Българите намалели с близо 50 хил. души за година

Българите намалели с близо 50 хил. души за година

Българите намалели с близо 50 хил. души за година

Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4 на сто от населението на Европейския съюз /при международните сравнения данните за държавите от Европейския съюз се отнасят за 2018 година/. Това са част от резултатите от изследването на Националния статистически институт "Население и демографски процеси през 2019 година". В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7 на сто.

Мъжете са 3 369 646 (48.5 на сто), а жените - 3 581 836 (51.5 на сто), или на 1000 мъже се падат 1063 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

В края на 2019 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6 на сто от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.1 на сто, а на мъжете - 17.9 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9 на сто), Габрово (29.1 на сто) и Кюстендил (27.7 на сто). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7 на сто, и Варна - 19.2 на сто.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 20 на сто. Най-висок е този дял в Италия (22.8 на сто), следвана от Гърция (22 на сто), Португалия и Финландия (по 21.8 на сто). Общо в девет страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20 на сто.

Децата до 15 години в страната към 31 декември 2019 г. са 1 002 258, или 14.4 на сто от общия брой на населението, като спрямо 2018 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5 на сто, и Бургас - 15.6 на сто от населението на областта. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5 на сто, и Габрово - 11.7 на сто.
Делът на най-младото население в ЕС-28 в началото на 2019 г. е 15.5 на сто, като най-нисък е в Италия (13.2 на сто) и Германия (13.6 на сто), а най-висок е в Ирландия (20.5 на сто) и Франция (18 на сто). 

Към 31 декември 2019 г. общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.4 на сто, или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2018 г. този коефициент е бил 55.5 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 52.8 на сто, отколкото в селата - 67.5 на сто. Във всички области на страната този показател е над 50 на сто с изключение на София (столица) - 48.1 на сто, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 72.4 на сто, Габрово - 68.8 на сто, и Ловеч - 68.1 на сто.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 43.9 години в края на 2019 година. Процесът на застаряване на населението се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43 години, а в селата - 46.5 години.

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ