БСК с три възражения към параметрите на Бюджет 2023

БСК с три възражения  към параметрите на Бюджет 2023

Липса на реформи, които да гарантират устойчивост на основните финансови системи в държавата е основната критика на Българската стопанска камара (БСК) към проектобюджетите на държавата, здравната каса и общественото осигуряване. Това става ясно от внесените предварително от БСК становища в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който ще заседава днес по разчетите. 

В становищата се изразява принципна подкрепа за представените законопроекти, доколкото България се намира в извънредна ситуация, в която в средата на 2023 г. държавата функционира на база на бюджетната рамка за 2022 г., чието действие беше удължено два пъти в рамките на предходните 6 месеца, съобщиха от Стопанската камара.

Същевременно обаче БСК изразява сериозни резерви към заложените макроикономически параметри в Закона за държавния бюджет(ЗДБРБ) и в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, както и към редица предложения за изменения в други закони, съдържащи се в преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ, в т.ч.: изплащане на трудови възнаграждения от средни и големи предприятия, и дивиденти единствено по банков път, както и с възможността за незаплащане стойността на доставката/продажбата при ресторантьорски и кетъринг услуги при неиздаване на фискален бон; мерки в областта на фискалния контрол на стоки с висок фискален риск, водещи до нова административна тежест при стоки с висок фискален риск и съществени разходи за бизнеса.

С оглед кратките срокове по изготвяне на настоящия проект на ЗДБРБ за 2023 г., в него не са заложени промени в провежданите политики. В този смисъл, БСК очаква предложения за редица реформи, които да намерят отражение в рамките на дискусиите на бюджетната процедура за 2024 г., вкл.: преминаване към реално програмно бюджетиране; административна реформа; запазване на модела на данъчното облагане; промяна в т.нар. механизъм за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), установен в началото на 2023 г. в чл. 244 на КТ; децентрализация на публичните финанси; определяне на размера на таксата за битови отпадъци на база количество; мерки, стимулиращи инвестициите, и реформи, осигуряващи благоприятна бизнес среда; стимулиране на брутните частни вътрешни инвестиции; мерки, стимулиращи компаниите да инвестират в т.нар. зелен и дигитален преход, доавят от Стопанската камара. 

Според БСК, налице са тревожни тенденции, в резултат от политически решения, които се отклоняват от принципите, върху които е изградена осигурителната система. С проекта за Закон за бюджета на ДОО за 2023 г. се създават условия за постепенно увеличаване на дефицита през следващите години, без да се предвижда реформа на системата, която да гарантира финансовата й устойчивост. Наложителен е дебат за дългосрочното устойчиво финансиране на пенсионната система, с оглед предвидимост за осигурените лица и повишаване на доверието в нея, посочват от БСК. 

Общата оценка на БСК за проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г. е, че той не създава условия за реформиране на системата и за подобряване качеството на здравното обслужване на населението. С този бюджет се възпроизвежда ситуацията през 2022 г., с което се създават условия да се задълбочат деформациите и недоволството от работата на системата.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ