Устойчивостта и бизнес резултатите във Филип Морис Интернешънъл са взаимосвързани

Устойчивостта и бизнес резултатите във Филип Морис Интернешънъл са взаимосвързани

Устойчивостта и бизнес резултатите във Филип Морис Интернешънъл са взаимосвързани

Комплексността на нашата стратегия се дължи на факта, че ние управляваме едновременно въздействието по две вериги на стойността – веригата, от която се стремим да се откажем (нашето портфолио от цигари) и веригата, към която се движим (нашето портфолио от бездимни изделия), като в същото време управляваме и въздействието от самия трансформационен преход, споделя Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел „Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие“  във Филип Морис Интернешънъл

- В днешни дни всички говорят за устойчивост. С какво е различен подходът на Филип Морис Интернешънъл по темата?

- С нашата т.нар. Декларация за намерения се ангажираме да ускорим края на тютюнопушенето и да поставим основите на един силен бизнес в области, свързани с подобряването на качеството на живота и здравето, което е израз на стремежа ни да разработваме и реализираме успешно на пазара продукти с позитивно нетно въздействие за обществото. За да изпълним тази цел, е необходима радикална трансформация на нашия бизнес. Стратегията ни е да осъществим по отговорен начин прехода от цигарена компания към водеща в света компания с бездимен бизнес, като същевременно се насочваме и към прилежащи сфери, като подобряване на качеството на живота и здравеопазване.

Нашият подход за устойчиво развитие поставя фокуса върху разработването на стратегии, които позволяват да се намерят решения на проблемите, свързани с екологичното, социално и корпоративно управление, идентифицирани в оценката ни за същественост на устойчивото развитие. В този смисъл разграничаваме две отделни форми на социално и екологично въздействие – въздействие, свързано с нашите продукти (какво произвеждаме) и въздействие, свързано с нашите бизнес операции (как го произвеждаме). Този подход дава възможност на компанията да насочи вниманието към факта, че в съответствие с резултатите от оценката за същественост на устойчивото развитие, намирането на решение на социалните последствия от продуктите на компанията е поставено в центъра на стратегията. Това са областите, в които следва да насочим ресурсите си, да създаваме иновации и да разработваме решения, които допринасят за решаването на някои от най-наболелите проблеми на обществото. Това е и възможност за растеж и е най-силното ни конкурентно предимство. Най-сериозният и най-актуален ефект, към който е насочена нашата стратегия, са здравните последствия от тютюнопушенето. Това е най-големият принос към общественото здраве, който можем да направим, и е крайъгълният камък в намеренията и бизнес стратегията на Филип Морис Интернешънъл.

Бизнес трансформацията е процес, специфичен за нашата компания. Сред ключовите елементи за постигането й са показателите за бизнес трансформация (ключови индикатори за изпълнение, включващи  финансови и нефинансови показатели, чрез които нашата трансформация става измерима и проверима), Пътна карта до 2025 г. (определя пътя за изпълнение на дългосрочния план от 11 основни цели), Индекс за устойчиво развитие (обвързва дългосрочните възнаграждения на ръководните кадри с постигнатите резултати за устойчивост), финансова рамка, свързана с бизнес трансформацията (интегрира бездимната трансформация в нашата финансова стратегия, като предвидените в нея ключови индикатори за изпълнение са формулирани в съответствие с най-съществената за устойчивото ни развитие тема: здравни ефекти от нашите продукти).

- Как влияе устойчивостта на бизнес растежа и доколко е неразделна част от начина, по който компанията осъществява дейността си на всички нива и по отношение на всички длъжности?

- Трансформацията на Филип Морис Интернешънъл не се свежда само до замяната на един продукт с друг. Тя включва трансформиране на цялата верига на стойността, както и на начина, по който компанията работи с обществото. Това изисква пълен преглед и коренна промяна на цялостния бизнес модел и на стойността, която предлагаме, които от своя страна създават нови възможности и предизвикателства във всички аспекти на бизнес от продуктова трансформация (иновации за по-добри продукти) през външна трансформация (промяна на начина, по който работим със заинтересованите страни) до вътрешна трансформация (нова организация и верига на стойността). За да интегрираме устойчивото развитие във всичко, което правим, и за да гарантираме наличието на силна управленска структура, свързана с устойчивостта, нашите глобални отдели за устойчиво развитие, стратегическо планиране и финанси са подчинени на главния финансов директор.

- Колко е важно устойчивостта за една компания, която е предприела толкова амбициозна трансформация?

- Устойчивостта е в сърцевината на трансформацията ни и е отговор на предизвикателствата, произтичащи от траснформационния процес, като същевременно той стимулира иновациите и ни поставя в по-добра позиция за успех в бъдеще. Комплексността на нашата стратегия се дължи на факта, че ние управляваме едновременно въздействието по две вериги на стойността – веригата, от която се стремим да се откажем (нашето портфолио от цигари) и веригата, към която се движим (нашето портфолио от бездимни изделия), като в същото време управляваме и въздействието от самия трансформационен преход.

- Къде се пресичат концепциите за устойчивост и за екологично, социално и корпоративно управление и как?

- Стратегията за устойчивост  е корпоративна стратегия. Темите, свързани с екологичното, социално и корпоративно управление (Environmental, Social, Governance - ESG) са бизнес теми. Те са в основата на успеха и резултатите и са още един израз на лидерството на компанията в областта на устойчивостта и корпоративните цели. Ние твърдо вярваме, че устойчивото развитие и бизнес резултатите не са две отделни писти и два отделни наратива. Те са напълно взаимосвързани и устойчивостта и финансовите резултати се подсилват взаимно. Нашият подход за устойчивост адресира приоритетните теми на екологичното, социално и корпоративно управление посредством осем стратегии с фокус върху въздействието от нашите продукти и от нашите бизнес операции. Ние наричаме това ESG+P, където P означава Продукт (product). Не на последно място, нашата стратегия подчертава значението на темите, свързани с корпоративното управление, което не трябва да бъде подценявано. Политиките, правилата и процедурите на компанията обуславят нейната способност за успешно изпълнение на стратегии и решаване на екологичните и социални проблеми.

- Кои са 3-те най-важни цели на устойчивото развитие, които Филип Морис Интернешенъл се стреми да изпълни?

- Три е много малък брой и затова в нашата Пътна карта до 2025 г. са заложени 11 главни цели. Да искате от мен да избера 3 е като да искате да избера любимото си дете!

Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България.