Положително бюджетно салдо от над 1,5 млрд. лв. в края на юли, прогнозира МФ

Положително бюджетно салдо от над 1,5 млрд. лв. в края на юли, прогнозира МФ

Положително бюджетно салдо от над 1,5 млрд. лв. в края на юли, прогнозира МФ

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2022 г. да бъде положително в размер на 1 560 млн. лв. (1,1  на сто от прогнозния БВП), съобщава Министерството на финансите.

На месечна база за юли се очаква превишение на приходите над разходите в размер на 380 млн. лв., като основен принос за неговото формиране имат по-високите постъпления по сметките за средства от ЕС, както и добрите параметри по изпълнението на данъчните приходи. Положително влияние върху ръста на приходите оказа и постъпилата през  юли целева вноска във Фонд "Сигурност на електроенергийната система" от "Български енергиен холдинг" ЕАД в размер на 456 млн. лв., изчислена за периода януари-май 2022 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли се очаква да бъдат в размер на 33 776 млн. лв. (56,6  на сто от годишния разчет) и нарастват с 4 522 млн. лв. (15,5  на сто) спрямо отчетените за същия период на 2021 г.

Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо юли 2021 г. с 3 338 млн. лв., неданъчните - с 842 млн. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) с 343 млн. лева. 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. са в размер на 32 215 млн. лв. (48,9 на сто от годишния разчет). За сравнение, разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28 548 млн. лева. 

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към края на  юли от централния бюджет, възлиза на 952 млн. лв. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ