Тревожна тенденция: Все по-малко инвестиции в промишлеността

Тревожна тенденция: Все по-малко инвестиции в промишлеността

Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017 година. Това сочи инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2018 г.

Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (42,9%), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (21,7%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18,7%).

По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8,7% спрямо 2018 г., като около 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. В структурата по основни производствени групировки отново производството на стоки за междинно потребление формира най-голям относителен дял – 39,4%. След него се подреждат енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29,3 и 16,5%.

По направление на инвестициите през 2019 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения капацитет – 33,3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 31,3% дял са предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 20.5%, и за опазване на околната среда, мерки за сигурност и други - с 14,9%.

По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2019 г., преобладават позитивните оценки на въздействие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „търсене на продукцията“, „финансови ресурси или очаквани печалби“ и „технически фактори“. При групата „други фактори“ 24,7% от анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо“, 6,8% от тях се въздържат от оценка, а 26.,7% отговарят, че факторът не оказва влияние.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ