Обща информация

„Мениджър на годината“ е конкурс за постижения в областта на висшия мениджмънт в България. Целта на инициативата е да отличи тези ръководители, които успешно управляват компаниите в България, като използват най-добрите практики в управлението и притежават необходимите за един отличен мениджър личностни характеристики.

През 2024 г. конкурсът се организира за седемнадесети пореден път и ще се проведе на три етапа в периода април - ноември.

Участници в основната категория на надпреварата са хора на най-високо мениджърско ниво – управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

Категории

Участници в основната категория на конкурса са хора на най-високо мениджърско ниво – управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие. За участие в основната категория на конкурса и надпреварата за  титлата “Мениджър на годината 2024 г.” е необходимо кандидатурата да отговаря на следните критерии за допустимост:

 • мениджърът да управлява компанията от минимум 2 години и прекарва поне половината от работното си време в България;
 • в последната финансова година да са постигнати поне 20 млн. лева приходи и компанията да има 50 или повече служители;

Всички участници в основната категория ще бъдат оценявани на база на три групи критерии:

 • финансови показатели;
 • добри управленски практики;
 • личностни характеристики на кандидата.

Оценка и методология

 

В първия етап кандидатите ще могат да изпращат документи за участие. По време на втория етап от участниците ще се очаква предоставяне на допълнителна информация, на базата на която през месец септември ще бъдат обявени десетимата финалисти в конкурса. Техните личностни характеристики ще бъдат оценени на базата на интервюта, проведени с тях и техни служители. След това се изготвят 360-градусова оценка, чрез която се формира финалният сбор. Обществен съвет от личности с безукорна репутация и авторитет валидира оценките.

Повече за методологията можете да научите тук.

През 2022 година конкурсът разшири своя обхват с още четири категории, чрез които и през 2024 година ще бъдат отличени постиженията на:

 • компаниите с приходи до 20 млн. лева - категория "Бизнес в първите 20 милиона"

С тази категория обръщаме внимание на малкия и средния бизнес в страната с годишен оборот до 20 млн. лева. Оценяват се финансовите постижения за последните 3 години, устойчивостта на компанията и добрите управленски практики. Приемат се кандидатури от компании, създадени преди 2019 г. (регистрация в Търговския регистър преди 2019 г.), чиито приходи през 2021, 2022 и 2023 г. са били под 20 млн. лв. за всяка от посочените години.

•    успешно стартирали в последните 5 години бизнеси - категория "Най-добър нов бизнес"

Предприемачите, успешно започнали бизнес в последните до 5 години, вече ще имат възможност да представят компанията си в конкурса. Оценяват се приходите, ръстът им, оперативната печалба и марж, възвръщаемост на вложения капитал и ръст на приходите на служител. Ще бъде приложен бенчмаркинг спрямо два основни конкурента на кандидатстващите компании. Приемат се кандидатури от компании, създадени не по-късно от 5 години преди 2023 г. (т.е. регистрирани не по-рано от 2019 г.).

 • екипната работа и културата на сътрудничество - категория "Екип на годината"

Бизнес успехът на компанията е резултат от екипна работа и култура на сътрудничество между всички звена. За да отличим най-добрия екип за 2024 г., ще оценим комуникационните умения, целите и резултатите на екипа, лидерството, психологическата сигурност, изграденото доверие, предлаганата подкрепа и взаимно обучение. Насърчава се включването на представители от различни отдели в компанията, за да се покаже връзката между тях и високото ниво на екипен дух в организацията.

 • конкретни проектни постижения, довели до ускоряване на бизнеса - категория "Бизнес трансформация"

Категорията дава възможност да представите скорошен завършен проект, довел до ускоряване на бизнеса - нов бизнес модел, операционни трансформации, нов източник на финансиране, дигитализация на процеси, зелени инвестиции в устойчиво развитие и други по ваш избор. Ще бъде отличена най-успешната бизнес трансформация, която се е случила през календарните 2022 и 2023 г. и към настоящия момент е приключила.

Обявяване на победителите
Носителят на титлата „Мениджър на годината 2024“ и победителите в новите категории ще бъдат обявени през ноември по време на тържествена церемония в Софийската опера и балет. В националния ефир на bTV ще бъде излъчен и документален филм, чрез който постиженията на най-добрите бизнес лидери в страната да достигнат до възможно най-широка аудитория.

Срокове и кандидатстване 
Срокът за кандидатстване във всички категории на "Мениджър на годината 2024" е 20 юни.

Методология

Отличието "Мениджър на годината" се връчва на бизнес лидера, който събере най-много точки според методологията на конкурса.

Оценката се базира на три групи критерии:

• Финансови показатели

Оценката на финансовите показатели на компанията включва показатели като ръст на продажбите от основна дейност, доход на инвестирания капитал, EBIDTA и др. Тя се базира и на сравнение с резултатие в бизнес сектора, вкойто оперират компаниите на мениджърите, кандидати за конкурса. Ичисляват се на база финансовите данни, получени от кандидата.

• Добри управленски практики

Оценката на въведените добри управленски практики се базира на въпросник, който кандидатите попълват.
Добрите управленски практики са разделени в 10 категории, като тежестта на всяка една от тях в крайната оценка зависи от степента ѝ на важност за компанията. За всяка категория максимален брой точки се дават при ясно изразена взаимовръзка между стратегическите цели на организацията, краткосрочните такива за периода 2023 - 2024 г., изпълнените дейности и постигнатите резултати, в това число и обективните доказателства за постигнатите резултати.

• Личностни характеристики на кандидата

Личностните характеристики се оценяват на база интервюта с: номинирания участник, един пряко подчинен служител и един служител, отговарящ за финансовите въпроси на компанията (финансов директор или гл. счетоводител). 
Личностните характеристики, които се оценяват са: лидерство, предприемачество, стратегическа ориентация и аналитичност, управление на хора и управление на ресурси.

Методология и оценка: 

Как да участвам

Срокът за кандидатстване е 20 юни 2024 г. 

За да се сдобиете с документите, необходими за първи етап от конкурса "Мениджър на годината 2024", е нужно да се свържете с нас на e-mail адрес: konkurs@manager.bg

Кандидатът трябва да подпише собственоръчно попълнените документи и да ги изпрати заедно с кратка автобиография по най-удобния за Вас начин:

 • на мейл адрес: konkurs@manager.bg, ако разполагате с електронен подпис;
 • на адрес: списание "Мениджър", ул "Сердика" 13, ет. 3, София 1000

Ако желаете да препоръчате Ваш мениджър, партньор или клиент за участие в конкурса, моля свържете се с нас на мейл адрес: konkurs@manager.bg

FAQ

Кой може да участва в титлата „Мениджър на годината”?

Вие може да участвате за титлата “Мениджър на годината”:

 • ако мениджърът управлява компанията от минимум 2 години и прекарва поне половината от работното си време в България;
 • ако в последната финансова година са постигнати поне 20 млн. лева приходи и компанията има 50 или повече служители;

Какво е необходимо да направя, за да участвам в надпреварата?

Да подадете документите за участие в конкурса на имейл konkurs@manager.bg

Да бъдете проактивни в комуникацията с организационния екип и екип на “Делойт” България.

Какви са новите възможности пред мениджърите и компаниите?

От 2022 година - конкурсът има своите нови категории, чрез които ще бъдат отличени и постиженията на: 

 • компаниите с приходи до 20 млн. лева (категория Бизнес в първите 20 милиона); 
 • успешно стартирали в последните 5 години бизнеси (категория Най-добър нов бизнес);

 • екипната работа и културата на сътрудничество (категория Екип на годината)

 • и конкретни проектни постижения, довели до ускоряване на бизнеса (категория Бизнес трансформация)

Мога ли да участвам в повече от една категория?

Да, участието в повече от една категория е допустимо, достатъчно е да подадете в срок документите си за участие във всяка избрана от вас категория.

Колко струва участието в конкурса?

За участие в конкурса Мениджър на годината”, независимо от избраната/ните категория/и, не дължите никакви такси.

Как мога да участвам в конкурса „Мениджър на годината”?

За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнен и подписан формуляр за участие на адреса на списание “Мениджър” - София, ул. “Сердика” №13, ет. 3. Ако притежавате електронен подпис, изпратете документите на имейл konkurs@manager.bg.

Как става изборът на носител на титлата „Мениджър на годината” и победителите в четирите нови категории в конкурса?

Оценката се извършва по методология разработена и прилагана от консултантска компания “Делойт” България.

Как гарантирате обективността на избора в отделните категории?

Постиженията на кандидатите се оценяват без намесата на жури. Методологията е разработена специално за конкурса "Мениджър на годината" от международно признатите консултанти от "Делойт". Оценката се осъществява от екип на "Делойт", в който участват независими специалисти във всяка една от областите, на които се прави оценка.

Какво разбирате под понятието “топ мениджър”?

Това са управители, изпълнителни директори, председатели на ръководните органи, представляващи водещите компании в България и отговорни за вземането на стратегически решения за тяхното функциониране и развитие.

Аз управлявам клон на банка. Мога ли да участвам в конкурса?

Мениджърите, които участват в конкурса, е необходимо да управляват цялостния бизнес на банката.

Нашата компания се управлява от трима изпълнителни директори. Можем ли да участваме всички?

Компанията прави избор на един мениджър, който ще участва в конкурса, няма възможност да участват и тримата, защото това е некоректно по отношение на останалите кандидати.

Миналата година участвах и не успях да стигна до финала. Мога ли да участвам и тази година?

Разбира се, участието в предходен конкурс не спира участието в настоящия. Влияние върху крайната оценка имат резултатите на компанията и личностните качества на кандидатите, а във всяко издание на конкурса конкуренцията е различна.

Кога ще бъде известен Мениджърът на годината 2024 и победителите във всяка една от новите категории?

Всички призьори ще бъдат обявени на официална церемония през ноември 2024 г.

Кандидатствай


Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.

Задължително поле.


НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ