Новият бюджет този път приет навреме

Новият бюджет този път приет навреме

Новият бюджет този път приет навреме

Парламентът успя да приеме окончателно на второ четене държавния бюджет за 2024 г. Гласуването на текстовете се проведе в три заседания тази седмица, като първото беше извънредно – в понеделник. По закон план-сметката за следващата година трябва да бъде гласувана най-късно през декември на текущата. Политическата нестабилност в последните години обаче стана причина два сезона да се работи с актуализация на предишни бюджети.

"За първи път в бюджета абсолютно всички капиталови разходи, разход по разход, са описани - както националните, така и общинските. Консолидираната фискална програма е фокусирана върху доходите с много сериозни капиталови инвестиции, които да позволят един доста добър икономически растеж догодина, заяви министърът и допълни, че програмата е разчетена при дефицит от 3%, което ни позволява да влезем в еврозоната", каза пред журналисти в Народното събрание министърът на финансите Асен Василев, след като депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2024 г. 

Председателят на бюджетната комисия в парламента Йордан Цонев нарече бюджета исторически и поздрави всички депутати за участието в ползотворния дебат, както и министъра на финансите.

За 2024 г. общият лимит на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма е 9 994 003 700 лв., определи парламентът, предава БТА. 

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г е 4,5 млрд. лв. 

Максималният размер на държавния дълг към края на следващата година не може да надвишава 48 млрд.лв., а таванът на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 11,7 млрд.лв. 

Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024-2025 г., е 300 лв. По 300 лв. ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете  – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв.

Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 18 години ще е 100 лв. 

Депутатите отхвърлиха предложението на левицата за увеличаване на сумата за размера на данъчно облекчение за отглеждане на деца, ползвано по Закона за данъците за физическите лица за 2024 г. При ползване на данъчни облекчения за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи, е за едно ненавършило пълнолетие дете - 6000 лв., при две ненавършили пълнолетие деца - 12 000 лв. При три и повече ненавършили пълнолетие деца - 18 000 лв. Остава възможността данъчното облекчение да бъде ползвано авансово. При ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е 12 000 лв. 

Народното събрание въведе компенсация за цената на електроенергията, заплащана от детските градини, училищата, храмове. Според гласуваната разпоредба „компенсация за покриване на разходите за електроенергия в детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини, училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове, манастири на регистрирани вероизповедания, вписани в регистъра по Закона за вероизповеданията, се предоставя до регулираната цена за крайни битови потребители, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и приложима за съответния период“.  

По-високи такси за хазартния бизнес и нова методика за изчисляването им разписаха народните представители в Бюджета за следващата година. Очакванията са това да донесе близо 200 млн. лева повече в хазната. По тази тема също имаше спорове, тъй като част от опозицията, но и от управляващите предупредиха, че това може да бъде оспорено в съда. 

Променят се и таксите за лиценз на казино, които съответно за петгодишен срок стават 300 000 лв., а за десетгодишен - 600 000 лв. Според приетите разпоредби за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 75 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители. 

За поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 150 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 300 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители.“

Депутатите приеха и редакционната поправка на Венко Сабрутев от ПП-ДБ, според която, ако не декларират извършваната хазартна дейност, имуществената санкция да е в размер от 5000 до 10 000 лева. 

За министерството на труда и социалната политика са предвидени приходи, помощи и дарения от 47 000 000 лв. Разходите са 2 862 221 000 лв. 

В бюджета на министерството на здравеопазването (МЗ) за догодина са предвидени приходи от 39 285 000 лв, разходи – 1 058 723 000 лв. За персонал са заделени 514 628 600 лв.

За министерството на образованието и науката (МОН) са разчетени приходи, помощи и дарения за 9 300 000 лв., разходи – 1 133 225 200 лв. 

Трансферите от бюджета на МОН за БАН и висшите държавни училища са за общо 979 079 000 лв. В трансфера за СУ  “Св. Климент Охридски“ са включени средства в размер на 355 100 лв за осигуряване дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория. В бюджета за вузовете средствата за персонал са 142 460 500 лв. 

Субсидията в бюджета на МОН за Тракийския научен институт в България е 100 000 лв, за Добруджанския научен институт – 100 000 лв, същата сума е записана и за Македонския научен институт. 

Предвидените по бюджета на министерството на отбраната (МО) за 2024 г. приходи, помощи и дарения са в размер на 144 000 000 лв. Сумата за текущи разходи е 2 129 194 000 лв. Бюджетните взаимоотношения и трансфери са разчетени на 2 044 234 200 лв. За държавните военни училища са предвидени средства в размер на 14 631 700 лв., за Военна академия "Георги Стойков Раковски", Национален военен университет "Васил Левски" - 24 934 200 лв. За Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - 12 498 300 лв. 

Разходите за министерството на транспорта и съобщенията за 2024 г. са близо 700 000 000 лева. Субсидиите за „БДЖ- Пътнически превози“ ООД са 209 890 000 лв., за Национална компания “Железопътна инфраструктура“ – 301 230 000 лв. Това записа парламентът с приети на второ четене текстове от законопроекта за държавния бюджет за 2024 г.

За министерството на младежта и спорта са предвидени разходи на обща стойност 137 444 400 лв.

Депутатите спориха за заплатите на служителите от Националния статистически институт (НСИ). Разходите за персонал за догодина са разчетени на 23 778 100 лв. От „Възраждане“ поискаха с около 30 млн. лв. повече за възнаграждения в НСИ, но мнозинството не прие.

Парламентът одобри и парите за НСО и Държавна агенция „Разузнаване“. Разходите за НСО за персонал са 59 312 400 лева. Разписаните общо разходи за Държавна агенция „Разузнаване“ са 49 467 000 лева.

Депутатите гласуваха бюджетите за БНТ, БНР и БТА за 2024 г. За БНТ средствата, утвърдени в бюджета, са в размер на 86 980 600, от които 6 100 000 лв. са целева субсидия за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по Закона за радиото и телевизията. 

Според предвидените разчети бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2024 г. на Българско национално радио в размер на 62 974 400 лв. в това число 3 900 000 лв. целева субсидия за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи по списък, утвърден от министъра на финансите. 

За БТА предвидените средства са в размер на 11 856 500 лева.  При гласуването на макрорамката на бюджета за 2024 г. парламентът одобри допълнителни средства от 2 млн. лева за БТА. Тогава беше прието редакционно предложение на народния представител Илина Мутафчиева от ПП-ДБ и в текста, вместо „за укрепване капацитета и дейността на БТА, в т.ч. и кореспондентските бюра“ бе записано, че средствата са „за допълнително функциониране, в т.ч възнаграждения за укрепване капацитета и дейността на БТА и кореспондентските бюра". 

Парламентът реши държавните висши училища да могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти. Той се поема съгласувано с министъра на образованието, след преценка от негова страна на възможностите съответният вуз да обслужва плащането по дълга.

Бюджетните организации, настанени в сгради-държавна или общинска собственост, не заплащат наем, записа Народното събрание. 

Държавната субсидия за един получен действителен глас по Закона за политическите партии за 2024 г. е 8 лв., гласуваха депутатите.

Парламентът гласува на второ четене и бюджетите на общините за делегираните от държавата дейности за следващата година.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за община Бургас е 227 068 800 лв., а целева субсидия за капиталови разходи е 4 072 100 лв.

За Варна общата субсидия е 309 880 700 лв., за капиталови разходи – 5 791 100 лв.                  

За Пловдив е заложена обща субсидия от 344 978 000 лв., за капиталови разходи – 5 364 100 лв.

Русе ще получи обща субсидия от 137 214 100 лв, парите за капиталови разходи са 3 457 400 лв.

За Столична община е предвидена обща субсидия от 1 090 472 900 лв, за капиталови разходи на столицата са заделени 23 457 300 лв.

Община Стара Загора ще получи обща субсидия от бюджета от 147 199 800 лв, а за капиталови разходи – почти 6 млн.лв. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ