България

Политика

|

Общество

|

НСИ отчете безработица от 5,3% за 2021 г.

НСИ отчете безработица от 5,3% за 2021 г.

Коефициентът на безработица е 5,3 на сто, съответно 5,5 на сто за мъжете и 5 на сто за жените през 2021 г. В сравнение с 2020 г. показателят намалява с 0,8 процентни пункта, сочат данните на Националният статистически институт.

През 2021 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3,155 милиона, или 72.0% от населението на същата възраст. В сравнение с 2020 г. коефициентът на икономическа активност намалява с 0,1 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 3,076 милиона, или 52.3% от населението на 15 и повече навършени години. От всички заети 1.648 милиона, или 53,6%, са мъже и 1 427,8 хил., или 46,4%, са жени.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,986 милиона. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68,1%, съответно 72,0% за мъжете и 64,2% за жените. В сравнение с 2020 г. коефициентът се увеличава с 0,5 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73,2%. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група е 77,3%, а при жените – 68,9%.

Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 64,8% (69,9% за мъжете и 60,1% за жените).

Безработните лица са 171,1 хил., от които 95,5 хил. са мъже и 75,6 хил. - жени.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10,4%.

Относителният дял на продължително безработните лица от всички безработни е 49,5%, а коефициентът на продължителна безработица е 2,6% - съответно 2,7% за мъжете и 2,4% за жените. 

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 227,4 хил., от които 527,0 хил. са мъже и 700.4 хил. са жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 28,0% - съответно 23,8% за мъжете и 32,3% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 57,2 хил., или 4,7% от всички икономически неактивни лица в същата възрастова група.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години е 12,2%.

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 25 - 34 навършени години е 33,6%.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 - 29 навършени години е 17,6%.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ