Всеки пети българин живее в София

Всеки пети българин живее в София

Всеки пети българин живее в София

Всеки пети жител на  България е софиянец. В столицата живее 19,5% от населението на страната, като жените са 668 513 (52,5 на сто), а мъжете 605 777 (47,5 на сто). Така на 1000 жени се падат 906 мъже, сочат данните от Преброяване 2021, цитирани от БТА.

Населението на област София (столица) е 1 274 290. В периода между последните две преброявания населението на столицата е намаляло със 17 301 души, или с 1,3 на сто. В страната за този десетгодишен период това е областта с най-малка загуба на население.

Територията на Столична община е разпределена на 24 административни райони. С население над 50 000 души са тринадесет района (всеки втори район), в които живеят 73,8 на сто от населението на Столична община. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението в повечето райони в Столична община, като най-голямо е в район "Средец"  (-20,6 на сто), сочат данните от преброяването. 

Продължават да се задълбочават негативните тенденции  в изменението на възрастовата структура на населението. ​​​​​​​Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23,2 на сто, а на мъжете - 15,6 на сто. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 44 години. След тази възраст се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на област София (столица).

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 249 605 души, или 19,6 на сто от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 47 977, или с 23,8 на сто, соча т данните на статистиката. Населението   във  възраастовата  група 15-64 навършени  години е 838 390 души или 65,8 на сто. Спрямо 2011 г. то намалява с  92 333 души(9,9%). Делът на най-младото население се увеличава от 12,3 на сто през 2011 г. на 14,6 на сто от общото население през 2021 г., а абсолютният брой на населението във възрастовата група 0-14 нараства от 159 000 през 2011 г. на 186 000 през 2021 г., или със 17 на сто. Делът на населението в активна възраст (15 - 64) е най-висок в област София (столица) - 65,8 на сто от населението на областта.        

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за страната е 61. За сравнение през 2011 г.  всеки 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 70 млади хора,а през 2001 г. от 124. Това отношение е най-благоприятно в областите Сливен (79), Варна (71) и София - столица (70). В две области коефициентът на демографско заместване е под 50 - Смолян (41) и Кърджали (46).

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна  възраст към 7 септември  2021 г.  е  796 хил. души или 62,5%  от населението на област София(столица). Мъжете са 406 000, а жените 390 000. Населението над трудоспособна възраст е 281 000 души, или 22 на сто, а под трудоспособна възраст - 197 000 души, или 15,5 на сто от населението на страната. 

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство, напомнят от НСИ. Към 7 септември 2021 г.98,5% от насеелението  на столицата е с българскогражданство. От тях 0,9 на сто са с двойно гражданство – българско и друго.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ