България затвърждава позицията си на нискорисков емитент в региона

България затвърждава позицията си на нискорисков емитент в региона

Министерството на финансите преотвори успешно емисия 3,5 - годишни левови ДЦК. Предложеното количество на аукциона беше 30 млн. лв., а общият номинал на заявените поръчки достигна 65,75 млн. лева. Постигнатият коефициент на покритие 2,19  е най-високият за последните три аукциона за тази емисия. Отчетено беше силно търсене на емисията от банки, първични и непървични дилъри на ДЦК.

Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност е 3,53%. Спредът спрямо германски федерални бундове със сходен остатъчен матуритет е около 1,71 процентни пункта.

Резултатът от проведения аукцион е индикатор за доверието на местните инвеститори и оценка на усилията на българското правителството за провеждане на благоразумна фискална политика и ангажимента за налагане на стриктни фискални правила, се казва в изявление на Министерствона финансите.

В условията на силна нестабилност на дълговите пазари, България е единствената държава в Европа, която през 2011 г. получи повишение на кредитния си рейтинт от водещата международна агенция за кредитен рейтинг - Moody's Investors Service, която в края на миналата седмица повиши рейтинга на държавния дълг на България от Baa3 на Baa2. Независимата оценка затвърждава статута на България като един от най-стабилните емитенти в региона и създава обективни предпоставки Министерството на финансите да очаква още по-видимо засилване на положителните тенденции на пазара на български ДЦК в краткосрочен план.  

Министерството на финансите ще продължи усилията си за запазване на тези положителни тенденции, както и провеждането на максимално прозрачна пазарно ориентирана политика по управлението на държавния дълг. В отговор на заявления инвеститорски интерес, през оставащите месеци на 2011 г. ще бъде предложен нов инструмент на пазарните участници, като ще бъде преотворена на аукционен принцип емисия 7-годишни ДЦК от 2010 г. с приблизителен остатъчен матуритет от 5,5 години.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ