ДКЕВР официално се преименува на КЕВР

ДКЕВР официално се преименува на КЕВР

ДКЕВР официално се преименува на КЕВР

ДКЕВР занапред ще се нарича Комисия за енергийно и водно регулиране(КЕВР) и ще се избира от парламента. Решенията й ще се приемат с мнозинство от повече от половината от членовете й, гласуваха депутатите с одобрени на второ четене текстове от закона за енергетиката, предложени от Министерския съвет, предаде БТА.

Регулаторът ще е постоянно действащ, независим от изпълнителната власт орган от деветима вместо досегашните седем членове. Те ще се избират и освобождават с решение на НС. КЕВР ще разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на цените в енергетиката и на ВиК услугите и постъпилите жалби в два състава -"Енергетика", който включва председателя, членовете със стаж в областта на енергетиката, както и членовете, които са юрист и икономист. Вторият състав е "Водоснабдяване и канализация".

Не се допуска гласуване "въздържал се", решенията се приемат с мнозинство повече от половината от членовете. Комисарите ще се избират след проведена публична процедура. Предложения могат да правят народните представители и парламентарните групи.

Парламентът ще избира поотделно председателя и останалите членове на КЕВР. Изборът на нови комисари ще се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите. Членовете ще изпълняват функциите си и след изтичането на мандата им до встъпване в длъжност на новия състав.

Според приетите правила, комисарите не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват друга платена дейност освен по международни проекти и програми, свързани с дейността на комисията, научна, преподавателска или дейност, регламентирана в Закона за авторското право и сродните му права.

Заседанията на регулатора са открити и закрити. В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията се провеждат при закрити врата, като на тях могат да присъстват само членовете на комисията и страните по съответното производство.

Заседанията са открити, когато се разглеждат заявления или искания за издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия, както и за утвърждаване на цени. Комисията публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия и на ВиК операторите за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, протоколите от проведени открити и закрити заседания и обществени обсъждания, решенията на комисията, включително начина, по който са гласували членовете на комисията и мотивите на всеки гласувал "против".

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ