Дупката в хазната надхвърля 160 млн. лв.

Дупката в хазната надхвърля 160 млн. лв.

Дупката в хазната надхвърля 160 млн. лв.

Дефицитът в бюджета за първите седем месеца на 2013 г. е 168,2 млн. лв. Той се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 55,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 113,2 млн. лева, показват данни на Министерство на финансите (МФ).

През юли се отчита дефицит на месечна база в размер на 162 млн. лв., при излишък от 138,4 млн. лв. за юли 2012 г. Превишението на разходите над приходите за месеца се дължи основно на високите лихвени разходи, по-високите капиталови разходи и др. В съответствие с лихвения календар през месец юли има по-големи плащания по обслужването на държавния дълг, които представляват основно лихви по емисии облигации на международните финансови пазари в размер на 146,3 млн. лв. (лихви по емисия облигации от 2002 г. в размер на 67,2 млн. лв. и по емисия от облигации от 2012 г. в размер на 79,0 млн. лв.). По-високите капиталови разходи са свързани с усвояването на средствата по Оперативните програми на ЕС, коментират от МФ.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към края на месец юли са в размер на 16,61 млрд. лв., или 54,3% от годишните разчети за 2013 година. Съпоставено с 2012 г., приходите и помощите по консолидираната фискална програма към юли 2013 г. бележат номинален ръст от 6,5% (1,012 млрд. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (44,4% или 409,8 млн. лв. повече), ръст на данъчните приходи (3,5% или 430,1 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (7,6% или 171,7 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юли възлиза на 12,852 млрд. лв., което представлява 54,9% от планираните с разчетите за 2013 година.

Приходи:

 • приходите от преки данъци са 2,384 млрд. лв.;
 • приходите от косвени данъци са в размер на 6,501 млрд. лв.;
 • приходи от ДДС – 4,223 млрд. лв.;
 • приходи от акцизи – 2,184 млрд. лв.;
 • приходи от мита – 81 млн. лв.;
 • приходи от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) - 526 млн. лв.;
 • приходи от социалните и здравноосигурителните вноски – 3,441 млрд. лв.
 • неданъчните приходи и помощите са в размер на 2,424 млрд. лв.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31 юли 2013 г. възлизат на 16,778 млрд. лв. Те представляват 52,9% от годишния разчет за 2013 година при 51,6% изпълнение на общите разходи по КФП спрямо разчетите за същия период на предходната година. Спрямо седемте месеца на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1,38 млрд. лв., или 9%.

Разходи:

 • текущите нелихвени разходи са в размер на 11,936 млрд. лв.;
 • капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1,641 млрд. лв.
 • лихвените плащания – 595,5 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към края на юни от централния бюджет възлиза на 605,2 млн. лв.

Фискалният резерв към 31юли 2013 г. е в размер на 5,6 млрд. лева.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ