В очакване на PSD3

Иновациите чрез отвореното банкиране се засилват осезаемо, споделят Даниел Алексиев, директор „Финтех услуги“ в БОРИКА, и Мариян Рангелов, оперативен ръководител на отдел „Финанси“ в НЕТЕРА

В очакване на PSD3

Иновациите чрез отвореното банкиране се засилват осезаемо, споделят Даниел Алексиев, директор „Финтех услуги“ в БОРИКА, и Мариян Рангелов, оперативен ръководител на отдел „Финанси“ в НЕТЕРА

В очакване на PSD3
Мариян Рангелов, финансов директор на компаниите от групата НЕТЕРА (вляво), и Даниел Алексиев, директор „Финтех услуги“ в БОРИКА АД
quotes

Все повече се говори за PSD3. Доколко сме готови за директивата и с какво тя ще промени картината на отвореното банкиране?

Даниел Алексиев: PSD3 заедно с Payment Services Regulation (PSR) са естественият наследник на PSD2 и промените могат да бъдат обобщени в няколко посоки – мерки за борба с новите методи на измами с цел повишаване на сигурността и доверието на потребителите, отразяване на препоръките на Европейския банков орган (ЕБО) за елиминиране на пречките вследствие от изпълнението на PSD2 от банките, опростяване и стандартизиране на регулаторната рамка, в т.ч. засилване на ролята на местните регулатори, подобряване на информираността на потребителите и улесняване на достъпността им и до пари в брой. Друг ключов момент е постигането на равнопоставеност между банките и небанковите доставчици на платежни услуги чрез осигуряване на директен достъп до платежните системи в ЕС. Към момента на финтех компаниите им се налага да минават през банка, за да осъществяват дейността си, а това ще е катализатор за нови продукти и решения на база отворено банкиране. PSD3 ще подпомогне всички играчи във финансовия сектор, но реалното влизане в сила на директивата и PSR ще бъде не по-рано от началото на 2026 г.

Мариян Рангелов: Аз мога да коментирам отвореното банкиране от гледна точка на бизнеса и като потребител. Трите компонента на Open banking – „автоматизация“, „стандартизация“ и „реално време“, предоставят възможност на бизнеса да разработва различни иновативни бизнес приложения в полза на клиентите си, както и да постига по-голяма ефективност във вътрешните си процеси. Според мен развитието на отвореното банкиране не би трябвало да е продиктувано от регулаторни промени, а да е целенасочена политика на всяка финансова институция, защото е в пряка полза на клиентите ù.

Как се разви услугата InfoPay от старта ù през 2021 г.?

Даниел Алексиев: InfoPay стартира с основни функционалности по агрегиране на информация (баланси и движения) за много сметки от различни банки и възможности за иницииране на плащания. Надградихме, като осигурихме достъп чрез API-и нашите клиенти самостоятелно да интегрират данните от банките си в своите ERP решения, така че да оптимизират вътрешните си процеси по счетоводство или продажби. Създадохме решение SmartHub, с което финансовите институции могат да надградят техните мобилни или уеб решения, като се възползват от Open banking възможностите. Най-новото допълнение към функционалностите на InfoPay е услугата Checkout – алтернативен начин на плащанията с дебитни или кредитни карти – директно с превод сметка-сметка. По този начин се разширяват възможностите за търговците техните клиенти да заплатят предлаганата от тях стока или услуга. Предпочита се от онлайн магазини, които интегрират изцяло услугата, но и от търговци без система, които изпращат линка за плащане през sms или друг канал за комуникация.

НЕТЕРА е компания от телеком сектора, която използва InfoPay – решението за отворено банкиране на БОРИКА. Как достигнахте до него?

Мариян Рангелов: През втората половина на 2022 г. стартирахме проект по внедряване на нов финансово-счетоводен софтуер като част от стратегията за дигитализация в НЕТЕРА. Процесът по обработката на банковите извлечения, осчетоводяването на банкови трансакции и алокацията им към клиентските документи е един от тежките счетоводни процеси, които в голяма степен се извършват ръчно, на ежедневна база. Решението беше информацията от банковите ни сметки автоматично да достига до финансово-счетоводната система, което да улесни обработката ù. Спряхме се на решението на БОРИКА InfoPay, което ни позволи, вместо да правим сложни интеграции с всяка наша обслужваща банка поотделно, да получим цялата ни необходима информация за банковите сметки и движенията в стандартизиран вид само с една интеграция.

Разкажете ни повече за това как внедрихте InfoPay и как услугата улеснява финансовите процеси при вас?

Даниел Алексиев: За клиентите на InfoPay създадохме допълнителна възможност за интеграция на техните ERP системи чрез АРI. Комуникацията между нас и системите на клиента позволява да се оптимизира и автоматизира процесът по управление на паричните им потоци в различните банки. Клиентът се саморегистрира в портала и обменът на данни е в реално време. Благодарение на обратната връзка на нашите клиенти и съвместната работа с тях успяхме да обогатим услугата, добавяйки нови функционалности и данни.

Мариян Рангелов: През услугата InfoPay ние получаваме унифицираната информация от всички банкови сметки на компаниите от групата на НЕТЕРА в реално време. Това позволява да приложим различни алгоритми за автоматизирано свързване на банковите трансакции към конкретни счетоводни документи и съответно води до автоматизираното им осчетоводяване. Друго решение, което успяхме да реализираме, е да инициираме плащания директно от финансово-счетоводната система към интернет банкирането на банката през интеграцията ни с InfoPay. Това премахна нуждата ръчно да въвеждаме платежни документи или да експортваме и импортваме файлове за пакетни плащания в различните платформи на банките. Не на последно място, за мен като ръководител „Финанси“ на групата на НЕТЕРА е важно да виждам наличностите по банковите ни сметки от всички наши компании на едно място и в реално време. Това позволява да управляваме ефективно ликвидността и валутната позиция на групата.

Бихте ли споделили колко човека работят с услугата и какви са конкретните ползи за бизнеса ви като резултат от внедряването ù?

Мариян Рангелов: В момента InfoPay в НЕТЕРА използват 8 активни потребители, като имаме добавени близо 30 банкови сметки на 8 юридически лица от групата на НЕТЕРА. Една от непосредствените ползи от InfoPay е, че отпаднаха един куп документи, които трябваше да изготвяме към всички обслужващи банки за всяко юридическо лице от групата НЕТЕРА при всяко добавяне на нов потребител с достъп до информация за сметките на групите. Сега добавянето на потребител в InfoPay и даването на съответните права става по един елегантен начин изцяло по електронен път. Наред с това InfoPay улесни и процесите на събираемост на просрочените вземания чрез интуитивните справки за плащания на клиентите както в реално време, така и за голям период назад. 

След като завършим успешно внедряването на новия ни финансово-счетоводен софтуер, в дългосрочен план очаквам да спестяваме над 2 човекочаса дневно от процеси по обработка и осчетоводяване на банковите трансакции и иницииране на плащания. Вярвам, че ние в Нетера тепърва ще откриваме нови приложения на информацията и услугите, изградени върху отвореното банкиране, които да внедрим в бизнеса и процесите си. Това е наистина вълнуващо!

В каква посока ще тръгне отвореното банкиране?

Даниел Алексиев: Потенциалът за пазарна конкуренция и иновации в сферата на отвореното банкиране е огромен, това е и ролята на PSD3, която ще насърчава новите участници и иновативните решения. Виждаме на пазара да се тестват решения, които подпомагат процесите по кредитиране чрез изграждане на скоринг за финансовото състояние на кредитоискателите, отдалечена идентификация за нови клиенти, опознай своя клиент (KYC) и кръстосани продажби. Интересни са и приложенията за автоматизирано генериране на различни раннопредупредителни сигнали (EWS) за финансовото състояние на клиентите във фирмите за кредитиране и застраховане. Надяваме се голяма част от банките да продължават да подобряват техническите интерфейси и качеството на данните, както и да въведат заложените промени в PSD3, преди да настъпи нормативното изискване, тъй като това ще стимулира създаването на иновативни решения, които и те самите да предложат на своите клиенти.

БОРИКА е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Компанията активно работи в областта на финтех услугите, като предлага на българския пазар най-голямата платформа за електронни фактури – е-faktura.bg, както и мултибанкинг платформата InfoPay, изградена в отговор на т.нар. отворено банкиране и директивата PSD2. Важно място в портфолиото ѝ заемат и услугите за отдалечена идентификация и подписване чрез мобилно приложение B-Trust Mobile.

НЕТЕРА е независима високотехнологична ИТ и телекомуникационна компания с близо 30 години история, която предлага услуги в над 65 държави на 6 континента. Компанията притежава 4 дейта центъра, доставя интернет за бизнеса чрез собствената си оптична мрежа в София и партньорства в глобален мащаб. Предоставя още мрежови услуги, сателитни и аудио-видео решения, облачни услуги, защита от криптовируси и от DDoS атаки, бекъп като услуга, платформа за GPS проследяване и др.