Над 257 млн. лв. бюджетен излишък през първото тримесечие

Над 257 млн. лв. бюджетен излишък през първото тримесечие

Над 257 млн. лв. бюджетен излишък през първото тримесечие

През първото тримесечие на 2015 г. е отчетен бюджетен излишък в размер на 257,1 млн. лв. Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лева.

„По-високите приходи продължават да бъдат основният фактор за подобрението на бюджетното салдо, докато разходите се развиват съобразно заложеното във фискалната рамка. Темпът на нарастване на приходите изпреварва значително темпа на нарастване на разходите, което води и до отчетеното подобрение в бюджетното салдо”, коментират от Министерство на финансите.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма (КФП) към 31.03.2015 г. са в размер на 7,797 млрд. лв., или 25,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 1,221 млрд. лв. (18,6%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец март възлиза на 5,937 млрд. лв., което представлява 24,7% от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 14,2% (737,7 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходи:

  • Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1,085 млрд. лв.
  • Приходите от косвени данъци са в размер на 2,964 млрд. лв.
  • Постъпленията от ДДС са в размер на 1,969 млрд. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към края на март остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 132,5 млн. лева.
  • Приходите от акцизи възлизат на 949,8 млн. лв..
  • Постъпленията от мита са 39,4 млн. лв.
  • Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер па 264,2 млн. лв.
  • Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1,625 млрд. лв.
  • Неданъчните приходи са в размер на 1,08 млрд. лв.. Това е с 221,4 млн. лв. (25,8%) повече спрямо края на март 2014 г., което се дължи основно на по-високия размер на постъпленията от държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 779,1 млн. лв., което представлява 26% от годишния разчет. Само през месец март в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 522,5 млн. лв., възстановени към България от Европейската комисия по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 7,539 млрд. лв.

Нелихвените разходи са в размер на 6,975 млрд. лв. Текущите нелихвени разходи към 31.03.2015 г. са в размер на 6,209 млрд. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 765,8 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 262,8 млн. лв..

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301,9 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т. ч. 10,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ