За година сме се стопили с почти 40 000 души

За година сме се стопили с почти 40 000 души

Към 31 декември 2013 г. населението на България е било 7 245 677 души, което е с 38 875 души или 0,5% по-малко в сравнение с 2012 г. Мъжете са 3 524 945 (48,6%), а жените - 3 720 732 (51,4%). Така на 1 000 мъже се падат 1 056 жени, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Негативните тенденции в развитието на демографските процеси през последните десетилетия и настъпилите в резултат от тях изменения в броя и структурите на населението оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2013 г. могат да се отчетат намаляващата обща и детска смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

Продължава процесът на остаряване на населението.

В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 417 667, или 19,6% от населението на страната. В сравнение с 2012 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2,7 процентни пункта. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22,7%, а на мъжете - 16,3%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (27,2%), Габрово (25,8%) и Ловеч (25%). Общо в петнадесет области този дял е над 20% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16,3%, Благоевград - 17%, Варна и Бургас - съответно 17,2 и 17,3%.

Процесът на остаряване на населението е характерен за повечето страни в Европейския съюз. В началото на 2013 г. общо за ЕС относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 18,2%, или с 0,3 процентни пункта повече спрямо предходната година. Най-висок е този дял в Италия (21,2%), следват Германия (20,7%), Гърция (20,1%) и Португалия (19,4%). Най-нисък е делът на възрастното население в Ирландия - 12.2%.

Към 31.12.2013 г. децата до 15 години са 996 144, или 13,7% от общия брой на населението. Спрямо 2012 г. този дял се увеличава с 0,1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 17,8%, и Бургас – 15,1% от населението на областта. Общо в четиринадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово – 11,4%.

Делът на най-младото население в ЕС е 15,6%, като най-нисък е в Италия (14%), България (13,7%) и Германия (13,1%), а най-висок е в Ирландия (21,9%) и Франция (18,6%).

Към 31.12.2013 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 50%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2012 г. този коефициент е бил съответно 44,5 и 48,7%. Това съотношение е по-благоприятно в градовете - 44,8%, отколкото в селата - 65,8%.

Общо в двадесет области на страната този показател е над 50,0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (64,8%), Ловеч (62,1%) и Монтана (61%), а най- благоприятно - в областите София (столица) - 42%, и Смолян – 45,1%.

Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства на 41,2 години през 2005 г. и достига 43 години в края на 2013 година. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 41,9 години, а в селата – 45,9 години.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2013 г. е 4 472 хил. души, или 61,7% от цялото население, като мъжете са 2 364 хил., а жените - 2 141 хиляди. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране трудоспособното население е намаляло с над 33 хил. души, или с 0,7% спрямо предходната година.

Раждаемост

През 2013 г. в страната са регистрирани 67 061 родени деца, като от тях 66 578 (99,3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 2 543 деца, или с 3,7%. Броят на живородените момчета през 2013 г. (34 044) е с 1 510 по-голям от този на живородените момичета (32 534), или на 1 000 родени момчета се падат 956 момичета.

Смъртност

Броят на умрелите през 2013 г. е 104 345 души, а коефициентът на обща смъртност – 14,4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 4 936 случая, или с 4,5%. Въпреки намалението в абсолютния брой на починалите лица нивото на общата смъртност все още е твърде високо, констатира НСИ.

През 2013 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 37 767 души.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ