Общи условия

за ползване на интернет сайтовете на „Мит Прес” ООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Мит Прес” ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121793872, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район „Триадица“, ул. „Шандор Петьофи“ № 56 (наричано по-долу „Мит Прес”), и потребителите на интернет сайтовете на „Мит Прес“.

Чл. 2. Интернет сайтовете на „Мит Прес“ (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на „Мит Прес“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти (наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „Мит Прес“ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите, качени на сайтовете на „Мит Прес“ в реално време или на неин видеоархив, получаване на информация за продуктите и услугите на „Мит Прес“ или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „Мит Прес“, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на „Мит Прес“, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „Мит Прес“. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „Мит Прес“ могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „Мит Прес“.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, във и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „Мит Прес“ в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „Мит Прес“.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „Мит Прес“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които са влезли в сайта посредством своя Facebook акаунт („регистрираните потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрираните потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „Мит Прес“ публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „Мит Прес“ има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „Мит Прес“ уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 7. Ползването от потребителите на сайтовете на „Мит Прес“ е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24x7).

Чл. 8. (1) Ползването на сайтовете на „Мит Прес“ се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2 на този член.

Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „Мит Прес“. Изключение от това правило са снимки с посочен лиценз Creative Commons Share Alike.

III. Права и задължения на страните

Чл. 10. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „Мит Прес“, както и публикуването на коментари в коментарните секции на някой от сайтовете на „Мит Прес“, и натискане на бутона „Изпращане”, потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „Мит Прес“, описани в чл. 11 от настоящите Общи условия, и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.

(2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на „Мит Прес“, както и потребителите, които публикуват коментари в коментарните секции на някой от сайтовете на „Мит Прес“, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и „Мит Прес“ не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 11. (1) „Мит Прес“ има право да откаже одобрение за публикуване на сайта или изтрива коментари на потребителите, в случай че те:

1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;

2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;

3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;

4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;

5. съдържат обиди на религиозна основа;

6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;

7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;

8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е друг сайт на „Мит Прес“, или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;

9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;

10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;

11. представляват рекламно съдържание, непоискано търговско съобщение или друг вид спам;

12. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.

(2) Потребителите имат право:

1. Да публикуват лични мнения относно съдържанието на всеки от сайтовете на „Мит Прес“ и тематиката, която същите дискутират;

2. Да отговарят на мнения, публикувани от други потребители;

3. Да оценяват мненията на останалите потребители. Оценката се осъществява с натискане на бутоните + (за израз на съгласие), - (за израз на неодобрение) и ! (за докладване на коментар, с който се нарушават настоящите Общи условия).

 (2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на „Мит Прес“, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 12. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „Мит Прес“. „Мит Прес“ има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) ) „Мит Прес“ има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 13. (1) Потребителите имат право да искат информация от „Мит Прес“ относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „Мит Прес“ за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че „Мит Прес“ има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите може да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, дата на раждане, пол и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2, съгласно чл. 10, ал. 9 или по друг начин при ползването на сайтовете съгласно настоящите Общи условия, при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган „Мит Прес“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни.

IV. Отговорности

Чл. 15. (1) Всички интернет сайтове на „Мит Прес“ представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „Мит Прес“ съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете може да бъдат представени от „Мит Прес“ или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „Мит Прес“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и „Мит Прес“ може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „Мит Прес“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

V. Заключителни условия

Чл. 16. Кореспонденцията между „Мит Прес“ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „Мит Прес“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта е press@manager.bg.

Чл. 17. Всички спорове между „Мит Прес“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд със седалище в гр. София.

Чл. 18. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 19. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 27.06.2016 г.

 (2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия, чрез изпращане на съобщение до press@manager.bg.

В случай че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Мит Прес“, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общи условия или с последващи изменения, „Мит Прес“ има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ