ЕК одобри споразумение с България за средствата от бюджета за сближаване

ЕК одобри споразумение с България за средствата от бюджета за сближаване

ЕК одобри споразумение с България за средствата от бюджета за сближаване

Европейската комисия съобщи, че е приела споразумение с България за средствата от бюджета за сближаване до 2027 г. - общо 11 млрд. евро. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали различията между отделните региони в страната. Те ще послужат а икономическото и социалното сближаване, за прехода към цифровизация и природосъобразна икономика. Споразумението за партньорство обхваща финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури — ЕФМДРА.

Ето как са планирани средствата:

Екология и устойчив преход

За целите по ангажиментите за опазване на околната среда са предвидени 2,4 млрд. евро, като 600 млн. евро ще бъдат за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници на 27 на сто от общото потребление на енергия, както и за намаляване на енергийното потребление. С европейски средства ще бъдат създадени условия за преработка на 70 на сто от всички отпадъци от опаковки у нас.

Очаква се европейските средства да бъдат вложени за намаляване с най-малко 35 на сто на дела на хората, заплашени от природни бедствия. За "социално и икономически устойчив преход" са предвидени 1,3 млрд. евро.

Около 84,9 млн. евро ще бъдат насочени за риболов и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на водни култури и тяхната обработка. 

Догонване на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони

Средствата имат за цел да помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела „Шипка“ — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

Бизнес и пазар на труда

Очаква се европейският бюджет да допринесе за благоприятната бизнес среда, като делът на иновативните малки и средни дружества се повиши от 27,2 на сто през 2016 г., на 32 на сто през 2026 г. Предвижда се България да инвестира 2,6 млрд. евро за подобряване на достъпа до заетост и повишаване на уменията. Това включва 315 млн. евро за младежка заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. Още 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическото приобщаване на маргинализирани общности като ромите, пише в съобщението.

Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8 % на 7 % до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6 % на 35,4 %, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73 % на 79 %. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ