Расте броят на предприятията, обявени в несъстоятелност

Расте броят на предприятията, обявени в несъстоятелност

Расте броят на предприятията, обявени в несъстоятелност

През юни-юли 2020 г. нараства броят на предприятията, обявени в несъстоятелност се вижда от регистъра на Агенцията по вписванията. През юни тази година те са 62 при 42 за същия месец на предходната година, а през юли 2020 г. - 70 при 53 през юли 2019 г. Това е един от акцентите в анализа на Българската стопанска камара /БСК "Отражение на COVID-19 върху икономиката в числа", който е базиран на публични данни на различни институции. Анализът е оповестен на интернет страницата на работодателската организация, информира БТА. 

По данни на НСИ през юли общият показател на бизнес климата се покачва спрямо предходните три месеца, но още е далеч от предкризисните нива, след като през април отбеляза спад със 17,7 на сто, посочва БСК.

Според Министерството на финансите, като цяло се подобрява фискалната дисциплина на бюджета - просрочените задължения към Централното правителство и осигурителните фондове намаляват, но се увеличават задълженията към общините. Данните на фивавсовото ведомство за изпълнението на Държавния бюджет показват, че приходите от корпоративен данък намаляват с 18,7 на сто през юни 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г.Сериозно намаление се отчита също при приходите от мита (-9,2 на сто) и акцизи (-10,6 на сто), както и от ДДС (-6,2 на сто). Нарастват единствено приходите от данъците върху доходите на физическите лица (4,5 на сто) и от осигурителни вноски (4 на сто), както и от данъците върху застрахователните премии (8,6 на сто). С 36,4 на сто нарастват и приходите от помощи, основно благодарение на европейските антикризисни програми.
Бюджетното салдо силно се влошава, основно за сметка на намаления бюджетен излишък (-65 на сто), при паралелен трикратен ръст на излишъка по европейските програми (340 на сто). Фискалният резерв намалява с 15,5 на сто - от 11,7 на 9,9 млн. лв.

В същото време, данните на БНБ показват, че БВП намалява с 9,8 на сто за второто тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на годината, а спрямо същото тримесечие на предходната година - с 8,2 на сто. Спрямо първото тримесечие на тази година потребителските цени намаляват с 1,4 на сто, но спрямо същия период на 2019 г. е налице ръст от 1,6 на сто. И цените на производител намаляват (-4,6 на сто), като по-голямо е намалението за външния пазар (-6,2 на сто) и по-малко за вътрешния (-3,5 на сто). С 13 на сто намалява промишленото производство спрямо същия период на предходната година.

Нетните вътрешни активи намаляват, като се увеличават вземанията от бюджета, от домакинствата и от неправителствения сектори. Намаляват  и парите в обръщение и нарастват депозитите, което според БСК е типично прокризисно поведение. Покачват се лихвените проценти - повече при краткосрочните кредити.

Отрицателното търговско салдо нараства спрямо същия период на предходната година с 9,7 на сто, като с по-голям процент (-11,9 на сто) намалява вносът, докато износът намалява със 7,5 на сто.

Преките инвестиции се запазват на едни от най-ниските нива за последните 20 години и са в размер едва на 263 млн. лв. през второто тримесечие на 2020 г. Нарастват лошите и преструктурирани кредити.

В края на юни 2020 г. наетите намаляват със 111.5 хил., или с 4.7 на сто по-малко спрямо същия месец на миналата година. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 48.8 хил. Спрямо същото тримесечие на 2019 г., през второто тримесечие на 2020 г. ръстът на работните заплати е с 6.1 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.9 на сто, а в частния - с 5.8 на сто. 

През юни 2020 г. спрямо същия месец на предходната година броят на българите, пътували в чужбина, намалява с 60 на сто, а на чужденците, посетили страната ни - със 75 на сто. Реализираните нощувки през юни 2020 г. намаляват на годишна база с 88 на сто, в т.ч. реализираните нощувки на чужденци у нас са 96 на сто по-малко. Сходни са и намаленията при приходите от нощувки - 89 на сто по-малко спрямо юни 2019 г., в т.ч. на чужденци - 96 на сто.
Анкета на НСИ сред нефинансовите предприятия показва, че приходите от продажби продължават да намаляват или остават без промяна, като едва 18,4 на сто от анкетираните мениджъри декларират ръст в продажбите. 

 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ