Активите на банковата ни система над 140,5 млрд. лв. в края на март, отчита БНБ

Активите на банковата ни система над 140,5 млрд. лв. в края на март, отчита БНБ

Активите на банковата ни система над 140,5 млрд. лв. в края на март, отчита БНБ

През първото тримесечие на 2022 г. активите на банковата система нараснаха с 5,1 млрд. лв. (3,8 на сто) до 140,5 млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ) в редовния си бюлетин "Банките в България".

Основен принос за увеличението на активите имаше увеличението на кредитите и авансите, отчита БНБ. Спрямо края на 2021 г. размерът на брутните кредити и аванси се повиши с 5,5 млрд. лв. (6,7 на сто) до 87,8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции на тримесечна база се увеличават с 2,7 млрд. лв. (41,9 на сто) до 9,2 млрд. лв. в края на март, информира БТА.

Брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна през периода с 2,8 млрд. лв. (3,7 на сто) до 78,6 млрд. лв. Основен принос за това имаше увеличението на кредитите за нефинансови предприятия (с 1,8 млрд. лв., 4,6 на сто). Нарастване се наблюдаваше и при вземанията от домакинства (с 905 млн. лв., 3,1 на сто) и от други финансови предприятия (със 100 млн. лв., 1,9 на сто), докато тези от сектор "държавно управление" намаляха (с 15 млн. лв., 1,6 на сто).

Във валутната структура на кредитите и авансите делът на вземанията в левове намаля до 61,3 на сто в края на март за сметка на нарастване на този в евро до 35,6 на сто (при съответно 63 на сто и 33,6 на сто в края на декември 2021 г.). Делът на кредитите и авансите в други валути намаля до 3 на сто при 3,4 на сто три месеца по-рано.

Депозитите в банковата система през първото тримесечие на 2022 г. се увеличиха с 4,3 млрд. лв. (3,7 на сто) до 119,7 млрд. лв. Определящ беше растежът на депозитите на нефинансови предприятия (с 2,3 млрд. лв., 6,6 на сто). Нараснаха и депозитите на други финансови предприятия (със 714 млн. лв., 18,3 на сто), на домакинства (с 664 млн. лв., 1,0 на сто), както и тези на кредитните институции (с 349 млн. лв., 5,7 на сто) и на сектор "държавно управление" (с 294 млн. лв., 9,7 на сто).

Делът на депозитите в левове в края на периода възлезе на 60,1 на сто, на деноминираните в евро - 32,8 на сто, а в други валути - 7,1 на сто.

Съотношението кредити/депозити на банковата система се запази на нивото от края на декември 2021 г. - 69,4 на сто.

Засега обемът на необслужваните експозиции продължава да следва тенденция към понижение заради отписвания и продажби на кредити, посочват от БНБ.

Независимо от незначителния размер на преките експозиции на банковата система към контрагенти от Русия и Украйна, материализация на кредитен риск може да настъпи поради индиректни ефекти, свързани с допълнителния натиск за повишаване на цените на енергоносителите и суровините, възможни затруднения във веригите за доставки и влошаване на икономическите нагласи, отчитат от Централната банка. Наред с това, ясно очертаващата се вече тенденция към глобална промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения, пише в анализа.

Капиталовата позиция на банковия сектор се запазва солидна. В допълнение на последователно провежданата политика на изграждане на капиталови буфери, за това допринесе ограничението относно разпределянето на печалбата на банките, което беше приложено като макропруденциална мярка през 2020 г. и продължено през 2021 г. На 23 февруари 2022 г. Управителният съвет (УС) на БНБ прие решение да се преустанови ограничението. Независимо от това БНБ ще изисква от банките, които възнамеряват да изплащат дивидент или предприемат обратни изкупувания и други разпределения, включително и от печалбата за 2021 г., да представят планове за разпределение, които ще са предмет на надзорния диалог.

До края на третото тримесечие на 2022 г. антицикличният буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, се запазва на ниво от 0,5 на сто. В съответствие с взетите през 2021 г. и оповестени 12 месеца преди влизането им в сила решения на УС на БНБ, нивото ще се повиши до 1 на сто от октомври 2022 г. и до 1,5 на сто от 1 януари 2023 г. В рамките на направения през юни 2022 г. тримесечен преглед на нивото на буфера, УС на БНБ реши то да се запази на 1,5 на сто през третото тримесечие на 2023 г., припомнят от Централната банка.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ