Нова енергийна платформа в помощ на развитието на Power-to-Gas технологиите в България

Нова енергийна платформа в помощ на развитието на Power-to-Gas технологиите в България

Нова енергийна платформа в помощ на развитието на Power-to-Gas технологиите в България

Две години и половина след старта на проекта DanuP-2-Gas вече са достъпни специализирани  инструменти, които да подпомогнат инвеститорите в реализацията на Power-to-Gas (P2G) проекти.

Те са обединени в Дунавска енергийна платформа и благодарение на тях, заинтересованите лица имат свободен достъп до актуална и детайлна информация относно потенциала на биомаса в целия Дунавски регион, съществуващата енергийна и транспортна инфраструктура, локациите и характеристиките на големи производители на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и индустриалните потребители, възможностите за финансиране на проекти и др.

Технологията P2G е едно от най-обнадеждаващите решения на настоящите предизвикателства пред енергийния сектор, тъй като позволява излишъците на електроенергия да се използват за производство на т. нар. „газ от възобновяеми източници“ (ГВИ), който след  метанизация напълно отговаря на качествата на природния газ и може да бъде подаван директно в газопреносната мрежа.

P2G технологиите се очаква да придобият популярност в България като алтернатива на конвенционалния природен газ поради силната зависимост на страната  от  внос, както и свръхвисоките цени на този енергоносител. Предвид големият брой финансови инструменти и субсидии от ЕС, които могат да бъдат използвани за реализиране на P2G инвестиции, като Планът за възстановяване  и устойчивост на България, вероятно е въпрос на време да заработи първото подобно съоръжение и в нашата страна.

Основите на развитието на технологията Power-to-gas у нас бяха поставени благодарение на усилията на Черноморския изследователски енергиен център, изпълнител на проекта DanuP-2-Gas за България. Бяха анализирани и представени подходящи бизнес модели, отварящи възможности за синергии, в т.ч. комбиниране енергийно ефективна реновация на комплекс от многофамилни жилищни сгради с доставка на ГВИ за енергийни нужди, базиран на проекта FinEERGo-Dom както и създаване на енергиен кооператив с цел изграждане на P2G хъб, базиран на проекта SHAREs  – и двата финансирани от Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

По същество DanuP-2-Gas предоставя в помощ на потенциалните инвеститори голям набор от данни, чрез които да се изследва потенциала за развитие на проекти и бизнес модели, оптималните им параметри, съществуващата инфраструктура, възможностите за финансиране и др.

Специализираните инструменти включват:

  • Интерактивен атлас на възобновяемата енергия - структурира на едно място необходимата първоначална информация при обмислянето на проекти - потенциала на биомаса с локации, характеристики, цени, количества; налична инфраструктура като съществуващи електроенергийни и газопреносни мрежи и точки на присъединяване, транспортни връзки (ЖП, пътни, водни), характеристики и локации на големите индустриални предприятия и производители на енергия от ВЕИ в Дунавския регион
  • Каталог на субсидиите – предоставя детайлна информация за действащите в различните държави от Дунавския регион възможности за субсидиране на Р2G проекти като грантове, данъчни облекчения, преференциални цени за изкупуване, заеми, съфинансиране и др. 
  • Инструмент за параметризиране на P2G хъбове - позволява да се направи обективна оценка коя конкретна инсталация и режим на работа са подходящи за определената локация и налични предпоставки.  Показва още оптимални количества на входни ресурси и изходни продукти, размер на инвестиционни и експлоатационни разходи, срок на възвръщаемост на инвестицията и др.

В Дунавския регион и в България, в частност, е налице значителен неизползван потенциал на биомаса и оползотворяването ѝ посредством P2G технологии, което е основната цел на проекта DanuP-2-Gas, финансиран от програмата за транснационално сътрудничество ИНТЕРРЕГ Дунав на Европейския съюз.

Проектът обединява енергийни агенции, представители на бизнеса, публични органи и изследователски институции от 10 държави в усилията им да разработят обща транснационална стратегия за насърчаване на производството и съхранението на възобновяема енергия чрез свързване на газовия и електроенергийния сектори. Всички създадени в рамките на проекта информационни ресурси могат да бъдат използвани свободно от потенциалните инвеститори за оценка на изграждането на P2G проекти не само в България, но и в целия Дунавски регион.

Какви са предимствата на използването на Power-2-Gas инсталация:

  • Балансиране на електроенергийната система;
  • Възможност за складиране на енергия под формата на ГВИ;
  • Местно производство на ГВИ, съизмерим по качества с конвенционалния природен газ
  • Усвояване на отпадъчна биомаса от пречиствателни станции, земеделие, санитарна горска дейност, хранително-вкусова промишленост и др.

Подходът, който DanuP-2-Gas предлага при секторното свързване (използване на електроенергия от ВЕИ и балансиране на енергийната система в случай на свръхпроизводство), е да се използва излишната електроенергия за производство на зелен водород чрез електролиза. Той се използва за метанизация на биогаза, получен от обработката на биомаса.

Възобновяемият природен газ може да се използва по същия начин, по който се използва понастоящем природният газ, а също така може да бъде компресиран или втечнен. Концепцията на проекта включва оползотворяване и на огромните количества биомаса, като например общински или промишлени органични отпадъци, дървесни остатъци, утайки от пречиствателни станции и селскостопански странични продукти като слама.

Българското законодателство вече има регулации за такъв тип системи и технологии. Налична е вече дефиницията за „зелен водород“ и за „газ от възобновяеми източници“. Важно е да се отбележи, че изграждането на присъединяващи инсталации на мощности за производство на ГВИ са припознати за „зелени“ инвестиции според приетата таксономия на ниво Европейски съюз.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ