Бюджетът е на плюс с близо 1,2 млрд. лева към края на юни, отчита МФ

Бюджетът е на плюс с близо 1,2 млрд. лева към края на юни, отчита МФ

Бюджетът е на плюс с близо 1,2 млрд. лева към края на юни, отчита МФ

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2022 г. е положително в размер на 1179,6 млн. лв. (0,8 на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 832,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 347 млн. лева. На месечна база за юни превишението на приходите над разходите е в размер на 574,5 млн. лева. Подобрението на бюджетната позиция за месеца се дължи основно на по-високите постъпления във връзка с крайния срок (30 юни) за подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно и за внасяне на корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия и на данък върху дейността от опериране на кораби. Положително влияние върху ръста на приходите оказват и постъпленията от косвени данъци, помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) и други.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2022 г. са в размер на 28 247,5 млн. лв. или 47,3 на сто от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 3 486,4 млн. лв. (14,1  на сто) спрямо отчетените към юни 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 3 319,7 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече със 166,7 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година. 

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 22 238,7 млн. лв., което представлява 48,2 на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 2 992,3 млн. лв. (15,5 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 78,7 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 4 311,2 млн. лв. или 47,6 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 10 549,9 млн. лв. (47,4 на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 7 548,2 млн. лв. (47,1 на сто от планираните), от акцизи възлизат на 2758 млн. лв. (47,4  на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 218,5 млн. лв. (57,5  на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на 914,1 млн. лв. или 65,2 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 463,6 млн. лв., което представлява 48,3 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 4 591,7 млн. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 417,1 млн. лева. 

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юни 2022 г. възлизат на 27 067,8 млн. лв., което е 41,1 на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2021 г. бяха в размер на 24 645,0 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 25 866,4 млн. лв., което представлява 41 на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 24 354,7 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 498,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 13,1 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 388,7 млн. лв. (58,5  на сто  от планираните за 2022 година). 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 юни 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 812,8 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 30 юни  е 9,5 млрд. лв., в т.ч. 9,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.  

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ