Нов режим за касова отчетност на ДДС облекчава малките предприятия

Нов режим за касова отчетност на ДДС облекчава малките предприятия

Нов режим за касова отчетност на ДДС облекчава малките предприятия

Въвежда се нов специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност с цел  подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си.

Това е заложено в проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС. Предложенията са свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съвета на Европейския съюз и Съда на ЕС в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на лицата, които го прилагат, да се разчитат към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. Едновременно с това е регламентирано, че при прилагане на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.

Режимът не е задължителен, малките и средни предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане. От него обаче могат да се въползват  малки и средни предприятия, които не са достигнали максималния праг на облагаемия оборот до левовата равностойност на 500 000 евро. Облагаемият оборот трябва да е реализиран за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Друго изискване е доставките по режима да са с място на изпълнение на територията на страната.

Със законопроекта са предложени изменения, свързани с доставките на стоки при условията на финансов лизинг. Регламентирани са критерии в кои случаи сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на стока. Регламентирани са и нови правилата за формиране на данъчната основа при бартер, дерегистрация, внос и безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем.

Срокът, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи, се увеличава от три на 12 месеца. Промените са свързани с практиката на Съда на ЕС и уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС.

Друг текст в проекта регламентира и  режим на облагане на доставки на стоки и услуги на Граничен комбиниран мост „Видин-Калафат“ с цел улесняване пътния и железопътния транспорт.

В законопроекта е прецизиран и текстът относно корекциите на ползван данъчен кредит. Регистрираните лица по ЗДДС няма да извършват корекции на ползван данъчен кредит при констатирани липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране, когато липсите са регламентирани в нормативен акт или фирмени стандарти и нормали.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ