Месец май – положителен за банковия сектор

Месец май – положителен за банковия сектор

Месец май – положителен за банковия сектор

През месец май печалбата на банковия сектор възлиза на 271 млн. лв., или с 53 млн. лв. повече от реализираната към края на април, се посочва в ежемесечните данни за банковата система, изготвени от Българска народна банка (БНБ).

През май нивата на основните финансови параметри на банковия сектор не търпят съществени промени. Продължава тенденцията към нарастване на разходите за обезценка и специфични провизии за кредитен риск при запазване на размера на кредитния портфейл на системата, коментират от БНБ.

Към 31 май оперативната печалба при повечето кредитни институции надхвърля извършените от тях разходи за дейността и за обезценка на кредити.

Спрямо предходния месец коефициентът на ликвидните активи, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, незначително се понижава (с 10 б.т.), като нивото му от 21.84% в края на май гарантира осъществяването на банковите разплащания.

В рамките на месеца общата сума на активите на системата намалява с 0.5%. Отчетено е намаление при вземанията от кредитни и некредитни институции, частично компенсирано от нарастването при паричните средства, финансовите активи, държани за търгуване и при тези до падеж.

За съжаление кредитната дейност остава слаба. Все пак през месеца се наблюдава леко повишение при корпоративните кредити, където се наблюдава ръст от 0.4%, а при експозициите на дребно има покачване с 0.1%.

При жилищните ипотечни кредити е налице растеж с 0.2% за разлика от потребителския сегмент, при който е отчетено намаление с 0.1%. Измененията не оказват съществено влияние върху пазарното позициониране на отделните кредитни институции и групи банки.

Спрямо април привлечените средства намаляват с 0.7%. Динамиката се определя от намаляването при кредитните институции (нерезиденти) и паралелното нарастване при останалите източници на финансиране. В резултат делът на местните ресурси продължава да се увеличава и в края на май представлява 75.5% от общата сума на привлечените средства. Ресурсите от институции, различни от кредитни, и от граждани и домакинства нарастват с еднакъв месечен темп – 1%.

Динамиката при балансовия капитал не оказва въздействие върху размера и силата на рисково- претегления капитал на системата. През май нараства доходът от текущата година и се засилва емитираният капитал. В рамките на една година балансовият капитал на системата се увеличава със 7%.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ