Знаем как да ускорим развитието на всеки бизнес

Знаем как да ускорим развитието на всеки бизнес

Знаем как да ускорим развитието на всеки бизнес

Прилагаме индивидуален подход към клиентите, а мрежата ни от пето поколение вече има покритие в над 530 населени места и курорти, което я прави най-голямата, споделя Никола Гечев, директор „Корпоративни продажби“ във Vivacom. Той работи в компанията повече от 17 години – започва като търговски представител, а през следващите години заема все по-високи мениджърски позиции. Възпитаник е на УНСС, специалност „Международни икономически отношения“. Има допълнителни квалификации в сферите продажби, управление, финанси и маркетинг.

- Господин Гечев, какви възможности за растеж на бизнеса създават умните градове?

- Умните градове доскоро се считаха за нещо абстрактно, за тях се говореше в бъдеще време, а всъщност те са част от настоящето ни. Трябва да се структурират с визия за продължаващото им развитие, за да реа­лизираме пълния потенциал на възможностите, които вървят ръка за ръка с новите технологии. Дигитализацията и ускореното внедряване на автоматизирани процеси със сигурност бяха форсирани от пандемията, което спомогна и за промяната в нагласите и очакванията в тази посока. Имплементацията на умни решения в публичната и частната инфраструктура води до облекчаване на процесите и повишаване на производителността в различни сегменти на икономиката и съответно привличане на повече инвестиции и квалифицирана работна ръка.

- На какъв етап сте от внедряването на иновативните решения?

- Внедряването на умни решения от общините у нас започна още преди пандемията. Някои от тях, например в сферата на интелигентното видеонаблюдение и изграждането на Wi-Fi зони, са реализирани вече в сериозни мащаби. И преките ползи за гражданите, за местната власт, за бизнеса и като цяло за развитието на икономиката и обществото са факт. На първо място, разбира се, повишаване на сигурността на даденото населено място, превенцията на престъпността и по-бързото разкриване на криминални прояви, когато има такива, а, разбира се, и възможностите за свободен високоскоростен достъп до интернет. Това е основополагащо за създаване на подходяща среда за растеж на бизнеса.

Други умни решения в сферата на управлението на публичния транспорт и светофарните уредби, услуги за умен паркинг, умно сметосъбиране и сметоизвозване, системи за контрол на качеството на атмосферния въздух, както и параметрите на подпочвените и повърхностните води, са имплементирани частично или като пилотни проекти. Целта е както общините, така и местното население да се убедят в ползите от тях. Общото за подобен тип интелигентни и автоматизирани решения е, че правят процесите в населеното място по-ефективни, ресурсите се използват по-целесъобразно, намалява се въглеродният отпечатък върху околната среда и като цяло подобряват живота на обществото и средата за развитие на бизнеса.

- Кои са онези места в България, които са се доближили най-много до дефиницията за умни градове?

- Движеща сила на икономическото развитие и внедряването на иновации са големите градове и България не прави изключение от тази тенденция. Областните центрове в страната активно са се насочили към внедряването и използването на цифрови решения, за да подобрят условията на живот за гражданите и средата за бизнес и инвестиции. У нас общини, които се числят към малки и средни, също работят активно в това направление. Ние сме партньор на голяма част от тях за внедряване именно на умни технологии. В този процес са важни най-вече активността и визията за иновативност на местната власт.

- Кои са технологиите, които позволяват изграждането и функционирането на модерните градове?

- Ние във Vivacom добре разбираме, че идването на умните градове стъпва върху технологична обезпеченост и бърза връзка. И точно това е основната ни мотивация непрестанно да инвестираме в разширението на високоскоростните ни 5G мобилна мрежа и първата в България 10 ГИГА оптична мрежа*. Мрежата ни от пето поколение вече има покритие в над 530 населени места и курорти, което я прави най-голямата** в страната. Тя е и най-бързата в България на базата на анализ на Ookla® на Speedtest Intelligence®***.

Оптимизирането на свързаността променя значително начина, по който се управлява един град, и дава на практика неограничени възможности за развитие. Всичко това е пряко свързано с внедряване на интелигентни системи, облачни услуги и мониторинг, за да може да се управляват умно и ефективно трафикът, общественият транспорт, осветлението, сметосъбирането, да имаме телемедицина, дистанционно отчитане на комуналните услуги, дигитална администрация и т.н.

- Какви 5G услуги включва портфолиото на Vivacom и кои от тях са най-търсените?

- Ако говорим за крайните клиенти, достъп до 5G мрежата ни има във всички мобилни планове. Но петото поколение мобилни комуникации дава много повече възможности за бизнеса, местната и централната власт. Поради своите ключови характеристики, а именно голям капацитет за много свързани устройства на единица площ, висока скорост и ниско времезакъснение, тя позволява автоматизиране на редица производствени процеси, както и системи за управление на живота в градовете. Прилагаме индивидуален подход към клиентите си и им предлагаме 5G базирани услуги спрямо техния бизнес или проблема, който искат да разрешат. Стъпвайки на световния опит и на добрите глобални практики, можем да реализираме решения дори в сферата на умни пристанища и умни летища, както и да осъществим имплементации на хибридни и частни 5G радиомрежи, които са в основата на „умното производство“ и на всичко, което наричаме Индустрия 4.0. Минната индустрия е една от сферите, която може много да се облагодетелства от съвременните технологии, като въведе роботизация на редица дейности и така минимизира възможностите от рискове за своите служители. Земеделието е друга голяма област, в която 5G може да даде много възможности за подобряване на производителността. Производствените предприятия, разполагащи с големи индустриални площадки и следящи множество асети в рамките на своята дейност, са отличен пример в това отношение. Списъкът с приложения може да се разшири и с дигитализиране на дейността в образованието, здравеопазването и други отрасли и дейности. На практика няма сфера в бизнеса независимо от мащаба на компаниите, която да не може да подобри конкуренто­способността си чрез модерните мобилни технологии.

* Скорости до 10 Gbps в части от София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. За техническа възможност и повече информация – vivacom.bg

** Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 7 януари 2022 г. за покритието на операторите по брой населени места и курорти.

*** Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за 1 юли – 31 декември 2021 г., валидни само за най-бързата 5G мрежа. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение.

Венцислав Савов. Текстът е публикуван в бр. 5/22 на сп. "Мениджър"

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ