Европейската сметна палата ще проверява как се харчат парите за covid-ваксините

Европейската сметна палата ще проверява как се харчат парите за covid-ваксините

Европейската сметна палата ще проверява как се харчат парите за covid-ваксините

В публикуваната на 15 декември годишна програма на Европейската сметна палата /ЕСП/ се предвижда одит на обществените поръчки за ваксини срещу COVID-19 в ЕС, инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса, както и проверка на националните планове за възстановяване и устойчивост. Това съобщи за БТА Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата. 

"Световната пандемия от COVID-19 продължава да се отразява сериозно на живота на хората в Европейския съюз. Въпреки че най-лошото е зад нас, през идните години ще трябва да се справим с нейните последици. В същото време ЕС пое водеща роля в борбата с климатичните промени в световен мащаб и в прехода към модерна, конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите", пише председателят на ЕСП Клаус-Хайнер Лене в предговора на Работна програма за периода от 2022 година нататък на европейската одитна институция. 

Ето защо програмите за възстановяване след COVID-19 и мерките за борба с климата ще получат финансиране от ЕС в безпрецедентен мащаб, посочва Лене. 

Освен обичайните бюджетни ресурси, договорени като част от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г., ЕС обяви инициативата "Следващо поколение ЕС" (NextGenerationEU), значителен дял от която е предназначен за прехода към зелена икономика. 

Ролята на Европейската сметна палата като независим външен одитор на Европейския съюз е да проверява дали средствата на Общността са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, както и дали с разходването на тези средства се постигат резултати за европейските данъкоплатци. Това се отнася и до новите мерки, предприети за защита на гражданите от неблагоприятните последици от пандемията, както и до въпросите, свързани с изменението на климата. Работната ни програма за 2022 г. и след това беше изготвена предвид тези конкретни предизвикателства, заявява Клаус-Хайнер Лене. 

В рамките на "Действия на ЕС в отговор на COVID-19 и възстановяване след кризата" Европейската сметна палата планира да публикува 16 доклада по въпроси като например обществените поръчки за ваксини срещу COVID-19, както и да извърши серия от одити, свързани с Механизма за възстановяване и устойчивост. 

В областта "Изменение на климата, опазване на околната среда и природни ресурси" Европейската сметна палата предвижда да изготви 17 доклада, включително за интегрирането в политиките на въпросите, свързани с климата, и биогоривата. Ще бъдат разгледани и много други разходни области и области на политика на ЕС. В документа е представен списък от 79 специални доклада и прегледа, които ЕСП планира да публикува през 2022 г. и през следващите години. 

"Гражданите на ЕС, институционалните ни партньори и заинтересовани страни както на ниво ЕС, така и на равнище държави членки, могат да разчитат, че ще им предоставим независими и обективни одити и доклади по основни въпроси, засягащи бъдещето на Европейския съюз", казва Клаус-Хайнер Лене. 

В плана на Европейската сметна палата за 2022 г. е записан Одит с цел анализ на ефективността на инструмента SURE за защитата на работните места чрез подпомагане на доходите на наетите лица и заместване на доходите на самостоятелно заетите лица и по този начин за избягването на прекомерни съкращения по време на кризата, предизвикана от COVID-19. 

По отношение на управлението на дълга в ЕК, Европейската сметна палата ще направи Одит за оценка на това дали Комисията е разработила ефективни системи за управление на дълговото финансиране за NextGenerationEU. 

Европейската сметна палата е външният одитор на ЕС. Колегиумът на ЕСП включва по един член от всяка държава членка, а работата му се подпомага от около 900 служители от всички националности на ЕС. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ