Българският бизнес със сдържани, но позитивни нагласи за икономическото развитие през 2024 г.

Българският бизнес със сдържани, но позитивни нагласи за икономическото развитие през 2024 г.

Бизнес доверието в Европа е в процес на възстановяване, макар и с предпазливост, поради продължаващите глобални и регионални икономически предизвикателства. Това показва обобщената картина от 31-вото годишно издание на Икономическото проучване на EUROCHAMBRES (EES2024) отразява период на преход и адаптация към новите икономически реалности, обусловени от геополитическата нестабилност и предизвикателствата на глобалния пазар. БТПП е партньор на EUROCHAMBRES в проучването за 25-ти пореден път.

Притесненията относно достъпа до енергия и суровини, дефицитът на умения и разходите за труд са сред ключовите предизвикателства, които оформят заключенията, базирани на мненията на 43 000 компании в 27 европейски страни. Своите очаквания изразиха и 795 предприемачи, представители на българския бизнес.

Според президента на Eurochambres, Люк Фриден, резултатите са: „Сдържани, но с позитивни бизнес очаквания за 2024 г.“.

Резултатите от проучването за България представят по-благоприятни очаквания по отношение на основните икономически индикатори. По-позитивни са нагласите за увеличение на вътрешните продажби, докато при продажбите на външни пазари и нивата на заетост,  по-скоро се очаква задържане. При прогнозите за заетост, фирмите, които очакват задържане на нивата, са около 48%, докато тези, очакващи увеличаване през 2024г., са 41%. В контекста на бизнес климата, българските предприемачи демонстрират увереност за 2024 г., очаквайки подобрения спрямо предходната 2023 г. Над 54% определят по-позитивни нагласи за цялостното развитие на бизнеса, сравнен с 2023. Това позитивно отношение е подкрепено  и от очаквания за достъп до средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Въпреки предизвикателствата, свързани с нарастващите заплати и производствени разходи, както и несигурността относно веригите за доставки и икономическите перспективи, българският бизнес се отличава с оптимизъм.

Съществени рискове за световната икономика включват геополитическата нестабилност, особено във връзка с войната в Украйна и ситуацията в Близкия Изток. Тези фактори могат да повлияят на предлагането на суровини, да доведат до нарушения в глобалните вериги за доставки и да увеличат международните цени, което би могло да има отрицателно въздействие както на външната търговия, така и на вътрешното търсене в България.

Основните предизвикателства през 2024 г., посочени от фирми у нас, се очаква да са свързани с липсата на квалифицирани кадри и повишените разходи за труд, както и финансовите условия на правене на бизнес. Изискванията за устойчиво развитие все още не са разглеждани като едно от големите предизвикателства от българските предприемачи, но в някои европейски страни те са на дневен ред.

Според БТПП, за подобрение на икономическите резултати в България за 2024 г., основен акцент трябва да се постави на стимулиране на вътрешното търсене и управлението на трудовия пазар. Важно е насърчаването на вътрешните инвестиции и потреблението, с оглед и на демографските предизвикателства, и на необходимостта от мобилност на работната сила. Същевременно, централната банка и правителството трябва активно да следят и управляват инфлационния натиск, за да гарантират ценова стабилност.

Вторият фокус трябва да бъде насочен към управление на външната търговия и минимизиране на геополитическите рискове. Необходими са мерки за справяне с въздействията от глобалната нестабилност, особено в контекста на енергийната сигурност и суровинните вериги, за гарантиране на устойчив икономически растеж.

За Европа за трета поредна година остават предизвикателства, свързани с достъпа до енергия и суровини, както и разходите за труд.

Основните послания  към европейските политици, като изводи от Европейското икономическо проучване, са свързани с:

  • обръщане на сериозно внимание към все по-нарастващите регулационни изисквания към европейския бизнес,
  • необходимостта от политики за развиване и привличане на таланти в подкрепа на двойния преход,
  • съгласуване на европейските енергийни и индустриални стратегии в областта на климата,
  • премахване на оставащите бариери пред единния пазар с оглед развитие на икономики в растеж,
  • подсигуряване  на доставки на критични суровини.

-----------------

Икономическото проучване на EUROCHAMBRES се публикува в продължение на 31 последователни години. То е най-голямото от този вид. Компании от всички сектори отговориха на поредица от въпроси за това как очакват да се представят през 2024 г. по отношение на вътрешните и експортните продажби, работната сила, бизнес доверието и цялостните инвестиции. Пълното проучване на английски език може да намерите тук.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ