Отпускат над 44 млн. лв. за развитие на средното образование

Отпускат над 44 млн. лв. за развитие на средното образование

Отпускат над 44 млн. лв. за развитие на средното образование

Десет национални програми за развитие на средното образование у нас ще финансира правителството през тази година, а общата сума, която кабинетът ще задели е 44,5 млн. лв.

С най-голям бюджет от 19,86 млн. лв. е програмата за оптимизация на училищната мрежа. Чрез нея се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната. Програмата обхваща ремонт и подобряване на материално-техническото оборудване на училища, предоставяне на транспорт на пътуващите учениците, създаване на столово хранене.

Останалите програми, които ще бъдат финансирани от държавата са:

Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване”, по която се финансира контрола и оценяването на всички национални изпити в основното и средното образование. По тази програма се провежда например Националното външно оценяване за всички ученици в края на IV и на VІІ клас по основните общообразователни учебни предмети, както и езиковия изпит в края на VIII клас за учениците в езиковите гимназиик. Провеждат се в две сесии и държавни зрелостни изпити по 14 общообразователни учебни предмета. През месец юни тази година ще има и пробно онлайн оценяване на дигиталните компетентности, в което ще бъдат включени 1000 ученици от Х клас. Общият бюджет на тази програма 4,4 млн. лв.

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” е продължение на реализираните от 2008 г. досега програми чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.

Национална програма „Роден език и култура зад граница”, насочена към съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света. По програмата ще бъде стимулирано изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и подпомагане на извънкласните дейности за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Общият бюджет на програмата е 1 млн. лв.

Национална програма „Училището – територия на учениците”, която обхваща два модула - „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” и „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”.  Общият бюджет на тази програма е 2 060 000 лв.

Национална програма „На училище без отсъствия”, свързана с необходимостта от засилване на механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците. За реализиране на целите, свързани с осигуряване на условия за непрекъснат образователно-възпитателен процес и намаляване на отсъствията от училище, се прилагат две мерки - „Без отсъствие” и „Без свободен час”. Първата има за цел да стимулира директорите и педагогическите екипи в училищата да разработват и изпълняват свои училищни програми за намаляване на отсъствията на учениците чрез реалното и точното им отразяване в училищната документация, както и разработване на мерки за превенция на преждевременното напускане на образователната система от учениците и за реинтеграция на отпадналите от училището деца. От прилагане на мярката „Без свободен час” се очаква по-висока ефективност на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети.Общият бюджет на програмата е до 3 млн. лв. (текстът продължава на следващата страница)

Национална програма  „С грижа за всеки ученик” отчита, че всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. Тя предполага да се планират и осигуряват допълнителни часове за коригиране на пропуски в знанията и компенсиране на недостига от учебно време. Общият бюджет на програмата е 3,2 млн. лв.

С Национална програма  „Развитие на педагогическите кадри” ще се инвестира в квалификационната дейност на преподавателите, нейното качество и ефективност. Общият бюджет на програмата е 480 000 лв.

„Създаване на достъпна архитектурна среда” е нова национална програма, която също ще се финансира през тази година. Целта е да се създадат подходящи условия за интегрирано обучение на децата и учениците с увреждания и специални образователни потребности в системата на народната просвета. Общият брой на тази група деца и ученици през учебната 2014/2015 г. е 12 644. Бюджетът на програмата е 1 млн. лв. Със средствата ще се изгражда подходяща инфраструктура за достъп до държавните училища, рампи, подемници, асансьори, санитарни възли.

Акценти на друга национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” през 2015 г. са обновяване на компютърната техника в училищата, реализиране на пилотни проекти за интегрирано управление на училища, администриране на wi-fiзони, осигуряване на достъпа на България до Паневропейската образователна и изследователска мрежа GEANT и др. Общият бюджет тук е 7,5 млн. лв.

Програмите ще бъдат публикувани в интернет страницата на МОН в рубриката „Програми и проекти”, заедно с екипите за управление и координатите за връзка с тях, условията и сроковете за кандидатстване по всяка програма, формата на документите за кандидатстване и друга необходима на бенефициентите информация,  посочват от пресцентъра на Министерски съвет.

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ