Посланията на Софийската декларация

Посланията на Софийската декларация

Посланията на Софийската декларация

Специална декларация, със силни послания към света, която вече става известна под Софийската декларация приеха участниците oт четири континента в края на двудневния Глобален форум на жените лидери, София 2016.

Документът е посветен на насърчаването на равенството между половете във всеки един аспект от обществения, политическия и икономическия живот. Ето и пълния текст:

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ ФОРУМ НА ЖЕНИТЕ ЛИДЕРИ, С НАСТОЯЩОТО:

Декларираме нашия ангажимент да работим заедно, за да убедим настоящите и бъдещите поколения лидери в изключителното значение на равнопоставеността между половете и овластяването на жените за ефективното прилагане на новия рамков документ „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193-членното Общо събрание на ООН през септември 2015 г. в Ню Йорк, с неговата обособена цел (Цел 5) за равенството между половете,

Припомняме съответните международни конвенции и споразумения, включително, но не само:

Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; 

Декларация от Пекин и Платформа за действие, приети от правителствата на Четвъртата световна конференция за жените през 1995 г.;  

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие;

Признаваме Резолюция на ООН A/RES/66/130 от 19.03.2012 г. относно участието на жените в политическия живот и принципите за овластяване на жените, обявени на 9 март 2010 г. в Ню Йорк; 

Потвърждаваме, че равенството между половете е споделен стремеж за социална справедливост и човешки права и всички сме отговорни за това;

Приемаме правото на мнение на всички жени по света, като имаме предвид различието на жените и техните роли и положение;

Оценяваме изключително важния принос на жените като участници, вземащи решения и двигатели на промяната във всички сфери на живота с цел устойчивото развитие на техните общности и общества;

Признаваме напредъка за постигане на равенство между половете и предоставяне на правомощия на жените по цял свят след приемането на Декларацията от Пекин;

Убедени сме, че постигането на равенство (числено) и равнопоставеност (качествена промяна) между половете, особено на нива определяне на политики и вземане на решения във всички сфери - политическа, икономическа, социална, културна, изисква системни и съгласувани действия от страна на всички заинтересовани лица,

НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ ФОРУМ НА ЖЕНИТЕ ЛИДЕРИ, С НАСТОЯЩОТО:

Призоваваме правителствата, международните организации, гражданското общество, частния сектор и всички други заинтересовани страни да вземат предвид и да работят в следните направления:

Ускоряване на усилията за постигане на равно участие на жените и мъжете в политиката/процесите по вземане на решения, за да бъде предоставена възможност за по-коректно представителство на състава на обществото с цел укрепването на демократичните процеси и тяхното правилно функциониране;

Установяване на цел за постигане на баланс между половете в държавни учреждения и комисии, както и в публични административни звена и съдебни институции, включително, наред с другото - определяне на специфични цели и внедряване на временни положителни мерки за съществено увеличаване на представителството на жените;   

Създаване на системи за менторство за жени, включително обучение по лидерски умения и вземане на решения, ораторско майсторство и провеждане на политически кампании;

Увеличаване на участието на жените, включително жени предприемачи, на официалния пазар на труда и насърчаване на тяхното участие в консултативни съвети и други форуми, които да предоставят възможност на жени предприемачи от всички сектори и техни организации да съдействат за формулирането и прегледа на политиките и програмите, разработени от правителствени органи и банкови институции;

Предприемане на законови и административни реформи, които да предоставят на жените равни права и еднакъв достъп до икономически ресурси, включително достъп до собственост и контрол върху земя и други форми на имущество, кредити, наследство, природни ресурси и подходящи нови технологии, за да се увеличи производството, търговията и приходите с цел устойчиво развитие;

Предоставяне на достъп до формално, неформално и самостоятелно обучение, както и научно, техническо и професионално обучение и възможности за практическо обучение на момичета и жени през целия им живот; 

Установяване на подходящи мерки за осигуряване на научно, технологично, инженерно и математическо образование за млади момичета и подпомагане на наемането на работа, задържането и развитието на жените в сфери, свързани с науката, технологията и иновациите, както и адресиране на специфични въпроси, свързани с професионалната сегрегация в тези сфери;

Гарантиране, че жените не само се възползват от технологиите, но и участват в процесите от проектирането до етапите на приложение, контрол и оценка;

Предприемане на мерки за предоставяне на благоприятна среда за активното и равноправно участие на жените в определянето, съставянето, разработването, прилагането и оценката на нови технологии за социални мрежи, застъпничество, обмен на информация, бизнес, образование, медийни консултации и инициативи, свързани с електронната търговия;

Гарантиране, че културното разнообразие отразява стремежите и интересите на обществото, предоставяйки единствено по рода си пространство, в което ролите на половете и социалните норми могат да бъдат оценени и видоизменени/променени, както и заздравени и преосмислени;

Насърчаване на талантите и умения на жените в областта на културното наследство и техния творчески потенциал, за да бъде постигната по-голяма динамичност и включване в културния живот на общностите на местно, регионално и национално ниво; 

Разработване и прилагане на политики и стратегии в културата, които вземат предвид половата принадлежност и предоставят правомощия на всички членове на обществото, като отчитат различията между отделните групи и индивидуалности и взаимните влияния на по-широки социални фактори и неравенства, които могат да увеличат неблагоприятните ефекти;

Гарантиране участието на жените в укрепването на мира и предоставяне на по-добър достъп до правосъдие и дейности за премахване на дискриминацията, както е предвидено в Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и свързаните с нея резолюции;

Подпомагане участието и влиянието на жените в процеса на вземане на решения с цел предотвратяване и разрешаване на конфликти и тяхното ангажиране във всички аспекти на укрепването на мира, насочено към изграждане на по-отворени, егалитарни общности, които могат да сложат край на дискриминацията по полов признак и да разрешават конфликтите без насилие;

Подпомагане овластяването на жените чрез увеличаване на техните умения, знания и достъп до нови технологии, включително, но не само, до информационни технологии, както и подпомагане на увеличаването на техните възможности за борба с негативното изобразяване на жените;

Насърчаване разработването на регулаторни механизми, включително доброволни, които окуражават балансираното и разностранното представяне на жените от страна на медиите и международните комуникационни системи и които насърчават по-голямо  участие на жени и мъже в създаването и определянето на медийно съдържание.

Ключови думи

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ