Накъде ще се насочат финансовите ресурси - пъзелът започва да се нарежда

Накъде ще се насочат финансовите ресурси - пъзелът започва да се нарежда

Накъде ще се насочат финансовите ресурси - пъзелът започва да се нарежда

Ако до “вчера” всеки бизнес можеше да твърди, че е устойчив, съвсем скоро няма да е така

„Амбициозна“ е може би една от най-често използваните дефиниции за т.нар. Зелена сделка на Европейската комисия. Едва ли вече има някой, който се съмнява в намеренията на ЕК да поведе борбата към климатична неутралност. В тази посока Комисията работи все по-активно и с все повече конкретика. Безспорно, кризата с Ковид-19 имаше своето отражение, но вече са факт част от стратегическите документи и регламенти, които дефинират в повече детайли Зелената сделка. Един от тях, за който все още не се „говори“ толкова активно, поне в България, е Европейската Таксономия за устойчиви финанси, която определя кои икономически дейности са екологично устойчиви. Тук е мястото да се отбележи, че не става въпрос за цели икономически сектори, а за отделни дейности. През юни т.г. Европейският парламент прие регламент, който създава рамката за улесняване на устойчивите инвестиции.

Какво е новото?

До момента нямаше регламентирани критерии за това кои икономически дейности могат да се считат за устойчиви и екологосъобразни. Таксономията прави точно това, като целта е да се насърчат инвестициите към „зелени“ дейности и проекти. Вече са налице указания и цели, а съвсем скоро ще ясни критериите и индикаторите, по които да бъдат оценявани икономическите дейности. Таксономията включва и две под-категории: „подпомагащи“ и „преходни“ дейности. Към момента не е наличен т.нар. „кафяв“ списък с критерии за идентифициране на дейности, които имат значително отрицателно въздействие, но се очаква такъв да бъде изготвен на по-късен етап, най-вероятно към края на 2021 г.

Финансовият сектор ще бъде сериозно засегнат, тъй като реално се определя нова посока за капиталовите потоци. Инвестициите ще се насочат към дейности и компании, които могат да докажат, че допринасят за постигането на определени екологични цели. Това се отнася както за публичните финансови ресурси, така и за частните инвестиции. Всички финансови продукти, които твърдят, че са устойчиви, ще трябва да го доказват.

Коя икономическа дейност е устойчива?

Класифицирането на определена дейност като устойчива, изисква тя да допринася съществено за постигането на една или повече екологични цели, дефинирани в Европейската Таксономия. Тези цели вече са ясни:

[[{"fid":"356774","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":180,"width":523,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Шестте екологични цели, заложени в Таксономията за устойчиви икономически дейности.

Трябва да се отбележи, че изискването е за „значителен принос“ от дейността към някоя от посочените области, но в същото време тази дейност не трябва да нанася вреди на никоя от останалите. Как ще се доказва това определят регулаторни технически стандарти за съдържанието и начина на представяне на информацията за прилагане на принципа за ненанасяне на значителни вреди.

Какъв е обхватът на шестте екологични цели?

Таксономията описва в детайли какви типове дейности попадат под обхвата на всяка от целите.

Съществен принос за смекчаване на изменението на климата

Това означава определена икономическа дейност да води до предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове, до повишаване на поглъщанията на парникови газове или въвеждане на производствени или продуктови иновации, които водят до подобни въздействия. Такива дейности са например: производство и използване на ВЕИ; повишаване на енергийната ефективност; увеличаване на неутралната (по отношение на климата) мобилност; преминаване към използване на възобновяеми материали с устойчив произход; избягване на обезлесяване и деградация на горите или възстановяване на гори, устойчиво управление и възстановяване на обработваеми земи, пасища и влажни зони; залесяване и земеделие; създаване на енергийната инфраструктура, необходима за декарбонизация на енергийните системи; производство на чисти горива от възобновяеми и неутрални по отношение на въглерода източници.

Съществен принос за адаптиране към изменението на климата

Тук се имат предвид решения, които значително намаляват опасността от вредно въздействие на определена икономическа дейност върху климата или намаляват рисковете, произтичащи от климатичните промени за хората и природата.

Съществен принос за устойчивото използване и опазването на водните и морските ресурси

Това са дейности, които подкрепят постигане на добро състояние на водните обекти, включително на повърхностните и подземните, както и такива, които предотвратяват влошаване на състоянието им. Пример за подобни дейности са опазване на околната среда от неблагоприятно въздействие на

заустването на градски и промишлени отпадъчни води, опазване на човешкото здраве от вредно въздействие на всякакво замърсяване на водата, предназначена за консумация от човека, както и увеличаване на достъпа на хората до чиста питейна вода; подобряване управлението на водите, защита и подобряване на състоянието на водните екосистеми – защита на наличните водни ресурси, повторно използване на водата и др.

Съществен принос за прехода към кръгова икономика, както и предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаване на повторното им използване и рециклирането им.

Най-общо казано, това са дейности, които водят до намаляване използването на първични суровини или увеличаване използването на странични продукти и вторични суровини, както и конкретни мерки за ефективно използване на ресурсите и енергията. Тук разнообразието от дейности е голямо и Таксономията дава десетки примери. Ето само някои от тях, освен вече споменатите – дейности, които увеличават трайността на продуктите и предоставят възможности за тяхната поправка, модернизиране или повторна употреба; такива, които водят до подобряване възможностите за рециклиране на продукти, включително на отделни материали, съдържащи се в тях; съществено намаляват съдържанието на опасни вещества; повишават развитието на инфраструктура за управление на отпадъците.

Съществен принос за предотвратяване и контрол на замърсяването

Такива дейности са свързани с предотвратяване или намаляване на емисиите на замърсители (различни от парникови газове), както и подобряване на качеството на въздуха, водата и почвата в районите, където се осъществява икономическата дейност, като се сведе до минимум всяко неблагоприятно въздействие или риск от такова за човешкото здраве и околната среда.

Съществен принос към защитата и възстановяването на биологичното разнообразие и екосистемите

Това са практики и мерки, които водят до опазване на природата и биологичното разнообразие, включително устойчиво използване и управление на земята, добри земеделски практики, устойчиво управление на горите, които в крайна сметка въздействат чрез повишаване на биологичното разнообразие или предотвратяване влошаването на текущото състояние.

Как ще се прилага?

Всички посочени изисквания ще бъдат съпътствани с технически критерии, на базата на които да се прави оценка на икономическата дейност. За първите две цели критериите са дефинирани и трябва да бъдат интегрирани в законодателството до края на 2020 г., а прилагането им ще започне от 2022 г. За останалите четири, критериите трябва да са ясни до края на 2021 г. и ще се прилагат съответно от 2023 г. Само за първата цел - „Съществен принос за смекчаване на изменението на климата“, са дефинирани конкретни критерии към повече от 70 дейности в 8 икономически сектора. Тези цифри дават представа не само за обема, но и сериозността на работата, която предстои за корпорациите и инвестиционните компании.

Критериите и изискванията, заложени в Таксономията, ще дадат своето отражение и върху Директивата за нефинансово докладване, чиято ревизия тече в момента. Ще се въведат нови по-строги изисквания за отчетност и съответствие с принципите на Таксономията - както за финансови, така и за нефинансовите предприятия.

Европейската комисия създава Платформа за финансиране за устойчиво развитие – техническа експертна група, в която участват представители на различни европейски институции и експерти, които представляват заинтересовани страни от частния сектор, гражданско общество, академични среди и др. Именно тази Платформа ще е източник на техническите критерии за проверка и всички произтичащи дейности по анализа, актуализирането и прилагането им.

Няма да е никак лесно

Неслучайно главният преговарящ от името на комисията по околна среда на ЕП Сирпа Пиетикяйнен определи Таксономията за устойчиви инвестиции като „най-важното развитие в сферата на финансите след счетоводството“. Очакванията на финансовия сектор са за повратна точка в управлението на инвестициите, тъй като ще има ясна рамка към какъв тип дейности ще се насочват ресурси и ще се създават финансови продукти за постигане на екологично устойчивите цели.

Таксономията дава единна класификация на икономическите дейности спрямо техния екологичен ефект и всички играчи на финансовите пазари трябва да се съобразяват с това. Бизнесът трябва да е наясно, че за да има достъп до публичен или частен финансов ресурс, трябва да провери дали попада в някой от дефинираните в Таксономията сектори, дали съответната икономическа дейност се класифицира като „подпомагаща“ и „преходна“ дейност за постигането на екологичните цели на ЕС, да провери критериите към нея и съответно да изготви изискваните доклади за отчетност. От друга страна, за всеки финансов продукт ще е налице задължение за оповестяване на инвестирания дял в тези подпомагащи и преходни дейности.

Автор: Невена Давидова, denkstatt България

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ