Безработицата - с лек спад

Безработицата - с лек спад

Безработицата - с лек спад

През второто тримесечие на 2014 г. безработните лица в страната са 381,8 хил., а коефициентът на безработица е 11,4%. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 12,7%, а коефициентът на безработица - с 1,5 процентни пункта, показват данни на Националния статистически институт (НСИ)

Безработицата намалява в еднаква степен при мъжете и жените като през второто тримесечие на 2014 г. 224 хил. са мъже и 157,8 хил. са жени, а коефициентът на безработица достига съответно 12,4% за мъжете и 10.,% за жените.

От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2014 г. 222,2 хил., или 58.2%, са продължително безработни (от една или повече години), като в сравнение с второто тримесечие на предходната година делът им е по-висок с 2,4 процентни пункта. За същия период коефициентът на продължителна безработица намалява с 0,6 процентни пункта и достига 6,6%.

От общия брой на безработните лица 54 хил., или 14,2% търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2014 г. коефициентът на безработица за младежите във възрастовата група 15 - 29 навършени години е 16,8%. Този коефициент е по-нисък с 4,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2013 г.

През второто тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2,98 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 47,9%. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0,9 процентни пункта.

От всички заети лица през второто тримесечие на 2014 г. 1,576 млн. (52,9%) са мъже и 1,403 млн. (47,1%) - жени.

От общия брой на работещите 3,6% (106 хил.) са работодатели, 8,1% (240,9 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87,7% (2,613 млн.) - наети лица, и 0,7% (19,6 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1,898 млн. (72,6%) работят в частния сектор, а 715,4 хил. (27,4%) - в обществения.

За 5.7% от наетите лица - съответно за 5.9% от наетите в частния сектор и за 5.2% от наетите в обществения сектор, работата е временна.

В сектора на услугите работят 1,867 млн. (62.6%) от всички заети, в индустрията – 892,4 хил. (29,9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 221 хиляди (7,4%).

През второто тримесечие на 2014 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2,926 млн. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 61%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38,3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 65% - с 1.4 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2013 година.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 503,8 хил., или 49,2% от населението в същата възрастова група. В сравнение с второто тримесечие на 2013 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1,8 процентни.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ