Oсновният лихвен процент запазва нивото си от 0.00%

Oсновният лихвен процент запазва нивото си от 0.00%

Oсновният лихвен процент запазва нивото си от 0.00%

През февруари 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00%, като запазва нивото си в сравнение с февруари 2019 г. и с януари 2020 година, съобщават от Българската народна банка.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през февруари 2020 г. e -0.57%. Спрямо февруари 2019 г. той намалява с 0.10 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с януари 2020 г. нараства с 0.03 пр.п. Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през февруари 2020 г. е 0.12%. Спрямо февруари 2019 г. той се понижава с 0.57 пр.п., а спрямо януари 2020 г. – с 0.03%.

[[{"fid":"351048","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":585,"width":803,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове през февруари 2020 г. в сравнение с февруари 2019 г. спада с 0.15 пр.п. до 0.03%, а по тези в евро – с 0.03 пр.п. до 0.04%. В сравнение с януари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0.01 пр.п., а по тези в евро се увеличава с 0.04 пр.п.

Сектор Домакинства. През февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове се понижават с 0.03 пр.п. до 0.11%, а по тези в евро - с 0.06 пр. п до 0.10%. В сравнение с януари 2020 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.04 пр.п., а по тези в евро – с 0.05 пр.п. 

[[{"fid":"351049","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":588,"width":1246,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]

Сектор Нефинансови предприятия. Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове през февруари 2020 г. в сравнение с февруари 2019 г. намалява с 0.01 пр.п. до ниво близо до 0.00%, а по тези в евро – с 0.01 пр.п. до -0.01%. В сравнение с февруари 2019 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.04 пр.п. до 0.10%, а по тези в евро остава почти без промяна на ниво от 0.16%. 

[[{"fid":"351050","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":595,"width":925,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]

Сектор Домакинства. През февруари 2020 г. средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спрямо същия месец на 2019 г. остават почти без промяна на нива от 0.02 пр.п. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент спада с 0.06 пр.п. до 0.21%, а по тези в евро – с 0.05 пр.п. до 0.18%. В сравнение с февруари 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.31 пр.п. до 0.38%, а по тези в евро – с 0.58 пр. п. до 0.65%. 

[[{"fid":"351051","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":591,"width":825,"class":"media-element file-default","data-delta":"4"}}]]

Сектор Нефинансови предприятия. През февруари 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2019 г. с 0.44 пр.п. до 3.68%, а по тези, договорени в евро, нараства с 0.17 пр.п. до 2.91%. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава с 0.59 пр.п. до 2.52%, а по тези, договорени в евро – с 1.27 пр.п. до 2.25%. През февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0.02 пр.п., а по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро намалява с 0.02 пр.п. При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент спада с 0.07 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0.38 пр.п.

[[{"fid":"351052","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":595,"width":987,"class":"media-element file-default","data-delta":"5"}}]]

Сектор Домакинства. През февруари 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава в сравнение с февруари 2019 г. с 0.03 пр.п. до 7.92%, а по тези в евро намалява с 0.70 пр.п. до  3.91%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се понижава с 0.28 пр.п. до 2.97%, а по тези в евро спада с 0.38 пр. п. до 3.50%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове намалява с 0.11 пр.п. до 3.12%, а по другите кредити в евро – с 3.34 пр.п. до 2.94%.

През февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. средните лихвени проценти по кредитите за потребление в левове и в евро спадат с 0.42 пр.п. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент остава почти без промяна, а при тези в евро намалява с 0.15 пр.п. При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.06 пр.п., а при тези в евро – с 0.41 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 0.31 пр.п. до 9.36%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.42 пр.п. до 4.45%. През февруари 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо февруари 2019 г. с 0.40 пр.п. до 3.25%, а по жилищните кредити в евро - с 0.45 пр.п. до 3.88%.

През февруари 2020 г. в сравнение с януари 2020 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове намалява с 0.66 пр.п., а по тези в евро - с 0.24 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.28 пр.п. 

[[{"fid":"351053","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":863,"width":621,"class":"media-element file-default","data-delta":"6"}}]]

Сектор Домакинства. Средният лихвен процент по овърдрафта в левове през февруари 2020 г. в сравнение с февруари 2019 г. нараства с 0.57 пр.п. до 14.65%, а по овърдрафта в евро спада с 0.67 пр.п. до 9.53%. През февруари 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0.63 пр.п. до 19.98%, а по тези в евро намалява с 0.41 пр. п. до 17.22%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. се понижава с 0.39 пр.п. до 7.17%, а по кредитите за потребление в евро – с 0.67 пр.п. до 6.33%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.44 пр.п. до 3.46%, а по тези в евро – с 0.47 пр.п. до 4.60%. Средният лихвен процент по другите кредити5 в левове се повишава с 0.44 пр.п. до 3.37%, а по другите кредити в евро намалява с 0.41 пр.п. до 4.17%. 

[[{"fid":"351054","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"attributes":{"height":861,"width":629,"class":"media-element file-default","data-delta":"7"}}]]

Сектор Нефинансови предприятия. През февруари 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.27 пр.п. до 2.75%, а по овърдрафта в евро – с 0.13 пр.п. до 2.36%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява с 0.33 пр.п. до 3.17%, а по тези в евро – с 0.53 пр.п. до 2.73%. 

Коментари

НАЙ-НОВО

|

НАЙ-ЧЕТЕНИ

|

НАЙ-КОМЕНТИРАНИ