КЕВР не откри нарушения при високите априлские сметки за парно в София

КЕВР не откри нарушения при високите априлские сметки за парно в София

КЕВР не откри нарушения при високите априлские сметки за парно в София

През април 2023 г. не са констатирани нарушения на качеството на топлофикационните услуги, предоставяни на абонатите на „Топлофикация София" ЕАД. За съответния период във фактурите на потребителите дружеството е приложило утвърдената на 1.07.2022 г. с решение на КЕВР цена на топлинна енергия.

Това показват констатациите в приетия от КЕВР доклад за извършената проверка на дружеството във връзка с публикации за високи сметки по фактурите на абонатите за периода 1.04-30.04.2023 г., съобщиха от КЕВР. 

Според действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на Комисията. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване.  

В изводите и констатациите в доклада се посочва, че за месец април 2023 г „Топлофикация София“ ЕАД е приложила утвърдената на 1.07.2022 г. с решение на Комисията цена на топлинната енергия от 137,86 лв./MWh без ДДС. Предоставените данни показват също, че през периода гарантираните параметри на горещата вода и на топлоносителя след абонатната станция са били в съответствие с Показателите за качество на топлоснабдяването. Регистрирани са общо 132 кратковременни прекъсвания, довели до спиране на топлоподаване на определени участъци от мрежата, но нито едно от тях не е било с продължителност над 48 часа. Обработени са 284 жалби на клиенти, като в тях няма данни за превишаване на нормативно допустимата температура на топлоносителя след абонатната станция, уточняват от КЕВР. 

Данните показват, че само 6% от битовите клиенти на „Топлофикация София“ ЕАД са заявили реален месечен отчет на потребената топлинна енергия и са получили начислени фактури за м. април 2023 г. Останалите 94% от клиентите получават месечни фактури, базирани на прогнозно потребление, което се изчислява съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост. 

За месец април 2022 г.  доставената топлинна енергия е 295 116 MWh, при средномесечна температура на въздуха 10,5 ℃. За сравнение, през същия период на 2023 г., е доставена 353 370 MWh топлоенергия, при средномесечна температура на въздуха 9,0 ℃. - с 58 254 MWh или близо 20 % повече, при разлика в температурите на въздуха от 1,5 ℃. През 2022 г. отоплението е спряно на 26-ти април, докато през 2023 г. е продължило до 1 май. Броят на работните дни, определящ месечните дължими суми за енергия за отопление при клиентите, е бил по-малък от броя на работните дни през м. април 2023 г., обясняват още от КЕВР. 

Независимо, че формирането на месечните фактури е извън регулаторните правомощия на КЕВР, анализът на данните сочи, че по-високите сметки за м. април 2023 г. са в резултат на прогнозните начисления, извършени съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия, по-ниската температура на външния въздух и по-дългия период на отопление, в сравнение с м. април 2022 г. (брой дни с отопление). След отчет на средствата за дялово разпределение клиентите следва да получат изравнителни сметки, в които ще бъде отразена реално потребената от тях топлинна енергия, уточняват от енергийния регулатор. 

В резултат на извършената проверка КЕВР наложи принудителна административна мярка, като е дала на „Топлофикация София“ ЕАД задължителни писмени разпореждания. В срок до 30 септември 2023 г. дружеството следва да извърши проверка на настройките на системата за автоматично регулиране и при необходимост да извърши такава на всички абонатни станции в топлопреносната мрежа. Целта е те да съответстват на топлинните режими на сградата, като осигурят необходимия микроклимат на жилищата и не допускат преразход на топлинна енергия.

В същия срок, до 30 септември 2023 г., „Топлофикация София“ ЕАД трябва да представи в КЕВР утвърден температурен график за отоплителен сезон 2023/2024 г. В него следва да бъде отчетена динамиката на доставянето на топлинната енергия и предотвратяване на хидравличните и температурни сътресения по топлопреносната мрежа.

В 7-дневен срок след приключване на указаните дейности Комисията трябва да бъде информирана от дружеството за тяхното изпълнение. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ