Близо една трета от българските предприятия извършват иновационна дейност

Близо една трета от българските предприятия извършват иновационна дейност

Близо една трета от българските предприятия извършват иновационна дейност

През периода 2014 - 2016 г. 27,2% от предприятията осъществяват иновационна дейност. От всички предприятия 19,8% реализират технологични иновации (продуктови, процесови, незавършена или преустановена иновационна дейност), а 17,3% внедряват нетехнологични иновации (организационни и маркетингови иновации), показват данни на Националния статистически институт.

През наблюдавания период 19,8% oт всички предприятия посочват като основен техен пазар държави - членки на Европейския съюз, и асоциирани държави и в сравнение с предходното изследване на иновациите (2012 - 2014 г.) нарастването е с 1,3 пункта. При иновативните предприятия този дял е 22,9%, а при неиновативните – 18,7%.

През периода 2014 - 2016 г. иновационната активност се увеличава с 1,1 пункта в сравнение с предходното изследване. Ръст се наблюдава при всички видове иновации - продуктови, процесови, организационни и маркетингови - съответно с 1,9, 2,7, 2,1 и 0,3 пункта.

През периода 2014 - 2016 г. 12,8% от предприятията реализират нови или значително усъвършенствани стоки или услуги (продуктови иновации) и техният оборот формира 24.4% от общия оборот за 2016 година. 65.2% от предприятията с продуктови иновации реализират иновационен продукт, който е нов за техния пазар, а 81,6% реализират стоки или услуги, които са нови само за тяхното предприятие.

6% от оборота в индустрията и услугите през 2016 г. се дължи на нови за предприятието или нови за пазара продукти. 2,7% от оборота на предприятията през 2016 г. е в резултат на нови не само за предприятието, а и за пазара продуктови иновации, докато 3,3% от оборота е в резултат на нови само за предприятието продукти.

През наблюдавания период 11,9% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани процеси (процесови иновации) в тяхното предприятие. 8,1% въвеждат нови или значително усъвършенствани производствени методи, 6,4% от предприятията внедряват нови или значително усъвършенствани спомагателни дейности и 3,4% - нови или значително усъвършенствани методи за снабдяване, доставка и разпространение на суровините, стоките и услугите.

12,9% от предприятията прилагат нови методи за организация на бизнес практиките, на работното място и на взаимоотношенията с други предприятия и организации, които преди това не са били използвани (организационни иновации). Най-често посочваните видове организационни иновации са прилагането на нови бизнес практики за организиране на работния процес (9,5%) и въвеждането на нови методи на организация на работата, свързани с разпределяне на отговорностите и вземането на решения (8,9%).

През отчетния период 12% от предприятията въвеждат нови маркетингови концепции и стратегии (маркетингови иновации). Най-голям е делът на предприятията (8,4%), прилагащи нови методи за реклама или техники за промоция на продукта, следвани от предприятията, които използват нови методи за ценообразуване на стоките и услугите (5,9%).

Иновационната активност през периода 2014 - 2016 г. е по-висока при предприятията, занимаващи се с индустрия (31,6%), отколкото при тези, предоставящи услуги (22,1%). Най-голям е делът на иноваторите в групата на големите предприятия (250 и повече наети лица) – 81,9%. Оборотът на иновативните предприятия съставлява 59,8% от оборота на всички предприятия. Делът на наетите лица в иновативните предприятия възлиза на 59% от наетите във всички предприятия.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ