Бизнес климатът продължава да се влошава

Бизнес климатът продължава да се влошава

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2,2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

През ноември бизнес климатът в промишлеността нараства с 3,2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-умерени. Най-сериозното затруднение за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната. Относно продажните цени в промишлеността 22.4% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът намалява с 4,1 пункта в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са попесимистични. Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като последната анкета отчита нарастване на негативното им влияние. В сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

През ноември бизнес климатът в търговията на дребно  спада с 8,4 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността, продължава да бъде несигурната икономическа среда, посочен от 75,6% от предприятията. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Очакванията на търговците на дребно по отношение на продажните цени през следващите три месеца продължават да са в посока на увеличение.

В сектора на услугите бизнес климатът се понижава с 4,7 пункта в резултат на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното им въздействие. В сравнение с октомври нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ