КЕВР започва проверки на енергийни и ВиК фирми

КЕВР започва проверки на  енергийни  и ВиК фирми

КЕВР започва проверки на енергийни и ВиК фирми

Комисията за енергийно и водно регулиране(КЕВР) утвърди график на плановите проверки през 2023 г. на дружества в секторите „Електроенергетика и Топлоенергетика“, "Природен газ" и "ВиК услуги",съобщиха от държавния регулатор. 

В сектор "Електроенергетика“ експерти на КЕВР ще извършат планови проверки на три дружества -"Електроразпределителни  мрежи Запад",  "Електроразпределение Север" и   "Електроразпределение Юг".  Проверките ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху въпроси, които потребители поставят в своите жалби и сигнали до КЕВР, уточняват от регулатора

Контролните звена на КЕВР ще проверяват изпълнението на инвестиционните програми на дружествата през 2022 година и извършените инвестиции спрямо инвестициите, включени в регулаторната база на активите за регулаторния период. В трите дружества ще бъдат извършени и проверки по присъединяването на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ, за което през 2022 г. комисията е получлаи значителен брой жалби.

КЕВР ще направи проверки и на тооплофикационните  дружества във  Велико Търново и Русе. Предвижда се да бъде извършен контрол на място за изпълнението на техните лицензионни задължения. Срещу двете дружества има значителен брой сигнали и жалби от потребители, което е повод КЕВР да провери качеството на техните топлофикационни услуги, обясниха  от енергийния регуулатор.

Комплексни планови проверки ще има и при четири дружества, лицензирани за дейности по „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” - „Карловогаз“ ООД, „Овергаз Мрежи“ АД, „Примагаз“ АД, „Ситигаз България“ ЕАД. Отделно от това е предвидена проверка и на „Булгаргаз“ като лицензирано дружество за обществена доставка на природен газ на територията на страната. При включването на дружествата в графика за планови проверки са отчетени редица индикатори   -   финансови резултати от предходната година, размера на годишния оборот и стойността на дълготрайните им активи, както и броя на жалбите от клиенти.

Комисията ще извърши и планови проверки на място на девет ВиК оператори в различни региони на страната, които имат одобрени бизнес планове за регулаторния период 2022-2026 г. Отделно регулаторът ще направи планови проверки на отчетните доклади на други 15 ВиК дружества с одобрени бизнес планове през текущия регулаторен период.

В хода на проверките КЕВР ще осъществи контрол за размера на получените през 2022 г. компенсации за потребена електроенергия, както и дали те прилагат утвърдените им цени на ВиК услуги. Програмата за извършване на плановите проверки включва също оценка на внедрените регистри и бази данни, извършените от дружествата капиталови разходи през 2022 г. по ОПОС, разходите за консултантски услуги и др. Ще бъде извършена проверка и на ремонтните и инвестиционни програми на ВиК операторите, обяснииха още  от  комисията.

Освен утвърдените планови проверки, при възникнала необходимост КЕВР ще извършва през 2023 г.  и извънредни проверки на дружества в енергийния и водния сектор. Това ще става при получени сигнали за нередности и за нарушения на лицензионната дейност. Комисията ще назначава проверки и при възникване на извънредни обстоятелства от важен обществен интерес, добавиха от енергийния  регулаатор.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ