Ръст в БВП-то ни през второто тримесечие заради повишеното вътрешно търсене

Ръст в БВП-то ни през второто тримесечие заради повишеното вътрешно търсене

Ръст в БВП-то ни през второто тримесечие заради повишеното вътрешно търсене

През второто тримесечие на 2021 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ на страната нарасна с 6,4 на сто на годишна база с положителен принос от вътрешното търсене. Това пише в месечния обзор на Министерството на финансите. В документа са използвани данни, публикувани до 17 септември.

Потреблението на домакинствата се е увеличило с 9,4 на сто, като е било подкрепено от значителното подобрение в доверието на потребителите и нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата. Последното се дължи на по-високите компенсации на наетите и разходи за пенсии, смятат във финансовото министерство.

Инвестициите са се повишили с 11,6 на сто на годишна база, като по-голямата част от този растеж се дължи на изменението на запасите. Те са допринесли с 1,6 процентни пункта за растежа на БВП, а инвестициите в основен капитал са нараснали с 3,5 на сто.

Износът на стоки е бил водещ за нарастването на общия износ, който е с 22,2 на сто по-голям от първото полугодие на миналата година. Увеличението на износа на услуги е било движено от възстановяването на туристическите пътувания. Високото вътрешно търсене е довело до силно нарастване на вноса на стоки и услуги, посочват експертите.

През второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите в икономиката е бил 3 513 600 души е се запазва на равнището, регистрирано през същото тримесечие на 2020 г. Сравнението с данните една година по-рано показва, че по типове заетост се наблюдават изменения на годишна база. Броят на наетите лица е нараснал с 56 300 души (2,2 на сто на годишна база), докато самонаетите са се понижили с 54 400 души (минус 5,6 на сто). Основна причина за динамиката на самонаетите лица в икономиката е тяхното намаление в аграрния сектор (минус 64 400 души или минус 12 на сто).

Вече са се оформили секторите, които са започнали да се възстановяват от първоначалния шок и в които бе наблюдавано увеличение на заетостта. Това са: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, търговия, транспорт, хотели и ресторантьорство; строителство; както и държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа.

Реалният растеж на производителността на труда се е ускорил до 6,4 на сто на годишна база през второто тримесечие на 2021 г. Увеличение на производителността има в почти всички икономически дейности, включително и най-засегнатите като търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, култура, спорт и развлечения, както и в строителството.

Кредитите за частния сектор са се увеличили през юли и са достигнали годишен темп на растеж от 7,2 на сто при 6,4 на сто в края на юни. По-бързото нарастване на кредитите е било подкрепено от по-високи ръстове на кредитите както за нефинансови предприятия, така и за домакинства.

Ръстът на кредитите за фирми се е повишил от 3,2 на сто през юни до 4,6 на сто през юли, благодарение на по-бързото увеличение на средносрочните и дългосрочните кредити. Кредитите за домакинства са нараснали с 10,8 на сто в края на юли срещу 10,4 на сто месец по-рано.

Жилищните кредити са били основната причина за ускорението, стимулирани от ниските лихвени проценти и нарастващите цени на жилищата. Темпът на растеж на потребителските кредити е достигнал 9,3 на сто, надхвърляйки леко равнището от 9 на сто в края на предходния месец. Среднопретегленият лихвен процент по жилищни кредити е останал без промяна през юли на исторически най-ниското си ниво от 2,75 на сто, постигнато през юни.

В същото време средните проценти на потребителските кредити и кредитите за нефинансовите предприятия са се повишили. Среднопретеглената възвръщаемост на депозитите на нефинансови предприятия и домакинства се е завърнала на положителна територия (0,01 на сто. Средната възвръщаемост на депозитите на домакинства се е понижила и е достигнала ново най-ниско ниво от 0,05 на сто.

За първите седем месеца на 2021 г. салдото по консолидираната фискална програма (КФП) е положително в размер на 0,6 на сто от прогнозния БВП. Постъпленията по КФП са се повишили с 15,8 на сто спрямо същия период на 2020 г., с водещ принос на данъчните приходи, чийто ръст е бил 13,5 на сто. Факторите, които оказват влияние върху високите данъчни постъпления са както икономическото възстановяване през второто тримесечие на 2021 г., така и мерките за подобряване на събираемостта, отчитат от финансовото министерство. Сходен е растежът и на приходите от косвено облагане (13,7 на сто), които съставляват почти половината от всички данъчни приходи. 

Растежът на постъпленията от ДДС е достигнал 18,6 на сто, като тези от внос са отбелязали по-висок ръст за периода (21,8 на сто) спрямо приходите от ДДС от сделки в страната (17 на сто). Приходите от акцизи се увеличават с 3,6 на сто, за което основно е допринесла стокова група "горива" и в по-малка степен "тютюн и тютюневи изделия" и "алкохол и алкохолни напитки". 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ