Бизнес климатът без промяна през юли

Бизнес климатът без промяна през юли

Бизнес климатът без промяна през юли

През юли 2022 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от предходния месец сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Повишение на показателя се наблюдава в промишлеността и търговията на дребно, в сектора на услугите запазва нивото си от юни, а в строителството е регистрирано понижение.

В промишлеността показателят нараства с 2,1 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Позитивни са и прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите през юли е с 0,8 пункта под нивото от април и достига 75,5%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности. Основните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в промишлеността през следващите три месеца са в посока на увеличение.

В строителството бизнес климатът намалява с 2,9 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение в следващата половин година се очаква намаление на новите поръчки, което ще доведе и до известно понижаване на дейността в краткосрочен план. Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през последния месец се отчита засилване на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството 49,3% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

През юли бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 0.7 пункта, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-резервирани. Несигурната икономическа среда e основната пречка за дейността в сектора, посочена от 68.7% от предприятията. На заден план остават факторите „конкуренция в бранша“ и „недостатъчно търсене“. В сравнение с юни нараства делът на търговците на дребно, които очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

В сектора на услугите бизнес климатът приблизително на равнището си от предходния месец. Оценките на мениджърите по отношение на настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им за следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила. Относно продажните цени в сектора на услугите 21,8% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ