Специални издания СПЕЦИАЛНО ИЗДАНИЕ /// Жената е

Списание МЕНИДЖЪР Ви предлага 4 безплатни статии от броя — 1 / 4

Многоликият лидер

Компаниите, които имат повече жени в управителните съвети и на ръководни позиции, подобряват финансовите резултати, укрепват организационния климат, повишават корпоративната социална отговорност и репутация

Автор:

Лидия Шулева, бизнес и финансов консултант с повече от 30 години опит. През 1991 г. създава консултантската компания „Бизнес интелект“. От 2001 до 2009 г. е заместник министър-председател, министър на труда и социалната политика, министър на икономиката, депутат в европейския и българския парламент

Многоликият лидер

Компаниите, които имат повече жени в управителните съвети и на ръководни позиции, подобряват финансовите резултати, укрепват организационния климат, повишават корпоративната социална отговорност и репутация

Многоликият лидер
quotes

Какви са условията в България за развитието на жените лидери?

За да отговорим на този глобален въпрос, може би трябва да се опитаме да отговорим на някои допълнителни като например:

Защо се нуждаем от жени на лидерски позиции?

Много висши ръководни екипи на различни организации все още не осъзнават стойността на жените на ключови позиции. Такъв е случаят във всички сектори, включително бизнес, правителство и гражданско общество. Това, което става ясно от последните изследвания обаче, е, че организациите ще процъфтяват все повече, когато и мъжете, и жените заемат управленски и лидерски роли. Разбирането на смисъла и стойността на приобщаването в тези групи и организации е критично и навременно, особено в нашия бързо променящ се свят. Мениджърите, лидерите и другите ключови позиции в организациите трябва да разберат по-добре ползите от привличането, задържането, насърчаването и овластяването на жените.

Световният икономически форум твърди в един от докладите си за глобалната разлика между половете, че: „Най-важният и определящ фактор за конкурентоспособността на една страна е нейният човешки талант – уменията и производителността на нейната работна сила. По подобен начин представянето на една организация се определя от човешкия капитал, който притежава, и способността ѝ да използва този ресурс ефективно. Осигуряването на подходящо развитие и използване на половината от наличните таланти в света по този начин има огромно значение за това колко конкурентоспособна може да стане една страна или колко ефективна може да бъде една компания. Ясно е, че има и основаващ се на ценности аргумент за равенство между половете: жените са половината от населението на света и заслужават равен достъп до здравеопазване, образование, икономическо участие и потенциал за печалба и власт за вземане на политически решения. В крайна сметка равенството между половете е фундаментално за това дали и как обществата процъфтяват“.

Имаме нужда от талантите, уменията и компетенциите както на мъжете, така и на жените, за да постигнем оптимален растеж и производителност както в държавата като цяло, така и в бизнеса в частност. Множество проучвания са установили, че компаниите, които имат повече жени в управителните съвети и на ръководни позиции, подобряват финансовите резултати, укрепват организационния климат, повишават корпоративната социална отговорност и репутация, използват таланта и подобряват иновациите и колективната интелигентност. По отношение на подобряването на финансовите резултати проучванията показват, че когато повече жени заемат официални ръководни позиции в глобални компании, организацията печели финансово чрез повишена рентабилност, по-високи оперативни резултати, по-добър икономически растеж, по-бързо намаляване на дълга, по-нисък риск от неплатежоспособност, по-добро сключване на бизнес сделки, по-добър ръст на акциите, по-висока пазарна към балансова стойност, по-добро корпоративно управление и надзор и подобрена организационна устойчивост. Според проучванията жените са по-склонни от мъжете да мислят по-холистично, да търсят печеливши решения, да задават различни въпроси и да носят различен опит. Освен това са по-чувствителни към невербални сигнали, чувстват се по-добре с неяснотата в много ситуации, използват различни стилове на лидерство, фокусират се върху приобщаването, екипите и сътрудничеството, по-грижовни са и се фокусират върху развитието на другите, вземат по-етични решения и имат повече почтеност.

Какви са резултати за България според последния доклад за глобалната разлика между половете на Световния икономически форум?

По отношение на глобалния индекс България пада с 23 места надолу спрямо предишната година и е на 65-о място сред 146 страни. Спрямо индекса „Възможности и участие в икономиката“ от 42-ра позиция се изкачва на 39-а. По отношение на „Образователни постижения“ от 58-а позиция падаме на 63-та.

Индексът „Здраве и оцеляване“ от 30-а позиция се повишава на 28-а, а при индекса „Политическо овластяване“ падаме с цели 42 позиции до 98-а.

Има, разбира се, и една добра новина – България се нарежда на трето място в класацията на държавите в света с най-голям дял на жени топ мениджъри на компании. Резултатите сочат, че у нас в 28,8% от организациите има жени на високи мениджърски позиции, а преди България се нареждат само Латвия (32,6%) и Литва (30,7%). В същото време обаче само 16,9% са жените в управителните съвети на най-големите публично търгувани дружества, като този процент за ЕС е 30,6. В съответствие с приета Директива (ЕС) 2022/2381 на ЕП и на Съвета от 23 ноември 2022 г. за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия и свързаните с това мерки, е необходимо предприемане на действия за транспониране на Директивата в българското законодателство.

Какви трябва да бъдат стратегиите за достигане на високи лидерски позиции от жени?

Както изследванията, така и личните истории на много успешни жени подчертават предизвикателствата, пред които са изправени при управлението на ролята си в дома – съпруга, майка, дъщеря, болногледач – и ролята си на лидери в организации и в обществената сфера. Те се нуждаят от партньори, които могат да им помогнат да се справят с изискванията за това да бъдат жени (напр. майка, съпруга, дъщеря) и лидери. Необходимо е да намерят подходящи мрежи за подкрепа, които да им позволят да управляват ефективно своите роли. Всъщност по-високият капацитет на жените за емоционална интелигентност трябва да им служи добре при създаването и поддържането на тези мрежи.

Известно е, че все още има външни бариери за жените при постигането на високи позиции и влияние. Те обаче трябва да се справят с предизвикателството и да се справят с т.нар. „вътрешни бариери“. Независимо дали се дължи на това, че ограничават собствените си възможности, на обществените норми, които ги обезсърчават да се издигнат до върха, или липса на поддържащи организационни структури, предизвикателствата продължават да държат жените далече от позиции на власт в бизнеса и политиката. В тази връзка от особено голямо значение е популяризирането на т.нар. „ролеви модели“. Личните истории на жени, достигнали върха в своята кариера или житейска реализация, имат огромно въздействие върху формирането на нагласите и амбициите на други жени. Създаването на женски организации с различна насоченост развива в общия случай идеята „Жени помагат на жени“ и могат да бъдат посочени много добри примери за подкрепа.

Какво още е необходимо и може да бъде направено, за да се постигне по-добра равнопоставеност на половете и да се създадат по-добри условия жените да се изградят като лидери?

Най-големите трудности в кариерното си развитие срещат жените майки на малки деца. Много положителен ефект би имало регламентирането на възможността на работещите родители, отглеждащи малки деца, за гъвкаво и/или намалено работно време и/или дистанционна работа. Необходимо е освен изграждането на необходимия брой общински детски ясли и градини да се подкрепи бизнесът да разкрива такива на своя територия.

По отношение на политическото представителство в много страни има изисквания за паритет между жени и мъже кандидати за изборни позиции. Ясно е, че още в кандидатските листи има огромна неравнопоставеност.

Необходими са мерки, гарантиращи равно заплащане за равен труд. Данните от доклад за равнопоставеността на жените и мъжете в България на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г. сочат, че в България средната годишна заплата на мъжете е 20 515 лв., а на жените – 16 880 лв., което показва 20% разлика в заплащането.

В същото време все повече стават компаниите, които разработват и въвеждат специални програми за професионалното и кариерното развитие на жените. Особено добри примери има вече и ИКТ секторът на българската икономика. Много успешна е Лидерската академия на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), която вече 10 години дава възможност на жените на средни мениджърски позиции и на жени предприемачи да усъвършенстват своите лидерски умения.

За втора поредна година СЖББ в партньорство с Европейската инвестиционна банка организираха форум, който отличи вдъхновяващите постижения за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. През 2023 г. отново се даде трибуна на вдъхновяващите инициативи, които правят работното ни място и обществото среда, в която всеки е значим и ценен без значение на пол, раса, възраст, произход и образование, както и се споделиха добрите практики за постигане на равни възможности за всички и за недопускане на дискриминация. В една от категориите „Вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото поколение жени таланти в бизнеса“ се представиха изключителни примери за подкрепа на жените по техния път към върха. Популяризирането на тези и други добри практики ще има огромно значение за подобряване на условията в България за развитието на жените лидери.