Националният план за възстановяване и устойчивост: 57 инвестиции и 43 реформи

Националният план за възстановяване и устойчивост: 57 инвестиции и 43 реформи

Националният план за възстановяване и устойчивост: 57 инвестиции и 43 реформи

Националният план за възстановяване и устойчивост - версия 1.3 от 20 юли, е структуриран в четири стълба и е на стойност 12,6 млрд. лева. Планът беше публикуван за обществено обсъждане на сайта https://www.nextgeneration.bg/. Ревизираната от служебния кабинет версия е налична за обществено обсъждане преди предстоящото финализиране. Последната санкция за поемането на ангажименти с дългосрочен характер, поставени като изискване от европейските служби, ще се очаква от партиите в парламента, посочиха от кабинета на вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Планът за възстановяване и устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции, се посочва в документа. Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи, информира БТА. Концентрацията на реформаторските усилия е най-висока в компонентите "Бизнес среда" и "Нисковъглеродна икономика".

Първият стълб е "Иновативна България", целящ повишаването на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането й в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. По него са предвидени 27.4 на сто от ресурсите по Плана.

По стълба "Зелена България" - с фокус върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план, са предвидени 36.8 на сто от ресурсите по Плана.

По "Свързана България", който акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, са предвидени 17.8 на сто от ресурсите.

По стълба "Справедлива България" - с фокус върху хората в неравностойно положение, за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, са планирани 18 на сто от ресурсите по Плана за възстановяване.

По мярката "Образование и умения" от Плана най-много средства са предвидени за модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, за което са отделени 4.5 на сто от средствата по плана, по "Научни изследвания и иновации" Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации е с дял от 3 на сто, по "Интелигентна индустрия" - Програмата за икономическа трансформация е с дял от 9.5 на сто, по "Нисковъглеродна икономика" за енергийна ефективност на сградния фонд за отделени 14.6 на сто от средствата, по мярка "Биоразнообразие" за възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен пакт са предвидени 0.5 на сто на средствата, по мярката "Устойчиво земеделие" - за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство са предвидени 2 на сто от средствата по плана.

По мярката "Здравеопазване" - за модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, са предвидени 3 процента от ресурсите. По мярката "Социално включване" най-много пари се предвиждат за продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания - 5.1 на сто от средствата. За "Бизнес среда" най-много /1,3 на от средствата/ се предвиждат за изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление. По мярката "Местно развитие" най-много - 2,4 процента от ресурсите, се предлагат за Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители. По мярката "Транспортна свързаност" най-много - 2,3 на сто, се предвиждат да се отделят в цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа. По "Цифрова свързаност" - за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, се предвиждат 4,2 процента от средствата.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ