Междуфирмената задлъжнялост надхвърли 104 млрд. лв.

Междуфирмената задлъжнялост надхвърли 104 млрд. лв.

Междуфирмената задлъжнялост надхвърли 104 млрд. лв.

Тревожни данни за растящи задължения на фирмите у нас изнесе Българската стопанска камара. Организацията огласи редовния си доклад по темата с окончателни данни, актуални към 31 декември, 2010 г. , на база официалните финансови отчети на фирмите към НАП и НСИ.

От него става ясна, че за отчетния период (2010 г.) най-голямо е увеличението на междуфирмените задължения, които са достигнали 104,2 млрд. лв. и са със 7 млрд. лв., или 7,2% повече в сравнение с 2009 г. На междуфирмената задлъжнялост се пада 81% от целия прираст на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия през 2010 г.

Към 31 декември 2010 г. предприятията от нефинансовия сектор на икономиката имат 45,9 млрд. лв. вземания от други предприятия от сектора. Тази сума съставлява близо половината от междуфирмената задлъжнялост.

Задълженията към предприятията в група и към свързани и асоциирани предприятия спрямо 2009 г. са повече с 2,6 млрд. лв., или 8%, а към доставчици – 2,9 млрд. лв., или 11%. Косвен индикатор за причината за това негативно явление е броят на влезлите в процедура на несъстоятелност предприятия, който са 2 261. Очевидно е, че голяма част от тези вземания са неликвидни, особено със срутването на цените на активите. Това показва, че финансовото състояние на по-голямата част от предприятията продължава да се влошава и в условията на свитата им производствена активност, поради кризата, те нямат достатъчно средства да изплащат навреме разходите си за суровини, материали, услуги и др. Нарастването на лихвените проценти в последните месеци е точна индикация за влошена бизнес среда и повишения риск в икономиката, подчертават от БСК.

Към края на 2010 г. работодателите дължат 1,884 млрд. лв. на служителите си. В сравнение с 2009 г. задълженията към персонала се увеличават с 7% или 126 млн. лв.

От стопанската камара са категорични, че тенденцията на увеличаване на задълженията на работодателите към служителите им ще е същата и в данните за 2011 г. като вероятно ще се запази и през 2012 г. Все по-често се наблюдава и тенденцията предприятия, които не могат да плащат на работниците си, да им дават пари „в натура" – т.е. от стоките, които произвеждат.

През 2010 г. са продължили да се увеличават и задълженията на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката. В края на отчетния период те надхвърлят 157 млрд. лв. и в сравнение с 2005 г. са с 91 млрд. лева повече или 2,4 пъти. Спрямо 2009 г. прирастът от 8,945 млрд. лв., или 6%.

Структурните деформации в икономиката все още не са преодолени и задълженията продължават да растат, като темпът на нарастване спада, поради силно свитата инвестиционна активност, показва още изследването. Тревожен факт е, че по-голямата част от предприятията са счетоводно декапитализирани - задълженията на всички предприятия в края на 2010 г. са със 72% по-големи от собствения им капитал.

Респективно, през 2010 г. са нараснали и задълженията на предприятията към финансовите институции. Увеличението с 1,1 млрд. лв. обаче, в сравнение с прираста през 2007 и 2008 г. (2%), е 10 пъти по-малко. Прирастът на дългосрочните заеми, които имат инвестиционен характер, е само около 330 млн. лева (1%), а на краткосрочните, свързани с текуща производствена дейност – с около 800 млн. лева (5,8%). Влошените финансови резултатите на предприятията и обезценяването на обезпеченията доведе до затягането на банковите условия за дългосрочно финансиране и, в резултат – до спад в инвестициите.

През 2009 г. са били предоставени кредити по нов бизнес в размер на 10 млрд. лева, а през 2010 г. – 9,2 млрд. лева, или спадът е с 9%.

През 2010 г. е продължило значителното увеличение на задълженията към персонала от нередовно изплащане на заплати. В сравнение с 2009 г. те са повече със 126 млн.лв. (7%), а за осигуровките – със 139 млн. лв. (17%).

Увеличават се и данъчните задължения, които в края на 2010 г. са били 4 млрд.лв. В сравнение с края на 2009 г. увеличението е с 447 млн.лева (13%).

Държавата и общините и през 2010 г. са продължили да генерират междуфирмени задължения, но в по-малка степен в сравнение с 2009 г. Балансите на нефинансовите предприятия към 31декември 2010 г. показват, че от 11 ведомства, държавни и общински предприятия имат вземания за изпълнени, но неразплатени поръчки, на стойност 482 млн. лв. Данъците за възстановяване са били 2,2 млрд.лв. Тази сума съставлява 2,1% от междуфирмената задлъжнялост на нефинансовите предприятия към края на 2010 г.

В края на 2010 г. просрочените задължения на държавата са в размер на 431,5 млн.лв., от които 237,2 млн.лв. на държавния бюджет и 194,3 млн.лв. на общините.

„Голямата дилема е дали дълговете ще блокират дългосрочно растежа, или растежът ще намали риска от свръхзадлъжнялост", коментира шефът на БСК Божидар Данев.

По думите му и през следващите години производствената активност на предприятията няма да осигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. „Съществува опасност от възпроизвеждане на тези задължения при слаб растеж на икономиката. Високата задлъжнялост, продължаващата декапитализация на предприятията и обезценяването на активите ще създават натиск върху банковата система”, подчерта още Данев.

Целият доклад можете да видите тук.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ