усилено по опростяването на текстовете на договорите ни, така че да са на максимално достъпен за клиентите ни език. Убедени сме, че по този начин ще допринесем за изграждането на още по-силни партньорски отношения и още по-добри бизнес резултати. Друг важен за нас фокус е да се научим да използваме още по-добре множеството данни, с които разполагаме, за да търсим възможности за оптимизация на процесите и проактивно управление на рисковете.

Снимка: Иван Коловос

- Технологиите несъмнено подпомагат работата на юристите, но намаляват ли значимостта на ролята им? 

- Не, напротив, технологиите ни помагат да минимизираме времето за дейности, които имат технически характер, като администриране и подписване на договори или проверки на клиенти и доставчици. Така можем да се фокусираме върху дейности с по-голямо значение за бизнеса като оптимизиране на процеси и документи, участие в крос-функционални проекти, в това число електронна търговия, подобряване на работата с клиенти и доставчици, а също така - обучения на колегите и преглеждане на договори на голяма стойност и съответно с по-висок риск.  

На второ място, но не и по значение – спестявайки време на колегите по цялата верига чрез различни нововъведения, даваме възможност на хората ни да участват в редица инициативи с цел устойчиво развитие, както и да подкрепят различни каузи по най-подходящия за тях начин. Доказателствата за успеха на този подход са много, но като пример мога да споделя, че само за изминалите две години десетки служители на Системата на Кока-Кола допринесоха със стотици часове за обучението на 10 000 младежи по програмата ни #YouthEmpowered. Радвам се, че също съм част от тази инициатива, защото когато успеем да предадем нови знания дори на един млад човек и да го вдъхновим с различна перспектива, откриваме добавената стойност, която всеки от нас е способен да даде.

- Каква е тайната на постигането на баланс между правните нужди на една компания и успешните й бизнес резултати?

- Мисля, че главният елемент е подходът, който Правният отдел има към ролята си в компанията.  Както споменах, нашата стратегия е не просто да защитаваме бизнеса от правни рискове, а да търсим начини, благодарение на които проектите да се случват по най-правилния и желан начин. За целта се стремим да сме в постоянна комуникация с всички нива в организацията и да имаме задълбочено разбиране на цялостните ни нужди. Разбирайки нуждите на бизнеса и правните рискове, с крос-функционални усилия успяваме да взимаме правилните решения и да управляваме рисковете по един прагматичен начин, без излишни усложнения и забавяне.

На второ място е вече споменатата култура на спазване на правилата, която сме изградили и поддържаме в компанията. Така в много случаи, когато колегите се сблъскват със стандартни правни въпроси, в екипа ни сме спокойни, че те могат бързо да вземат най-доброто решение, без да чакат намеса от нас.

- Освен, посветен на правото, сте и планинар, изкачил Монблан, както и ултрамаратонец, заемал челни позиции в редица български и международни състезания. Как постигате баланса между професионалната и личната страст?

- В глобален план, бизнес средата става все по-комплексна и динамична, а за много хора това е свързано и с повишени нива на стрес и риск от бърнаут.  Затова според мен е изключително важно всеки да намери своя баланс между работа и личен живот, и това е един от принципите, които се стремя да спазвам и да промотирам. Разбира се, аз обичам работата си и тя е мой основен приоритет, но всеки има нужда от периоди на „изключване“ и „презареждане“ за следващото предизвикателство. Моят начин е да предизвиквам себе си и във физическо отношение, с изкачване на върхове, бягане, ски. Това ми носи много ползи. На първо място, така поддържам добра физическа форма и тъй като съм убеден, че физическото здраве допринася за психическото благополучие, смятам, че това ми помага да взимам по-добри решения в работата си. Така също тренирам волята си и това ми помага да посрещам успешно и професионалните трудности. И не на последно място, така опознавам нови места и се запознавам с много интересни хора, от които мога да науча много нови неща.

В моите очи хората са най-важната съставка за успеха на всеки бизнес и когато те са мотивирани и вдъхновени да се развиват в личен план, са мотивирани, вдъхновени и по-успешни в работата си и се превръщат в двигател за все по-добри резултати. С личния си пример се стремя да покажа именно това.

Мениджър Нюз

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ